Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

Today 's Events

มิถุนายน 2562
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
<<   >>

Today 's Events
27
มิถุนายน
2562


ปฏิทินวันสำคัญตลอดปี ปฏิทินดำเนินงานตลอดปี ปฏิทินแยกตามประเภท What ' s new

:: ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)
 

:: ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)


ว.ด.ป (Date) เวลา (Time) กิจกรรม (Activity) สถานที่ (Area) หน่วยงาน (Host/Club) ผู้รับผิดชอบ (Responsible)

พฤ. 27 มิ.ย. 2562
Thu, 27 June 2019
08.00 - 12.00 คณะครูฝ่ายปฐมวัย ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการและหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมเสริมนอกเวลา  (แผนงาน: 103 งานทรัพยากรมนุษย์)[01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
[01 May 2019 - 30 April 2020]
โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
งานทรัพยากรมนุษย์
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
Miss  SUNIPA    SAWATDIWONG


08.30 - 17.30 คณะครูศึกษาหลักสูตรการจัดทำบัญชีเบื้องต้น (วันที่สอง)  (แผนงาน: 103 งานทรัพยากรมนุษย์)[01 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563]
[01 May 2019 - 30 April 2020]
โรงเรียนเออาร์พีการบัญชี
งานทรัพยากรมนุษย์
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
Miss  SUNIPA    SAWATDIWONG


เขียนคำอวยพร
 

:: วันคล้ายวันเกิดบุคลากร     วันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนนี้

 

:: วันคล้ายวันเกิดนักเรียน  วันคล้ายวันเกิดนักเรียนในเดือนนี้

 

:: ปฏิทินวันสำคัญของคณะเซนต์คาเบรียล   ดูปฏิทินวันสำคัญแยกตามประเภท  ปฏิทินวันสำคัญทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
 

:: ปฏิทินงานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล     ปฏิทินงานทั้งหมด

ว.ด.ป กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 

:: วันสำคัญของภราดา

ชื่อ-นามสกุลBirthdayFeastdayFirst VowsPerpetual Vows
ปฏิทินคาทอลิคสากล วันสำคัญของโลก วันสำคัญของชาติ