ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน

กรณีที่ข้อมูลนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของนักเรียน หรือของบิดา มารดา หรือกรณีที่บิดา มารดา รับราชการ แล้วมีการปรับเปลี่ยน ยศ / ตำแหน่ง ผู้ปกครองต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อให้ฐานข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้แนบหลักฐานสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล, สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว (เอกสารที่เป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

2. กรณีผู้ปกครองรับราชการแล้วมีการปรับเปลี่ยน ยศ / ตำแหน่ง ให้แนบสำเนาคำสั่งเลื่อนยศ, สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ, สำเนาบัตรประชาชน (เอกสารที่เป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนทางออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง / ชัดเจนด้วยตัวบรรจง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่

แนบสำเนาเอกสาร หนังสือสำคัญฯ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ , ใบเปลี่ยนชื่อสกุล , คำสั่งเลื่อนยศ พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2)

ให้นักเรียนนำใบคำร้องพร้อมเอกสารแนบมายื่นที่ห้องธุรการ