แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดับปฐมวัย

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดับขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมภาพรวม ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2563

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2563

ข้อมูลอ้างอิง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์สรุปหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์สรุปหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ฯ พ.ศ. 2559-2564

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2563

ประมาณการจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประมาณการจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2563

รายการราคากลางพัสดุ-ครุภัณฑ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา