[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

จำนวนครู สำหรับสรุปงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 ดูจำนวนนักเรียน

จำนวนบุคลากร โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทราปีการศึกษา


สังกัด ชาย หญิง รวม
 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1 1 23 24
 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2 0 20 20
 ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3 0 18 18
รวม 1 61 62
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 14
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 14 15
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3 10 13
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2 11 13
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 5 5 10
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3 6 9
รวม 15 59 74
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1 10 11
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 9 12
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3 7 10
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 7 7 14
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3 11 14
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8 4 12
รวม 25 48 73
รวมครูผู้สอน 41 168 209
 ภราดา 3 0 3
 ครูสนับสนุนการสอน 12 26 38
 เจ้าหน้าที่ 4 5 9
 ครูพิเศษ 13 4 17
รวม 32 35 67
รวมบุคลากรทั้งหมด 73 203 276
 พนักงานอาคารสถานที่ 20 23 43
 พนักงานโภชนาการ 2 37 39
รวม 22 60 82