Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 12895 : คณะครูร่วมงาน"สดุดีแม่ของแผ่นดิน" ราตรีเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ 7 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

คณะครูร่วมงาน"สดุดีแม่ของแผ่นดิน" ราตรีเทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี  ครั้งที่ 7

ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555  เวลา  18.00 - 22.30 น.  ณ หอประชุมชั้น 5  อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ ประกอบด้วยหัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเืทรา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหามหาราชินี  

รวมถึงการเชิดชูแม่ดีเด่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา  และร่วมกันจัดหารายได้เป็นกองทุน  เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ(บุคลากร): มิส  วารุณี    คงวิมล  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ  
   ผู้ถ่ายภาพ(นักเรียน): ไม่ได้แจ้งในระบบ
   ผู้โพสต์: มิส  วารุณี    คงวิมล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  >> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1