แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดับปฐมวัย

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดับขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมภาพรวม ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2564

รายงานสรุป แผนงาน / โครงการ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อมูลอ้างอิง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์สรุปหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์สรุปหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ฯ พ.ศ. 2559-2564

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2564

ประมาณการจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ประมาณการจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2564

รายการราคากลางพัสดุ-ครุภัณฑ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา