การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LOGO ครบรอบ 75 ปี

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

- Download แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

- Download หนังสือให้ความยินยอมฯ

- Download โลโก้โรงเรียน

- Download โลโก้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 1

- Download โลโก้มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 2

หมายเหตุ - ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มส่งผลงานเข้าประกวด และหนังสือให้ความยินยอมฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และส่งไฟล์เอกสารฯ แนบมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ทาง