Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มาสเตอร์  สมพบ    คำมี  การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 -  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มิส  รจนา    สุวรรณกุล , มาสเตอร์  เอ    ดีหลี , มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ 30 พ.ย. 2552 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  เปรมฤดี    ศรีสุนารถ  การแข่งขันกรีฑาสี "เซนต์หลุยส์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2552 ระดับการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 418  มิส  วาสนา    แซ่โค้ว   มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  เอ    ดีหลี 2 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 18/2552 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 6  มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์ 2 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 18/2552 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 -  มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์ 2 ธ.ค. 2552 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้  คณะครูร่วมงานราตรีเทิดไท้องค์ราชา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 2  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6    ทิตติยา    ฤทธิ์โต (ออกเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554)  งานเลี้ยงฉลองโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดามณฑล ประทุมราช ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 34  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มาสเตอร์  เอ    ดีหลี , มิส  รจนา    สุวรรณกุล , มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ , มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  สมพบ    คำมี 3 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7    ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี (ออกเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557)  คณะภราดา และคณะผู้บริหาร ร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 7  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ   มิส  ปิยาภรณ์    คำเวียงจันทร์ (ออกเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559) 5 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มาสเตอร์  สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์  งานบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 24  มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์   มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ 10 ธ.ค. 2552 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9    มณีรัตน์    แป้นเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)  กิจกรรมฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน ในวันที่ 21 ธันวาคม 2552 132  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มิส  รจนา    สุวรรณกุล , มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10    มณีรัตน์    แป้นเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)  งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2009" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 82  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มิส  รจนา    สุวรรณกุล , มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11    มณีรัตน์    แป้นเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)  งาน "เซนต์หลุยส์คริสต์มาสแฟร์ 2009" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2552 80  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มิส  รจนา    สุวรรณกุล , มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12    มณีรัตน์    แป้นเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)  พิธีวันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 31  มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ   มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13    มณีรัตน์    แป้นเกตุ (ออกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557)  พิธีวันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 97  มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ   มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ 2 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  อมร    งามประสิทธิ์  งานหรรษามหาสงกรานต์เซนต์หลุยส์ ในวันที่ 9 เมษายน 2553 170  มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)   มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท , มิส  รจนา    สุวรรณกุล , มาสเตอร์  เอ    ดีหลี 20 เม.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  การศึกษาดูงานด้านวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 13  มิส  วารุณี    คงวิมล         (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 21 เม.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16    ชญาดา    เจนสัญญายุทธ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)  คณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2552 23  มิส  วารุณี    คงวิมล   มาสเตอร์  สมพบ    คำมี 21 เม.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มิส  นพเก้า    ปราชญากุล  การประชุม / สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2553 53  มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ   มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท 20 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์  กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม - เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 1  มิส  วารุณี    คงวิมล   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ 20 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์  กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม - เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 11  มิส  วารุณี    คงวิมล   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ 20 พ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์  กิจกรรมอวยพรวันเกิดคุณครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมีนาคม - เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2553 18  มิส  วารุณี    คงวิมล   มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ 20 พ.ค. 2553 - ส่งไฟล์แล้ว
21  มิส  รัชนก    อบรม  คณะครูและพนักงานร่วมจัดพลับพลาศีลมหาสนิท ณ วัดเซนต์แอนโทนี ในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 10  มิส  วารุณี    คงวิมล    บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557) 11 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มิส  สมฤทธิ์    รัฐชาติวรศักดิ์  การซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 1  มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์ , มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558) 25 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มิส  สมฤทธิ์    รัฐชาติวรศักดิ์  การซ้อมการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 16  มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์   มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์ , มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558) 25 มิ.ย. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24    บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)  ภราดาและคณะครู เข้าร่วมสัมมนาเชิงเปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553 5  มิส  วารุณี    คงวิมล   มิส  รัชนก    อบรม 15 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25    บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)  ภราดาและคณะครู เข้าร่วมสัมมนาเชิงเปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล (Campus Ministry) ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553 7  มิส  วารุณี    คงวิมล   มิส  รัชนก    อบรม 15 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 19  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)   มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558) 27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 -  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)   มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558) 27 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 7  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)   มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558) 27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2553 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 6  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)   มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558) 27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30  มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2553 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 5  มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)   มิส  รจนา    สุวรรณกุล 27 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3 4  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)