งานสภานักเรียน (แผนงาน)
ขอบข่ายหน้าที่หลักและบทพรรณนางาน ปีการศึกษา 2553
ดูทั้งหมด 

- จัดทำแผนงานงานสภานักเรียน
- กิจกรรมเวทีศักยภาพ
- กิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
- กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน
- กิจกรรมเลือกตั้ง/แต่งตั้งสภานักเรียน