งานสัมพันธ์ชุมชน (แผนงาน)
ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน ปีการศึกษา 2553
ดูทั้งหมด 

- งานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่
- จัดทำแผนงานงานสัมพันธ์ชุมชน
- งานบริจาคโลหิต
- กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส
- งานสัมพันธ์ชุมชน