โรงเรียนเซนต์หลุุยส์ฉะเชิงเทรา

Saint Louis School Chachoengsao

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา 2566

นโยบายการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ปฎิทินการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ระเบียบการระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
ระเบียบการระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ระเบียบการระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตาห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตาห้องเรียนศักยภาพวิทย์-คณิต) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตาห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตาห้องเรียนศักยภาพวิทย์-คณิต Gifted) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3853-5481, 0-3853-5485 ต่อ 114,452 หรือที่ห้องธุรการในวันและเวลาราชการ