“SLC Academic Day : Save Energy, Save The Earth, Save Lives”
“วันวิชาการ SLC : ประหยัดพลังงาน รักษ์โลก รักษ์ชีวิต”
ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา