ดาว์นโหลดเอกสาร
Documents Download
• สำนักผู้อำนวยการ
   -แฟ้มสะสมผลงาน
   -แบบฟอร์มรายงานการไปอบรมสัมมนาของบุคลากร
   -แบบบันทึกการเขียน Paper Idea และโครงร่างงานวิจัย
   -เค้าโครงการเขียนรายงานวิจัยหน้าเดียว
   -โปรแกรม ACTIVE BOARD / IBOARD
   - ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ รายงานวิจัยหน้าเดียว
   - ตัวอย่างใบงานที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์งานกับมาตรฐานและแผนพัฒนา
   - ภาพรวม Concept ระบบการศึกษา
   - ใบงานที่ 1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์งานกับมาตรฐานและแผนพัฒนา
   - ตารางกรอกข้อมูลผลงานนักเรียน
   - มาตรฐานที่ 1.1
   - มาตรฐานที่ 1.2
   - มาตรฐานที่ 2. ข้อ 1
   - มาตรฐานที่ 2. ข้อ 2
   - มาตรฐานที่ 2. ข้อ 3
   - มาตรฐานที่ 2. ข้อ 4
   - มาตรฐานที่ 3.1
   - มาตรฐานที่ 3.2
   - มาตรฐานที่ 4
   - ตารางสรุปแผนงานโครงการ 61
   - คู่มือแนวทางการดำเนินงานวิจัย โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
• ฝ่ายวิชาการ
   -แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
   -Lesson Plan Format 54
   -แบบฟอร์มแบบทดสอบ
   -แบบฟอร์มงานกิจกรรมชมรม
   -แบบฟอร์มข้อสอบภาษาไทย
   -แบบฟอร์มข้อสอบภาษาอังกฤษ
   -แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
   -แบบฟอร์ม กิจกรรม “SLC อ่านหนังสือเฉลิมพระเกียรติ” สำหรับนักเรียน
   -สมุดชมรม ประถม 2556
   -สมุดชมรม มัธยม 2556
   -แบบประมวลการสอน
   -เอกสารจัดทำหลักสูตร
   -คู่มือการใช้สื่อปีการศึกษา 2559
   -เค้าโครงการเขียนวิจัยหน้าเดียว
   -เอกสารการอบรมหลักสูตร (มิสดรุณี) ปีการศึกษา 2560
   -แบบบันทึกการโพสต์ข่าว
   -คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
   -คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
   -ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
   - ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
   -ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   -มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
   -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
   - แบบฟอร์มการจัดทำป้าย
• งานธุรการ
   1. แบบฟอร์มใบลา ครูไทย
   2. แบบฟอร์มใบลา ครูต่างชาติ

• งานการเงิน
   1. ใบแจกแจงงบประมาณดำเนินแผนงาน/โครงการ
   2. ใบแจกแจงงบประมาณกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   3. ใบสรุปค่าใช้จ่ายกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
   4. ใบแจกแจงกิจกรรมทัศนศึกษา
   5. ใบสรุปค่าใช้จ่ายกิจกรรมทัศนศึกษา
   6. แบบใบสรุปค่าใช้จ่าย
   8. ฟอร์มเขียนงาน-โครงการ_64(ปฐมวัย)
   9. ฟอร์มเขียนงาน-โครงการ_64(พื้นฐาน-อาชีวะ)
   10. ฟอร์มสรุปแผนงาน_64
   11. ฟอร์มสรุปโครงการ_64
   12. ฟอร์มตารางวิเคราะห์_64
   13. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาประจำปี_64
   14. แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน
   15. แบบบันทึกข้อตกลงเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ข
   16. ใบปะหน้างบประมาณปี 2567
• ฝ่ายกิจการนักเรียน
   -แบบฟอร์มบันทึกความดีของบุคลากร
   -แบบบันทึกผลการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน ( ปรับพฤติกรรม )
   -แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
   -บัตรขออนุญาตแต่งกายนักเรียน
   -บัตรขออนุญาตออกนอกโรงเรียน
   -บัตรรายงานตัวนักเรียนมาสาย
   -แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียนไม่พึงประสงค์