Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12895 : คณะครูร่วมงาน"สดุดีแม่ของแผ่นดิน" ราตรีเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

คณะครูร่วมงาน"สดุดีแม่ของแผ่นดิน" ราตรีเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี  ครั้งที่ 7

ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555  เวลา  18.00 - 22.30 น.  ณ หอประชุมชั้น 5  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ประกอบด้วยหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเืทรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหามหาราชินี  

รวมถึงการเชิดชูแม่ดีเด่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และร่วมกันจัดหารายได้เป็นกองทุน  เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  วารุณี    คงวิมล  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วารุณี    คงวิมล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - คณะครูร่วมงาน"สดุดีแม่ของแผ่นดิน" ราตรีเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ 7
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู ครั้ง (Login ครั้ง บุคคลอื่นๆ ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<
รูปที่ 1
()
รูปที่ 2
()
รูปที่ 3
()
รูปที่ 4
()
รูปที่ 5
()
รูปที่ 6
()
รูปที่ 7
()
รูปที่ 8
()
รูปที่ 9
()
รูปที่ 10
()
รูปที่ 11
()
รูปที่ 12
()
รูปที่ 13
()
รูปที่ 14
()
รูปที่ 15
()
รูปที่ 16
()
รูปที่ 17
()
รูปที่ 18
()
รูปที่ 19
()
รูปที่ 20
()
  1