ประกันคุณภาพการศึกษา


1. คู่มือมาตรฐานการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4

2. การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

3. ร่างกรอบมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

6. The Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)

7. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต(ภาษาไทย)

8. ทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (ภาษาอังกฤษ)

9. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับภาษาไทย-อังกฤษ)

10. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

11. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

12. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

13. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

14. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556

15. ประกาศมาตรฐานคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพ

16. คู่มือบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

17. มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2561

18. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

19. ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561

20. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ

21. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

22. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

23. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579

24. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)