แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มเขียนแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ระดับขั้นพื้นฐาน

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย

แบบแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามงบประมาณ

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมภาพรวม ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มสรุปแผนงาน ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มสรุปโครงการ ปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายแผนงาน / โครงการ ปีการศึกษา 2562

ข้อมูลอ้างอิง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับปฐมวัย

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2559-2564 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสำเร็จไปสู่การปฏิบัติรายปี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์สรุปหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย

ตารางวิเคราะห์สรุปหน่วยงานรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตารางวิเคราะห์หน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ฯ พ.ศ. 2559-2564

หลักธรรมาภิบาล

โรงเรียนมาตรฐานสากล

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2562

ประมาณการจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประมาณการจำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2562

รายการราคากลางพัสดุ-ครุภัณฑ์โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา