เอกสารชุด A
รายการ Hoom Room ช่วงชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่.........(1 - 41)
1. นั่งสมาธิ 1, 2, 6, 12, 28, 34, 36, 39
2. เช็คการขาด ลา มา สาย และใบอนุญาต 1, 39
3. ตรวจผม เล็บ การแต่งกาย 19, 21, 27, 36
4. ตรวจเช็คงานมอบหมายของแต่ละวิชาในรายวัน 1, 13, 14
5. อบรม 1 - 41
   
รายการกิจกรรมใน/นอก ชั้นเรียน ช่วงชั้น ป.4-ป.6ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่...........(42 - 82)
1. วันสำคัญทางศาสนา 42, 45, 69, 76
2. วันสำคัญแห่งชาติ 42, 45, 69, 76
3. วันสำคัญของสถาบัน 42, 45, 69, 76
4. เทศกาลของจังหวัด (วันแห่หลวงพ่อพุทธโสธร) 42
5. กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 42, 44, 46, 50, 51, 53, 62, 63, 66
6. ทัศนศึกษา 53, 57, 74, 80, 81
7. ค่ายวิชาการ 77, 81, 62, 74, 75
8. กีฬาสี 77, 59, 63, 66
   9. วันวิชาการ 81, 71, 79, 78
10. สัปดาห์ห้องสมุด 81
11. สัปดาห์แนะแนว 59, 73
12. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 51, 81, 52, 53
13. งานเซนต์หลุยส์สัมพันธ์ 66, 79
14. งานบริจาคโลหิตต่อชีวิต 70, 52, 64
15. เพื่อนมงฟอร์ต 52, 46, 64
16.  เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 60, 63, 64
17.  ประเมินชมรม 77, 59, 82, 62, 78
   
รายการการบ้าน ช่วงชั้น ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่...........(83 - 96)
1. แบบฝึกหัด 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96
2. รายงาน 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 96
3. ท่องจำ 83, 93
4. อ่าน 83, 89, 86, 96
5. ค้นคว้า 83,  85, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 96
   
รายการรายงานหรืองานมอบหมายนักเรียน ช่วงชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่ 97
1. รายงาน 97
2. โครงงาน 97
   
รายการโครงงาน ช่วงชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่.........(98 - 120)
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 98-120
   
รายการแบบทดสอบหรือข้อสอบ ช่วงชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่.........(121 - 135)
1. แบบวัดและประเมินผลทุกรายวิชา
      121 - 132
2. แบบวัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
   
รายการแบบบันทึก / สังเกต (ความถี่ : ด้านดี/ด้านไม่ดี)  ช่วงชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่..........(136 - 144)
1.  แฟ้มสะสมผลงานครู 139, 137, 142, 143, 144
2.  แบบบันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายธุรการ 139, 141
3. แบบบันทึกประวัติงานบุคลากร 138, 140, 141
   
รายการโครงการ  ช่วงชั้น ป.4-ป.6  ปีการศึกษา 2546
รายการ บรรจุตัวชี้วัด เลขที่.........(145 - 202)
1. โครงการค่ายวิชาการ 155, 156, 157, 167, 170, 192, 195, 202
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 156, 187, 191, 192, 195
3. โครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลป์-การแสดง 155, 163, 166, 182, 183, 184, 185, 186, 195
4. โครงการเยี่ยมบ้าน 195
5. โครงการบรรพชาสามเณร 145, 146, 148, 149ฐ 150, 151, 193
6. ธนาคารขยะรีไซเคิล 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 157, 168, 171, 188, 193
7. ครูที่ปรึกษาเด็กพิเศษ 196
8. วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 179, 180, 181, 189
9. รักษ์สิ่งแวดล้อม 147, 154, 158, 159, 160, 164, 186
10. รักการอ่าน 155, 162
11. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 161, 163, 165, 167, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202
12. วิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 161, 163, 165, 167, 192, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202
13. วิจัยการศึกษาพฤติกรรมของผู้เรียนตามทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม 146, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158