กล่องข้อความ: บทที่ 2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านคุณภาพการบริหารการศึกษาและคุณภาพบุคลากรสนับสนุน  
แผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
พ.1      
  -  งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร  -   ปรับโครงสร้างและ  + งานพัฒนาระบบบริหาร  
       ระบบงาน    
     การศึกษา  -   จัดทำบทพรรณนางาน  + งานปรับปรุงบท  
       และคู่มือปฏิบัติให้ชัดเจน      พรรณางาน  
     * ยุทธศาสตร์จัดตั้งทีมงาน  + งานประเมินภายใน
 + งานประเมินภายใน ปีการ
 
       Auditor (ตรวจหาปัญหา)        ศึกษา 2547  
   + งานสัมมนาครูก่อนเปิด
 
 
      ภาคเรียน  
   + งานประชุมประจำเดือน
 
 
   + งานบัตรประจำตัวครู
 
 
   + งานบริหารระดับก่อน
 + งานบริหารการศึกษา
 
       ประถมศึกษา      ปฐมวัย
   + งานประชุมระดับก่อน    
       ประถมศึกษา
พ.1  ย.1      
      *  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ   -  เขียน Software  รองรับ  - โครงการพัฒนาระบบ  
          สารสนเทศเพื่อการบริหาร      ระบบงาน    สารสนเทศเพื่อการ  
          การจัดการศึกษาของโรงเรียน            บริหาร (MAS+SWIS)  
          (ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ)      + งานถ่ายภาพกิจกรรม
 
   + งานสารสนเทศ    
   + งานสถิติลงเวลาปฏิบัติงาน
 
 
       ของครู
   + งานสถิตินักเรียนมาเรียน
 
 
   + งานบัตรประจำตัวนักเรียน
 
 
   + งานทะเบียนประวัติ    
      นักเรียน    
   + งานทะเบียนประวัติครู
 + งานฐานข้อมูลประวัติครู
 
         และนักเรียน  
   + งานทะเบียนหนังสือออก
 
 
   + งานรับหนังสือ ลงทะเบียน
 + งานทะเบียนหนังสือรับ
 
       แยกประเภท
   + งานจัดพิมพ์และส่งเอกสาร
 + งานส่งเอกสารเด็กเข้าเกณฑ์
 
       เด็กเข้าเกณฑ์แจ้งอำเภอ
   + งานประชุมและรายงาน  + งานประชุมคณะกรรมการ  
      การประชุมคณะกรรมการ
    อำนวยการโรงเรียน
      อำนวยการ  
   + งานประชุมคณะกรรมการ    
       บริหารโรงเรียน  
   -  โครงการจัดทำ Website    
       เพื่อการประกันคุณภาพ
   -  โครงการพัฒนาระบบ    
      สารสนเทศเพื่อการบริหาร  
   -  โครงการพัฒนา    
       DATABANK    
   
 + งานบริหารสำนัก
 
         ผู้อำนวยการ  
   
 + งานบันทึกหมายเหตุราย
 
         วันและประวัติโรงเรียน  
     + งานบริการข้อมูลทาง ?
         การศึกษา  
     - โครงการปรับปรุงห้อง ?
        คอมพิวเตอร์และระบบ
        เครือข่าย (วิชาการ)  
     - โครงการปรับปรุงห้อง ?
        คอมพิวเตอร์และระบบ
        เครือข่าย (สำนัก ฯ)  
     - โครงการศูนย์บริการ ?
        เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
   
 - งานพิมพ์ (ธุรการ)
 
พ.2      
 - งานพัฒนาคุณภาพบุคลากรสนับสนุน  + งานวางแผนบุคลากร
 
 
   + งานอบรม สัมมนา ศึกษา
 
 
       ดูงานภายในประเทศ
   + งานส่งเสริมครูศึกษาต่อ
 
 
       ปริญญาโท
   + งานสวัสดิการครู
 
 
       ชาวต่างชาติ    
   + งานบรรจุและจำหน่าย
 
 
       ครู - ครูชาวต่างชาติ
   + งานตรวจสอบรับรองวุฒิ
 
 
       จากสถานศึกษาต่าง ๆ
   -  โครงการอบรมทักษะการ  -  โครงการอบรมพัฒนา ?
      ทำงานอย่างมีระบบ      ทักษะในหน้าที่
   -  โครงการอบรมเทคนิค    
       การวางแผนงาน
   -   โครงการอบรมการ   - โครงการอบรมเทคนิคการ ?
       ประเมินงานและการ     ประเมินงาน
       พัฒนาเครื่องมือการ    
       ประเมิน    
   -   โครงการอบรมการ X ?
        บริหารโครงการ
   -   โครงการอบรมการพัฒนา    
       จิต (M.Q., S.Q),และ  
       จรรยาบรรณครู    
   -   โครงการอบรมการพัฒนา    
       E.Q. และ A.Q  
   -   โครงการอบรมพ.ร.บ.    
        และการปฏิรูป
   -   โครงการซื้อของเยี่ยมไข้+  + งานซื้อของเยี่ยมไข้ +  
        ขวัญกำลังใจ/ทัศนศึกษา/
    ขวัญกำลังใจ/ทัศนศึกษา
        สังสรรค์      /สังสรรค์
พ.2  ย.1      
       * ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ    
          สารสนเทศเพื่อคุณภาพการ      
          บริหารและการพัฒนาบุคลากร    
พ.2  ย.2      
       * ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  -  โครงการอบรมพัฒนา  - โครงการอบรมพัฒนา
        ด้านการสื่อสาร, ภาษาที่ 2 ทักษะ    เทคนิค การนำเสนอ    ทักษะการสื่อสาร
        เทคโนโลยี และทักษะพัฒนามี  -  โครงการอบรมภาวะผู้นำ  - โครงการอบรมภาวะผู้นำ  
        ประสิทธิภาพการทำงาน      และการสื่อสาร    (การสื่อสาร เทคนิคการนำ ?
       เสนอ การแก้ปัญหา การ  
         เทคนิคสำคัญที่ใช้      ตัดสินใจ )  
         -  อบรมและ Workshop  -  โครงการอบรมพัฒนา    
            -  ศึกษาต่อ      ทักษะการแก้ปัญหาและ
            -  ดูงาน      การตัดสินใจ    
 -  โครงการอบรมภาษา  + งาน English Teacher club ?
       อังกฤษขั้นพื้นฐาน
   -  โครงการอบรม    
      คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
   -  โครงการอบรม    
      คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
   - โครงการอบรม    
      Teamworking    
     - โครงการพัฒนาและ ?
        ประกวดสื่อคอมพิวเตอร์
     - งานพัฒนาบุคลากร ?
        สนับสนุน  
     - อบรม Ms.Outlook  
พ.2  ย.3      
     * ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  - ศึกษาความต้องการของ    
        เฉพาะทางเพื่อสนองคุณภาพงา     เนื้องาน    
        ตามระบบ  -  โครงการอบรมพัฒนา  - โครงการอบรมพัฒนา ?
      ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง    บุคลากรตามความสามารถ
       เฉพาะทาง  
พ.2  ย.4      
     * ยุทธศาสตร์การส่งเสริมค่านิยม  + งานปฐมนิเทศสำหรับครู  
        การทำงาน และค่านิยมการ    เข้า ใหม่/อบรมจิตตารมณ์  
        ดำเนินชีวิต และการพัฒนา     นักบุญหลุยส์    
        ตนเองตามเจตนารมณ์ของ  + งานสารสนเทศ (อภิบาล)
 
 
        คณะเซนต์คาเบรียลภายใต้  + โครงการหนทางธรรม
 
 
        จิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์มารี  + โครงการชีวิตสู่สังคม
 
 
        กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  -  โครงการรณรงค์คุณธรรม    
    ประจำเดือนตามจิตตารมณ์
       เทคนิคสำคัญที่ใช้   พระวรสารหรือตามวิถีชีวิต
            - Immersion - Exposure   จิตของนักบุญหลุยส์
   -  โครงการแสวงบุญใน    
      โอกาสฉลองวัดต่าง ๆ
   -  โครงการอบรมคุณธรรม    
       สำหรับการบริหารงาน
    * ยุทธศาสตร์การจัดตั้งกองทุน  -  โครงการอบรมสัมมนา    
      อบรมพัฒนาบุคลากรจากสัดส่วน      คณะผู้ร่วมบริหาร
      เงินโบนัสของบุคลากรที่ไม่ผ่าน  -  โครงการอบรมการจัด
 
 
      การประเมิน      สัมมนาแลกเปลี่ยน
       ความรู้บุคลากรระหว่างโ
       รงเรียนในเครือ 13 แห่ง    
   -  โครงการการบริหารจัดการ    
      ศึกษาให้สอดคล้องกับ
      แนวทางการศึกษา
      เซนต์คาเบรียลอบรม
    ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ฯ    
   -  โครงการอบรมหลักสูตร X ?
       ผู้บริหารมืออาชีพ
   -  โครงการอบรมประวัติ    
      มูลนิธิฯ / ภราดา /
      คาทอลิก / โรงเรียนและ
    จิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์    
   -  โครงการอบรม พ.ร.บ.    
       การสร้างและพัฒนา    
       หลักสูตรการวัดและ    
       การประเมินผล    
   -  โครงการอบรมคุณธรรม X ?
      จริยธรรมตามวิถีจิตการ
       ศึกษาเซนต์คาเบรียล
พ.3      
  - งานพัฒนาความสัมพันธ์กับชุมชน    + งานเครือข่ายผู้ปกครอง  
พ.3 ย.1      
    * ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายและ  + งานจุลสารรายเดือน    
       การแสวงหาความร่วมมือ ความ  + งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
       ช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก  + งานอนุบาลสัมพันธ์
 -  โครงการอนุบาลสัมพันธ์
 
       ทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาที่  + งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
 -  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 
       มีคุณภาพ  + งานวันแม่แห่งชาติ
 - โครงการจัดงานวันแม่แห่ง
 
       ชาติ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)  
       เทคนิคสำคัญที่ใช้  
 - โครงการจัดงานวันแม่แห่ง
 
           -  SMS, E-mail, Internet      ชาติ (ระดับประถม-มัธยม)  
   + งานวันปิยมหาราชรำลึก
 + โครงการจัดงานวันปิยะ
 
         มหาราช  
   + งานแห่หลวงพ่อพุทธโสธร
  - โครงการจัดงานนมัสการ
 
        หลวงพ่อพุทธโสธร  
   + งานวันพ่อแห่งชาติ
 - โครงการจัดงานวันพ่อแห่ง
 
       ชาติ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)  
   
 - โครงการจัดงานวันพ่อ  แห่ง
 
     ชาติ (ระดับประถม-มัธยม)  
   + งานสนับสนุนสื่อมวลชน
 
 
   + งานวารสารโรงเรียน
 
 
   + งานบริการชุมชน    
   + งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
      นักเรียนใหม่ปี 2546  
   + งานบริจาคโลหิตต่อชีวิต
 
 
   + งานประชุมคณะกรรมการ  + งานประชุมสมาคม  
      สมาคมผู้ปกครอง คณะ
    ผู้ปกครองฯ
 
      กรรมการพัฒนาโรงเรียน    
   + งานจัดอบรมพัฒนาวิชาชีพ    
      กับผู้ปกครอง
   + งานธารน้ำใจชาวเซนต์หลุยส์    
   + งานพิทักษ์เด็กและสตรี    
   + งานหล่อเทียนจำนำ
 - โครงการจัดงานหล่อเทียน
 
      พรรษา    จำนำพรรษา  
   + งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ    
      ผู้ปกครองนักเรียนใหม่    
   -  โครงการบัตรมหากุศลเพื่อ    
      การศึกษา    
   -  โครงการจัดงานการกุศล
 
 
   -  โครงการท่องบ้านคริสตชน    
   -  โครงการเลี้ยงเด็กกำพร้า    
   -  โครงการอาสาพัฒนา    
       สังคมและสิ่งแวดล้อม    
       ระดับโรงเรียน    
   -  โครงการปริญญาโท    
   
 - โครงการจัดงาน
 
        เซนต์หลุยส์สัมพันธ์  
     + โครงการคอมพิวเตอร์สู่ ?
         ชุมชน  
ด้านที่ 2  ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบุคลากรครู
แผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
พ.4   + งานส่งเสริมความเป็น    
   -  งานพัฒนาคุณภาพงาน      เลิศทางวิชาการ  
       วิชาการ  +  งานสัปดาห์ห้องสมุด    
   + งานสัปดาห์แนะแนว
 + งานแนะแนวการ
 
       การศึกษา      ศึกษาต่อ  
พ.4  ย.1      
       * ยุทธศาสตร์การพัฒนา  -  โครงการพัฒนาระบบ    
    ระบบสารสนเทศเพื่อคุณภาพ      สารสนเทศเพื่อคุณภาพ    
     การจัดการเรียนการสอน      การเรียนการสอน    
พ.4  ย.2      
      * ยุทธศาสตร์การสนับสนุน  -  จัดตั้งทีมงานวิจัย    
         งานวิจัยเพื่อคุณภาพ  -  โครงการจัดหาและ    
         การเรียนการสอน     พัฒนาบุคลากรนักวิจัย
   -  โครงการประกวดผลงาน  - โครงการงานวิจัยดีเด่น ?
      วิจัยในชั้นเรียน  
   -  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย    
      และพัฒนา
   -  โครงการชมรมนักวิจัย  +  งานชมรมนักวิจัย ?
   -  โครงการการปฏิรูปการ    
       ศึกษาโดยเน้นผู้เรียน
      เป็นสำคัญ    
   -  โครงการวิจัยการมี    
       ส่วนร่วมของชุมชนใน
       การจัดการศึกษา    
   -  โครงการวิจัยการศึกษา    
      พฤติกรรมของผู้เรียนตาม    
      ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม    
     + งานคณะอนุกรรมการ ?
        วิจัยมูลนิธิฯ  
     + งานรวบรวมและเผยแพร่ ?
         ผลงานวิจัย  
พ.5      
   -  งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  -  จัดหาและพัฒนา  
      บุคลากรด้านหลักสูตร    
   +  งานจัดทำเอกสารเพื่อ
 
 
       งานหลักสูตร
   +  งานวันสำคัญแห่งชาติ    
   +  งานวันสำคัญทาง
 - โครงการจัดกิจกรรมวัน
 
       ศาสนา     มาฆบูชา  
       
   
 - โครงการจัดกิจกรรมวัน
 
        อาสาฬหบูชา  
   
 - โครงการจัดกิจกรรมวัน
 
        วิสาขบูชา  
   + งานสำคัญสัมพันธ์ภาษาไทย
 - โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
 
   
 - โครงการวันสุนทรภู่
 
   +  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 
 
   -   โครงการปรับปรุงและ
 + งานปรับปรุงและพัฒนา
 
        พัฒนาหลักสูตร     หลักสูตร  
   
 + งานจัดซื้อและผลิตสื่อ
 
         การเรียนการสอน  
   
 + งานซ่อมบำรุงรักษาสื่อ
 
         การเรียนการสอน  
      
 - โครงการวันสืบ นาคะเสถียร
 
พ.6      
   -  งานพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน    + งานพัฒนาครูผู้สอน  
   + งานนิเทศ    
   -  โครงการจัดหา    
      เทคนิคสำคัญที่ใช้      คอมพิวเตอร์เพื่อครู
         -  KPI  -  โครงการส่งเสริมครูศึกษา
 
 
         -  Train Needs Survey     ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
         -  Training Cause  -  โครงการChild-Centered    
      and Teaching Technique
   -  โครงการอบรมAuthentic    
       Assessment
   -  โครงการอบรมPortfolio    
   -  โครงการอบรมจิตวิทยา    
      เด็กและจิตวิทยาชั้นเรียน    
   -  โครงการอบรมการจัด    
       ทำวิจัยในชั้นเรียน
   -  โครงการอบรมเพื่อพัฒนา    
       วิชาชีพครูให้เป็นไป
       ตาม พ.ร.บ.การศึกษาฯ
   -  โครงการอบรมการสร้างและ    
      พัฒนาหลักสูตร / การวัดและ
      ประเมินผลจัดอบรมความรู้
      พื้นฐานแก่บุคลากร
      (หลักสูตรเร่งรัด)    
   - โครงการส่งครูศึกษาต่อที่    
     ประเทศอินเดีย
     - โครงการ 1 คน 1 คอร์ส  
       1 โปรเจค 1 เครือข่าย  
พ.6  ย.1      
    *  ยุทธศาสตร์การแสวงหา      
     ความร่วมมือและแลกเปลี่ยน      
     บุคลากรครูผู้สอนที่มีคุณภาพ      
     จากสถาบันต่าง ๆ      
พ.6  ย.2      
     * ยุทธศาสตร์การพัฒนา  + โครงการอบรมจิตวิทยาครู    
     คุณภาพครูผู้สอนด้านเทคนิค  + โครงการอบรมเทคนิค    
     การจัดการเรียนการสอน     การจัดการชั้นเรียน
    และจิตวิทยาเด็ก     (Classroom Management)
        เทคนิคสำคัญที่ใช้     
            -  Workshop      
พ.7      
   -  งานพัฒนาคุณภาพการจัด  -  โครงการประเมิน
 + งานประเมินคุณภาพ
 
      การเรียนการสอน     คุณภาพชั้นเรียน      ชั้นเรียน
   -  โครงการอบรมระบบการ    
      เทคนิคสำคัญที่ใช้     นิเทศการศึกษา
           -  Auditing      
           -  Portfolio      
พ.7  ย.1      
     * ยุทธศาสตร์การจัดการเรียน      
        การสอนแบบหลากหลาย      
        ตามศักยภาพของนักเรียน      
       รายบุคคล      
พ.8      
   -  พัฒนาคุณภาพแผนการสอน  + งานจัดซื้อและผลิตสื่อ    
      สื่อ  และกิจกรรม     การเรียนการสอน
       + งานซ่อมบำรุงรักษาสื่อ    
     เทคนิคสำคัญที่ใช้     การเรียนการสอน
         -  อบรม  + งานผลิตเอกสารเพื่อ  
         -  Workshop     การเรียนการสอน  
         -  Simulation  + งานจัดซื้อเครื่อง Copy Printer,    
         -  Network     อุปกรณ์ บำรุง ซ่อมแซม  
   +  งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์    
พ.9      
   - พัฒนาคุณภาพการวัด  - กำหนดเป้าหมาย วาง    
      การประเมิน    โครงสร้างและจัดระบบ
     การประเมิน    
       - อบรมบุคลากรด้านวัดผล    
   - จัดหาบุคลากรวัดผล    
   + งานจัดทำเอกสารเพื่องา
 + งานจัดทำเอกสารเพื่องาน
 
      ทะเบียนและวัดผล    ทะเบียนและวัดผลประเมินผล
   + งานกิจกรรมเพื่อการ
 + งานวัดและประเมินผล
 
       วัดผลและประเมินผล      การเรียนรู้
   + งานวิเคราะห์วัดผลและ
 + งานพัฒนาเครื่องมือ
 
      ประเมินผล     วัดผลและประเมินผล
   + งานพิมพ์โรเนียวข้อสอบ    
   + งานจัดแหล่งการเรียนรู้    
   -  โครงการค่ายวิชาการ    
พ.9  ย.1      
 - ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ Computer      
    เพื่อการวัดและประเมินผล      
ด้านที่ 3 ด้านสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน    
แผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
พ.10      
  - งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  - ศึกษาและจัดทำโครงการ    
     ช่วยเหลือ / พัฒนาผู้เรียน    
     ด้านผลสัมฤทธิ์    
   + งานดื่มนมเพื่อสุขภาพ
 
 
   + งานฟุตบอลเอส.แอล.    
      พลาสติกคัพ
   + งานแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
 
 
   + งานกีฬาสี
  - โครงการจัดงานกีฬาสี
 
         ระดับการศึกษาปฐมวัย  
   
  - โครงการจัดงานกีฬาสี
 
       ระดับประถม + มัธยมศึกษา  
   + งานผลิตสื่อและเครื่องมือ    
      แบบทดสอบ แบบสอบถาม
      ที่ใช้เก็บข้อมูลนักเรียนและ
      วัดผลทางการแนะแนว
   + งานพิธีมอบเข็มวิทยฐานะ    
       นักเรียนชั้น ม.4
   + งานปฐมนิเทศนักเรียน
 + งานปฐมนิเทศนักเรียน
 
       ชั้น  ม.1 และ ม.4     มัธยม
   + งานฟันดีมีสุข    
   + งานฉีดวัคซีนให้ภูมิคุ้มกัน    
   + งานสุขภาพอนามัยดี    
   + งานวันรณรงค์ต่อต้าน
 + งานป้องกันปราบปราม
 
      ยาเสพติด     สิ่งเสพติด
   + งานวันไหว้ครู
 - โครงการจัดงานวันไหว้ครู
 
   + งานวันคริสต์มาส
 - โครงการจัดงานวันคริสต์มาส
 
       (ระดับการศึกษาปฐมวัย)  
   
 - โครงการจัดงานวันคริสต์มาส
 
       (ระดับประถม + มัธยม)  
   + งานคลีนิคจิต
 
 
   -  โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต
 
 
   -  โครงการอาหารปลอดสารพิ
 
 
   -  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
 - โครงการวันสิ่งแวดล้อม
 
       (กิจการ)  
   
 - โครงการสัปดาห์สิ่งแวดล้อม
 
        (วิชาการ)  
   -  โครงการสโมสรนักอ่าน  
   -  โครงการร่วมใจรัก    
       การอ่าน    
   -  โครงการบรรพชาสามเณ
 - โครงการบรรพชาช่วงปิด
 
      ช่วงปิดภาคเรียน     ภาคเรียน
   -  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
 + งานธนาคารรีไซเคิล
 
   -  โครงการส่งเสริมนักเรียน    
       ประพฤติดี
   -  โครงการส่งเสริมคุณธรร    
      จริยธรรม
   -  โครงการครูที่ปรึกษากลุ่ม    
      เด็กพิเศษ    
   -  โครงการเตรียมความรู้สู่    
      มหาวิทยาลัย
   -  โครงการโทรภาวนา    
   
 - โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก
 
   
 - โครงการวันต่อต้านยาเสพติด
 
   
 - โครงการวันเอดส์โลก
 
   
 - โครงการมอบทุนการศึกษา
 
   
 - โครงการมอบเกียรติบัตร
 
       นักเรียนเรียนดี  
   
 + งานวางทุกงานอ่านทุกคน
 
   
 - โครงการรักษคอมพิวเตอร์
 
   
 - โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 
     
พ.10  ย.1      
      *  ยุทธศาสตร์การจัดกิจกรรม  + งานแข่งขันกีฬาภายใน    
          เสริมพัฒนาการผู้เรียนตาม  + งานแข่งขันกีฬาภายนอก
 - โครงการแข่งขันกรีฑาเครือ
 
          กลุ่มศักยภาพ  
 - โครงการเก็บตัวนักกีฬา
 
   
 - โครงการแข่งขันกรีฑาผู้บัญชา
 
       การทหารอากาศ  
   
 - โครงการกรีฑานักเรียนกรม
 
       พลศึกษา  
   
 - โครงการกรีฑาคัดเลือกตัวแทน
 
       จังหวัดและเขต  
   
 - โครงการกรีฑาชิงแชมป์
 
       ประเทศไทย  
   
 - โครงการกรีฑากรุงเทพมหานคร
 
   
 - โครงการกรีฑาฉะเชิงเทราจ้าว
 
       ความเร็ว  
   
 - โครงการกีฬานักเรียนจังหวัด
 
       ฉะเชิงเทรา  
   
 - โครงการบาสเกตบอลจังหวัด
 
       ชลบุรี  
   
 - โครงการฟุตบอลต้านยาเสพติด
 
       เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  
   
 - โครงการฟุตบอลกรมพลศึกษา
 
   
 - โครงการว่ายน้ำหน่วยงาน
 
       ต่าง ๆ  
   + งานหนูน้อยทำได้
 - โครงการหนูน้อยทำได้
 
   + งานอบรมนายหมู่ลูกเสือ    
   + งานถวายบังคมและทบทวน    
      คำปฏิญาณตนของลูกเสือ
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ป.1
 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
 
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ป.2    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ป.3    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ป.4    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ป.5    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ป.6    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.1    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.2    
   + งานเข้าค่ายลูกเสือระดับ ม.3    
   + งานจัดแนะแนวนอกสถานที่    
   + งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
 - โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
 
   -  โครงการส่งเสริมความสามารถ
 + งานส่งเสริมความสามารถด้าน
 
      ทางด้านศิลปการแสดง      ศิลปการแสดง
   -  โครงการส่งเสริมความเป็
 -  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
 
      เลิศทางดนตรีไทย      ดนตรีไทย
   
 + งานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
 
         ร่วมกับหน่วยงานภายนอ  
     - โครงการเรียนทำเบเกอรี่ ?
     - โครงการช่วยเพื่อน ช่วยครู ?
   
 - โครงการเตรียมเปิด Bilingual
 
       Program  
พ.10  ย.2      
     *  ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของ  - จัดตั้งคณะกรรมการ    
         ผู้เรียนในทุก ๆ กิจกรรมของ  + งานสำนักกิจการนักเรียน
 
 
         โรงเรียนด้านการบริหารการ  + งานเลือกตั้งคณะกรรมการ    
         จัดการการบริการ การจัด     นักเรียน
         การเรียนการสอน กิจกรรม  + งานเข้าค่ายอบรมคณะ
 - โครงการอบรมคณะกรรมการ
 
         ต่าง ๆ     กรรมการนักเรียน     นักเรียน
         เทคนิคสำคัญที่ใช้  + งานพัฒนาคณะกรรมกา
 + งานคณะกรรมการนักเรียน
 
           - เชิญนักเรียนเข้ามาเป็นคณะ     นักเรียน      
             กรรมการหรืออนุกรรมการ  
 - โครงการรับน้องใหม่
 
พ.10  ย.3    
    *   ยุทธศาสตร์การแสวงหาความ    
        ร่วมมือและความช่วยเหลือ    
        จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในด้าน    
        โควต้าการศึกษาต่อของ    
        ผู้สำเร็จการศึกษาโดยเฉพาะ    
        ในระดับ ม.ปลาย      
ด้านที่ 4 ด้านงบประมาณ อาคารสถานที่  อุปกรณ์ และการบริการ  
แผนพัฒนา / แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา
ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548
พ.11      
 - งานพัฒนาคุณภาพการบริหาร  - ศึกษาระบบงานและ    
   การจัดการงบประมาณ อาคาร     Feasibility Study    
   สถานที่ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา  -  เขียน Software    
   และการบริการ  + งานเอกสาร
 
 
   + งานบัตรประจำตัวพนักงาน    
   + งานค่าเช่าที่ดิน
 + งานเช่าที่ดิน
 
   + งานซ่อมยานพาหนะ
 
 
   + งานจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้
 + งานจัดซื้อวัสดุ เครื่องใช้
 
       สำนักงาน      สำนักงานแผนกการเงิน
   + งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
 + งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของ
 
       สำนักงาน      สำนักผู้อำนวยการ
   + งานเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์
 
 
   + งานบำรุงรักษาที่ดินซื้อ
 
 
   + งานจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
 
   + งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายใน    
   + งานจ้างพยาบาลประจำโรงเรียน    
   + งานจัดซื้อยาประจำห้อง
 + งานจัดซื้อยาและอุปกรณ์
 
       พยาบาล     ห้องพยาบาล
   + งานซื้ออุปกรณ์ห้องพยาบาล
 + งานพยาบาล
 
   + งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องเสียง    
   + งานจัดซื้อและจัดหาวัสดุ
 + งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของ
 
      อุปกรณ์ฝ่ายธุรการ      แผนกธุรการ
   + งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 + งานซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
 
         ฝ่ายวิชาการ  
   + งานพิมพ์และอัดสำเนาเอกสาร    
   + งานพิมพ์คอมพิวเตอร์    
   + งานรายงานยอดเงินเดือน    
       บุคลากรประจำ
   +  งานจัดทำบัญชีตามคู่มือบัญชี    
   +  งานจัดทำงบประมาณ    
   +  งานรายจ่าย    
   +  งานเบิกสวัสดิการครู จาก สช
 
 
   +  งานซ่อมแซมและจัดซื้อ    
       อุปกรณ์การฝึก
   -  โครงการห้องสมุดอัตโนมัติ    
   -  โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล    
   -  โครงการซ่อมบำรุงเครื่อง
 -  โครงการจัดซื้อและซ่อมบำรุง
 
       ดนตรีไทย      เครื่องดนตรีไทย
   -  โครงการรีไซเคิ้ลกระดาษ    
       ยกกำลังสอง
     - โครงการซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้า ?
       นักแสดง
     - โครงการตัดชุมวอร์มนักกรีฑา ?
     - โครงการตัดชุดกีฬา ?
     + งานสมัครสมาชิกและต่ออายุ ?
        วารสาร หนังสือพิมพ์
     + งานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อม ?
         หนังสือ
      - โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ?
     - โครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ?
     - โครงการซื้อเครื่อง Printer 3 เครื่อง ?
     - โครงการจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร ?
       
พ.11  ย.1      
      * ยุทธศาสตร์การพัฒนา  - จัดทำคู่มืองานบริหาร    
         ระบบการบริการและ  + งานชุดทำงานพนักงาน
 
 
         บุคลากรงานบริการ  + งานซื้อวัสดุอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
 
 
   + งานซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
 
 
        เทคนิคสำคัญที่ใช้  + งานซื้ออุปกรณ์การผลิต-
 
 
        -  จัดอบรม พัฒนา Workshop     ขายเพิ่มเติม
            บุคลากร  + งานสวัสดิการ(อาหาร
 
 
      กลางวัน)เพื่อเดินทาง
   + งานเปลี่ยนสารเคมีเครื่อง
 
 
      กรองน้ำ
   + งานอุปกรณ์ยาม
 + งานรักษาความปลอดภัย
 
   + งานเช่าสถานที่จัดงาน
 + งานให้เช่าสถานที่จัดงาน
 
   + งานซ่อมบำรุงทั่วไป
 + งานซ่อมบำรุง
 
     + งานซ่อมบำรุงทั่วไป (ซ่อมหลังคา ?
         - ฝ้าเพดานอาคารมงฟอร์ต)
     + งานซ่อมบำรุงทั่วไป (ปรับปรุง ?
         หอประชุมอาคารเซนต์หลุยส์)
     + งานซ่อมบำรุงทั่วไป (สร้างศาลา ?
         ทรงไทย)
   + งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
 
 
   + งานซ่อมบำรุงระบบประป
 
 
   + งานซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
 
 
   + งานตกแต่งสถานที่ + ปรับปรุง
 
 
      บริเวณโรงเรียน
   + งานเปลี่ยนสารเคมีเครื่อง
 
 
      ดับเพลิง
   + งานจัดซื้อเครื่องมือ - อุปกรณ์
 + งานจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
 
      การซ่อม     ช่าง
   + งานซื้อถังขยะ 24 ถัง
 
 
   + งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 
 
      อิเล็กทรอนิกส์
   + งานผลิตสื่อเพื่อการศึกษ
 + งานผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา
 
   + งานปรับปรุงระบบเครื่องเสียง    
       ในโรงเรียน  
   + งานถ่ายภาพรับใบประกาศ    
       ในโอกาสต่าง ๆ    
   + งานกฤตภาคและซ่อมสิ่งพิมพ์    
   + งานวารสารและสิ่งพิมพ์  
   + งานซ่อมทรัพยากรสารนิเทศ    
   + งานเทคนิคของสิ่งพิมพ์    
   + งานวารสารและหนังสือพิมพ์    
   + งานบริการสระว่ายน้ำ
 
 
   + งานซ่อมเครื่องเล่น / เครื่อ
 
 
      ทำน้ำเย็น
   + งานค่ายานพาหนะ    
   + งานปรับปรุงเครื่องหมาย
 -  โครงการปรับปรุงเครื่องหมาย
 
      จราจรภายใน     จราจร
   + งานบริการจราจรประจำวัน  - โครงการขวัญกำลังใจตำรวจจราจร ?
   + งานรถรับ-ส่งนักเรียน
 
 
   + งานรับนักเรียนใหม่
 
 
   + งานออกใบรับรองนักเรียน
 
 
   + งานลงทะเบียนจบหลักสูตร ม.3    
   + งานจัดทำการ์ด ส.ค.ส.
 
 
   + งานจัดป้ายประชาสัมพันธ์
 
 
   + งานรับรอง  
 
 
   + งานพัฒนาโภชนากร
 
 
   + โครงการซื้ออุปกรณ์รับรอ
 
 
   -  โครงการปรับปรุงห้องน้ำ    
       อาคารเฉลิมฯ  
   -  โครงการสร้างอาคารกิจกรรม    
       4 ชั้น  
   -  โครงการปรับปรุงบริเวณ
 
 
      พื้นที่ใหม่ (ต่อเนื่อง)
   -  โครงการปรับปรุงสีอาคาร    
       เฉลิมฯ
   -  โครงการห้องสมุดรางวัล    
      พระราชทาน
   -  โครงการซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
 
 
      350 ชุด (ต่อเนื่อง)
   -  โครงการทำหลังคากันฝนระหว่าง    
       อาคารเฉลิม-อาคารมนัส     
    - โครงการสร้างท่าเทียบเรื    
       และเขื่อนกั้นตลิ่ง    
   -  โครงการสร้างห้องครัว +เบเกอรี่    
   -  โครงการสร้างซุ้มหน้าห้อง    
       สมุดเก่า    
   -  โครงการสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย
 - โครงการสร้างบ่อดักไขมัน
 
   -  โครงการติดตั้งระบบน้ำร    
      สนามบอล    
   -  โครงการบูรณะบ้านเก่า    
      (บ้านคุณติ๋ว) เป็นห้องพยาบาล    
   -  โครงการปรับปรุงเทพื้นอาคาร    
       โรงยิม (เซราฟิน)    
   -  โครงการปรับปรุงผนังรอบ X ?
       สระว่ายน้ำ
   -  โครงการปรับปรุงอัฒจันทร์    
   -  โครงการให้เช่าห้องพักนอก-
 
 
       ในโรงเรียน
   -  โครงการทำตู้เสี้อผ้า    
   -  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ  -  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ ?
       การงานวิทยบริการ      การ (MMET)
   -  โครงการพัฒนาระบบ    
      คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ
      การเรียนการสอน
   -  โครงการจัดหาวัสดุ สื่อ    
      อุปกรณ์ ทรัพยากรสารนิเทศ
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
   -  โครงการห้องสมุดยืนอ่าน    
   -  โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด    
   -  โครงการรถห้องสมุดสัญจร    
   -  โครงการจัดสร้างอัฒจรรย์    
   -  โครงการพัฒนาบุคลากร
 
 
      งานบริการ
   -  โครงการซื้อเครื่องพริ้นเตอร์    
     - โครงการกำจัดปลวกและแมลง ?
     - โครงการปรับปรุงระบบเสียง ?
       กองกลาง
     + งานซ่อมและปรับปรุงศูนย์ ?
         เศรษฐกิจพอเพียง
   
 + งานเขียนป้ายและตกแต่งเวที
 
     - โครงการสร้างสถานที่จอดรถ ?
       บุคลากร
     - โครงการจัดทำและซ่อมบำรุง ?
       ห้องปฏิบัติการวิชาการ
     - โครงการจัดหาสถานที่แสดง ?
        และเก็บผลงาน
     + งานปรับเปลี่ยนสถานที่ติดตั้ง ?
         ตัวอักษรไฟวิ่ง
     - โครงการติดพัดลมห้องเรีย ?
     + งานจำหน่ายเบเกอรี่ ?
     - โครงการคลินิกภาษา (LANGUAGE ?
       CLINIC)