1.2.6  นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
            1.2.6.1  ประเภทวิชาการ
รายชื่อนักเรียน วันเดือนปีที่รับรางวัล ผลงาน
ระดับประเทศ
ด.ช.ธนวัฒน์      ตันเจริญ   20 - 23 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน เกมต่อเลขคำนวณ ชิงแชมป์ภาคตะวันออก - ภาคกลาง ณ แปซิฟิคฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค
ระดับเขต
ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ญาณพาณิชย์   2 ส.ค.46 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีที่ 2546 ระดับเขตการศึกษา
  8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4  ในการแข่งขันวันวิชาการ 6 ทศวรรษ     อัสสัมชัญศรีราชา
ด.ญ.อัญสิมา        สัจจวัช   2 ส.ค.46 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีที่ 2546 ระดับเขตการศึกษา
  5 มิ.ย.46 ชนะเลิศการประกวดแข่งขันวาดภาพหัวข้อเรื่อง "อนาคตสิ่งแวดล้อมเมืองแปดริ้ว" ในการแข่งขันกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
  8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในการแข่งขันวิชาการ 6 ทศวรรษอัสสัมชัญศรีราชา
การแข่งขันวิชาการ 6 ทศวรรษอัสสัมชัญศรีราชา
ด.ช.ธนวัฒน์        ตันเจริญ   8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมคณิตคิดประลอง (เกม 24)
ด.ญ.เจตสิรี          แดงเจริญ ด.ญ.ชีวารัตน์       ตั๊นงาม 8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.กลนิษา        นันทพานิช   8 ส.ค.46 ชนะเลิศการแข่งขัน "คณิตคิดประลอง (เกม 24)"
ด.ญ.ปฏิภาณ       พิมุ   8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน "คณิตคิดประลอง (เกม 24)"
ด.ญ.ใบหยก        เรืองกระจ่าง   8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน "คณิตคิดประลอง (เกม 24)"
ด.ช.ณภัทร     กู้เกียรติกาญจน์   8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมต่อเลขคำนวณ (A-MATH)
นายพงศ์เทพ     เพชรยูงทอง น.ส.ศศิมาศ   ทวีตา 8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโต้วาที
น.ส.ปรียานุช  พึงลำภู  
ด.ช.ปิยะพงศ์        คงสุวรรณ์ ด.ช.วสันต์ชัย         นิลชะชา 8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดดนตรีสากล "ประเภทวงสตริง" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - 3
ด.ช.วิโรจน์            เจริญดอน ด.ช.ณัฐพล             ปรีดานนท์
นายดนัยวิชญ์        ปรีดานนท์ ด.ญ.วนัทวิรา  ฉันทะจำรัสศิลป์ 8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดมารยาทไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
น.ส.ขวัญชนก  มั่งมีผล  
การแข่งขัน A-MATH ในนิทรรศการ "ACSP 25 ปี เพื่อการศึกษา พัฒนาสู่สากล"
ด.ญ.จิตมาส           ทองใบ ด.ญ.สาธิตา            บุญทัน 12 - 13 ม.ค.47 รองชนะเลิศอันดับ 2 A-MATH ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.นรินทิพย์      ทรายสุวรรณ ด.ญ.สุกัญญา         เจริญวัฒนะ 12 - 13 ม.ค.47 รองชนะเลิศอันดับ 2 A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ประเภททีม)
ด.ญ.บารมี     ชำนาญวินิจฉัย   12 - 13 ม.ค.47 รองชนะเลิศอันดับ 2 A-MATH ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
    รองชนะเลิศอันดับ 3 A-MATH
ด.ญ.จิราพร           เมืองพงษา   12 - 13 ม.ค.47 รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล)
นายพรรษา           ไพรเลิศ   12 - 13 ม.ค.47 รองชนะเลิศอันดับ 1 A-MATH ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภทบุคคล)
งานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2546 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ด.ช.ภัคธร        แสงเงินอ่อน ด.ญ.ภัทรสุดา   ฮกหล่อ 13 ม.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแรลลี่วิชาการระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6) ประเภททีม
ด.ช.นิรัตน์พงษ์   เชาวนิช  
ด.ญ.บัณณิกา      พูลสวัสดิ์ ด.ญ.ธิดาดาว        เดชศรี 13 ม.ค.46 ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านร้อยแก้วระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ด.ญ.ธัญณภัทรา  พุ่มระย้า  
ด.ญ.รสสุคนธ์     ฤกษ์มงคล ด.ญ.สรัญญา      หิรัญปัญฑพร 13 ม.ค.46 ชนะเลิศการแข่งขันการอ่านจับใจความระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ด.ญ.นัดดา          พนาคุณากร  
ฉลองครบรอบ 36 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
นายดนัยวิชญ์        ปรีดานนท์ ด.ช.สุรัตน์              เปียศิริ 13 ม.ค.46 ชนะเลิศการแข่งขันประกวดมารยาทไทยระดับช่วงชั้นที่ 4
น.ส.ขวัญชนก  มั่งมีผล  
ด.ช.เชิดพงษ์          วิจิตรวงษ์   17ม.ค.46 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Microsoft Office ระดับช่วงชั้นที่ 3
โครงการราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ด.ญ.ชีวารัตน์       ตั๊นงาม ด.ช.อิทธิชัย     รัตนาตรานุรักษ์ 8 ส.ค.46 ชนะเลิศประกวดจัดบอร์ดพระราชกรณียกิจระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
นายประวิศ     จิตรเจือวงศ์  
น.ส.ปรียานุช  พึงลำภู น.ส.รัตติยา     เอื้ออารีย์ 8 ส.ค.46 ชนะเลิศการประกวดจัดบอร์ดพระราชกรณียกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอาทิตย์           ทองพูน น.ส.ยลรวี       บรรจโรจน์
นายปณิธาน         บุญสร้าง น.ส.วรัญญา   เรืองกระจ่าง
น.ส.นรีรัตน์   รัตนพรชัยกุล น.ส.นฤมล     จูงใจ
ด.ญ.จรรยาพร      กิตติกุล ด.ญ.ประภาพร      มิตรยอดวงศ์ 8 ส.ค.46 ชนะเลิศการประกวดจัดบอร์ดพระราชกรณียกิจ ระดับชั้นประถมศึกษา
ด.ญ.วิมลมาศ        ชั้นศิริ ด.ญ.ปณัสชา         โสดา
ด.ญ.เรวิกา            โป๊ะสุวรรณ ด.ญ.จุติธรณ์          สันหา
ด.ญ.ธนาธิป          ภาสุรกุล  
ด.ช.ญิญโญ           สืบสมาน   8 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
งานกิจกรรมราชภัฎราชนครินทร์วิชาการ 2547
น.ส.ชนิษทร์มาฏ  มีสง่า น.ส.ปธิธาน      ประไพ 15-17 ม.ค. 47 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ไทย
น.ส.ปฐิธาน      ประไพ  
ด.ญ.ญานิภา          ฮะเฮ็ง ด.ช.อรรถพันธ์      วิรินะสถิตย์ 15-17 ม.ค. 47 รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประดิษฐ์เศษวัสดุ
ด.ช.กายสิทธิ์         อดิษะ ด.ญ.สุชาดา           สุขสวัสดิ์
ด.ช.ณิทกฤช          ศรีสุวรรณ ด.ญ.จินตนา         แสงทอง
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
ด.ญ.จิตมาส           ทองใบ ด.ญ.ปารมี              เมธีกุล 5 มิ.ย.46 รางวัลเหรียญเงินกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง "Walk Rally" ระดับชั้นประถมศึกษา
ด.ญ.สาธิตา            บุญทัน ด.ช.ทศพร              ฉัตรพิมลกุล
ด.ช.วสุ                   รุ่งแสงสี  
ด.ญ.วิลาวัลย์          วงศ์ศรี   20 ส.ค.46 ลำดับ 4 การประกวดเรียงความและการแข่งขันการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความในกิจกรรมประกวดเรียงความและแข่งขันการอ่านออกเสียงและอ่านจับใจความ
ด.ญ.อาทิตยา          เส็งเจริญ  
ด.ช.คมกฤช            สุทธิฉันท์   20 ส.ค.46 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดวาดภาพระบายสีบาติกในหัวข้อ "วิถีไทยในท้องถิ่น" ในการประกวดวาดภาพระบายสีบาติก
ด.ญ.สรัญญา      หิรัญปัญฑพร