[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


อัลบั้มภาพ พิธีเปิดอาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 (ชุดที่ 1)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 (ชุดที่ 2)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร "เซนต์หลุยส์วิทยาคาร" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 (ชุดที่ 3)


อัลบั้มภาพ พิธีเปิดอาคารสิรินธร และศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่


คณะภราดา คณะครู นักเรียน พนักงานโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราและแขกผู้มีเกียรติ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีเปิด "อาคารสิรินธร และศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานพิธีเปิด "อาคารสิรินธร และศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่" โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา