[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

จำนวนครู สำหรับสรุปงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 ดูจำนวนนักเรียน

จำนวนบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราปีการศึกษา


สังกัด ชาย หญิง รวม
 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 1 23 24
 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 0 20 20
 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 0 18 18
รวม 1 61 62
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 14
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 14 15
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 10 13
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2 11 13
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 9
รวม 15 59 74
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 9 11
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 4 8 12
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 7 10
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 6 8 14
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 11 14
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8 4 12
รวม 26 47 73
รวมครูผู้สอน 42 167 209
 ภราดา 3 0 3
 ครูสนับสนุนการสอน 12 25 37
 เจ้าหน้าที่ 4 5 9
 ครูพิเศษ 13 4 17
รวม 32 34 66
รวมบุคลากรทั้งหมด 74 201 275
 พนักงานอาคารสถานที่ 19 25 44
 พนักงานโภชนาการ 2 37 39
รวม 21 62 83