ขั้นตอนการวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละมาตรฐาน
สำหรับการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2546
ขั้นตอนที่ 1 แยกตัวชี้วัดแต่ละตัวออกมาอย่างชัดเจน
      - ระดับช่วงชั้น ป.1 - ป.3
      - ระดับช่วงชั้น ป.4 - ป.6
      - ระดับช่วงชั้น ม.1 - ม.4
       ประมวลภาพการประชุมเพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546
ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาและนำตัวชี้วัดไปบรรจุอยู่ในการดำเนินงานที่ทำกันตามระบบอยู่แล้ว
      - รายการตัวชี้วัดมาตรฐาน ระดับช่วงชั้น ป.1 - ป.3
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 1
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 2
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 3
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 4
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 5
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 6
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 7
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 8
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 9
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 11
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 12
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 12(BSG)
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 15
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 17
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 18
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 21
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 22
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 23
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 25
      - รายการตัวชี้วัดมาตรฐาน ระดับช่วงชั้น ป.4 - ป.6
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 1
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 2
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 3
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 4
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 5
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 6
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 7
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 8
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 9
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 11
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 12
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 12(BSG)
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 15
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 17
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 18
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 21
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 22
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 23
      - รายการตัวชี้วัดมาตรฐาน ระดับช่วงชั้น ม.1 - ม.4
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 1
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 2
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 3
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 4
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 5
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 6
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 7
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 8
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 9
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 10
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 11
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 12
            - รายการตัวชี้วัดมาตรฐานที่ 12(BSG)
          ประมวลภาพการประชุมเพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2546
3. สรุปออกมาเป็นแต่ละงานในระบบว่ามีตัวชี้วัดใดบรรจุเพื่อให้มาตรฐานไปหยิบมาตอบเป็นหลักฐานสนับสนุน
      - ระดับช่วงชั้น ป.1 - ป.3
      - ระดับช่วงชั้น ป.4 - ป.6
      - ระดับช่วงชั้น ม.1 - ม.4
        หนังสือแจ้งให้หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 - 3 ทราบ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำในขั้นตอนที่ 3