[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดาเลขประจำตัว : 10753
ภราดา  วิจารณ์    แสงหาญ
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10783
ภราดา  ณัฐธร    สุพล
0 ปี 4 เดือน

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1เลขประจำตัว : 10039
มิส  สิริญาพร    รุ่งเรือง
27 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10055
มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10063
มิส  นภา    ส่งพิทักษ์ชัย
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10128
มิส  พัชร์ธิภรณ์    ชื้อผาสุข
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10170
มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10195
มิส  พิมพ์พิศา    จุลศักดิ์
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10196
มิส  พาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10197
มิส  สุภี    วงศ์พลับ
26 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10198
มิส  ทิพาภรณ์    แก้วบรรจง
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10287
มิส  อรอุมา    ชำนาญ
17 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10394
มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
14 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10492
มิส  หนึ่งฤทัย    ทองคำ
12 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10498
มิส  วาสนา    ปัญจันตา
11 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10504
มิส  อรวรรณ    ศรีขันธมา
11 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10505
มิส  พรพนา    แสงจันทร์
11 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10525
มิส  วรารัตน์    โสภารัตน์
10 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10526
มิส  นฤมล    เล็กศิริ
10 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10559
มิส  ดารารัตน์    แตงแย้ม
9 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10596
มิส  สุพัตรา    คงคาสวัสดิ์
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10654
มิส  รินทร์ลภัส    ฉัตรธรรมศักดิ์
6 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10668
มิส  ขัตติยา    ถีระพงษ์
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10669
มิส  วรรณภา    ปิ่นทอง
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10671
มิส  จุฑามาศ    มะหะมาน
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10712
มิส  นาฏยา    กลิ่นขจร
3 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10761
มิส  YANGCHEN    DOLKAR
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10786
มิส  MADELINE    CHARTRAND
0 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2เลขประจำตัว : 10040
มิส  จุฬารัตน์    ฤทธิ์มงคล
27 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10079
มิส  สุอัชลี    ทองสิทธิ์
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10086
มิส  มาลินี    เขียวชะอุ่มงาม
24 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10093
มิส  เจนจิรา    เชื้อแก้ว
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10106
มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10123
มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10189
มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10203
มิส  ยุวดี    ทองคำ
22 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10281
มิส  มลฤดี    รอดเงิน
17 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10308
มิส  พวงทอง    กุลละวณิชย์
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10450
มิส  อารีย์    ศรีไพบูลย์
13 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10506
มิส  สุพัตรา    แสงสว่าง
11 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10536
มิส  ณัฐภา    ธนภูมิ
10 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10546
มิส  ทัศนีย์    ยันตะศรี
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10595
มิส  กันยารัตน์    นามแก้ว
8 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10642
มิส  YOLANDA PALGUE    LUIS
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10787
มิส  AMELIA    PROVENCHER
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10789
มิส  CARLA PATRICIA    CUNHA E SILVA
0 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3เลขประจำตัว : 10030
มิส  อาภิญญา    อรุณพงษ์
29 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10064
มิส  กาญจนา    พงษ์เจริญ
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10066
มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10109
มิส  ฐิติมา    ลายประดิษฐ์
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10129
มิส  พนิตตา    จิตต์อารีย์เทพ
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10190
มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย
24 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10194
มิส  สาคร    บำรุงบุตร
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10207
มิส  พจนารถ    กลิ่นเชิดชู
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10395
มิส  วิมล    สมศรี
14 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10502
มิส  นพวรรณ    พลอินทร์
11 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10609
มิส  วิลาวัณย์    ยืนยง
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10618
มิส  จุฑามาศ    เจ็งเจริญ
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10637
มิส  นงค์นุช    ใจยะสัน
7 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10666
มิส  JILEEN NAAG    NODALO
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10730
มิส  GEMMA LOUISE    GUY
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10738
มิส  รจนา    ประจวบดี
2 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10750
มิส  DANIELLE BETTY    MCCLELAND
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10762
มิส  SONAM    YANGCHEN
1 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เลขประจำตัว : 10078
มิส  สุภาพร    เกตุสุวรรณ
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10084
มิส  วรรณา    กรัสพรหม
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10112
มิส  จิดาภา    กงทอง
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10130
มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10136
มิส  รุ่งฤดี    อังศิริ
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10139
มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10193
มิส  จิติมา    วิจิตรสมบัติ
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10209
มิส  วรชา    อิงคยะกุล
37 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10367
มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ
15 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10736
มิส  ANNA MARIA    STEPNIAK
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10747
มิส  JONNAH    MERCADO
1 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10749
มิส  LAUREN DONNA    MCGARRITY
1 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10755
มาสเตอร์  ศิวพงษ์    อินทมาพลอย
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10776
มิส  ปนัดดา    หอมชื่น
0 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10794
มิส  XIAOXIAO    CHENG
0 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2เลขประจำตัว : 10050
มิส  เสาวคนธ์    อู่วิเชียร
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10102
มิส  ภัตชนัน    สุขผึ้ง
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10116
มิส  ธัญพร    วงษ์สว่าง
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10121
มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
22 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10168
มิส  ณฐภร    คูหาพัฒนกุล
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10210
มิส  สมฤดี    คำศรี
19 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10214
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี
19 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10325
มิส  นพภัสสร    นรินทรกุล ณ อยุธยา
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10396
มาสเตอร์  JORGE    GEMPESALA
14 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10598
มิส  RICHELL    PINGAL
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10605
มิส  ประภาศรี    ศิริโส
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10697
มาสเตอร์  สุทธิพงศ์    รัตนพรชัยกุล
5 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10751
มิส  ELZANNA AMORIZE    OBERHOLSTER
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10752
มิส  JOHANNA ADRIANA    JORDAAN
1 ปี 5 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เลขประจำตัว : 10019
มิส  มุกดา    เส็งเจริญ
38 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10056
มิส  กษิภร    ป้านน่วม
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10087
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10132
มิส  จิตรา    จันทร์หอม
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10200
มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10305
มาสเตอร์  เวสารัช    บัวเจริญ
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10309
มิส  อมร    งามประสิทธิ์
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10314
มิส  เบญจวรรณ    วิทยะโอชะ
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10507
มิส  สุพรรษา    ชัยสงคราม
11 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10636
มิส  JIRLEY NAAG    NODALO
7 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10778
มาสเตอร์  ASHLEY    HOLMES
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10785
มาสเตอร์  WOJCIECH JAN    NIZNIK
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10790
มาสเตอร์  GIGI RICARDO    DOS SANTOS
0 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เลขประจำตัว : 10021
มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์
37 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10070
มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10177
มิส  ปุญชญา    สง่าเอี่ยม
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10229
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10336
มิส  ยุพาพันธ์    โคตรพัฒน์
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10418
มิส  รจนา    สุวรรณกุล
13 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10748
มิส  LIZA JANE    PAHUNAO
1 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10759
มิส  CHENCHO TENSOO    WANGMO
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10779
มิส  กาญจนา    นวลศรี
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10791
มิส  LISA    MIHALIK
0 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10793
มิส  MINGHUI    LI
0 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 20034
มาสเตอร์  พัชรพล    นิยมกิจ
1 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เลขประจำตัว : 10032
มิส  จรรยา    สินถาวร
28 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10135
มาสเตอร์  เชษฐา    รักษาศรี
22 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10137
มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10158
มิส  วัชรี    เรืองศิริ
20 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10330
มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง
16 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10554
มาสเตอร์  TERIO JUNIOR LAWA    MACASLING
9 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10586
มิส  อุมาทิพย์    วรพิพัฒน์
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10760
มิส  TSHERING LHA    MO
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10784
มิส  ธนันสรณ์    ชัยธนะสมบัติ
0 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เลขประจำตัว : 10023
มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
36 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10049
มิส  ชนิตา    วรรณพาหุล
26 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10058
มิส  ขนิษฐา    รัตตะมณี
25 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10062
มิส  ฐิติพร    พรหมศิริ
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10119
มิส  สุภาพร    เพ็ชรสดใส
22 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10155
มาสเตอร์  เจด็จ    ชนะประสพ
20 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10300
มาสเตอร์  ชาญประพน    สวัสดิ์เดชะ
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10348
มาสเตอร์  จิรพงษ์    พุทธรสเจริญ
15 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10604
มาสเตอร์  อรรถพงษ์    ปิดตาฝ้าย
7 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10689
มาสเตอร์  สิริพจณ์    อ้นประเสริฐ
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10744
มิส  กุลวรินทร์    เตชะเจริญพงษ์
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10746
มิส  LYNETH    GELLADULA
1 ปี 9 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เลขประจำตัว : 10054
มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10099
มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10163
มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข
19 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10478
มิส  วิภา    นาคมอญ
12 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10495
มิส  สมฤทธิ์    รัฐชาติวรศักดิ์
11 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10578
มาสเตอร์  พิษณุพงศ์    สร้อยเกียว
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10606
มิส  กัลยาณี    จันทร์เทศ
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10624
มิส  เจรดา    รัฐประเสริฐ
7 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10732
มาสเตอร์  PHUNTSHO    WANGDI
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10733
มิส  ปฏีรา    ขันแก้ว
2 ปี 10 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เลขประจำตัว : 10035
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10042
มิส  นภาพร    จิตต์อารีย์เทพ
27 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10134
มาสเตอร์  ประจักษ์    ศรีภักดี
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10263
มิส  อุษา    จันทร
17 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10318
มิส  ภิญญาพัชร์    ฉลาดเขียว
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10430
มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ
13 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10532
มิส  SHEILA ANN O.    REASONDA
10 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10607
มิส  รัชนีวรรณ    เต่าสุวรรณ
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10674
มิส  วัลยา    พิชัย
5 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10702
มาสเตอร์  วิทยา    คำพวง
4 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10756
มิส  พรนภัส    ภัทรบรรณกิจ
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10780
มาสเตอร์  โรจนินทร์    โพธิวงศ์บารมี
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10792
มิส  RUIYAN    ZENG
0 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เลขประจำตัว : 10024
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
36 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10038
มิส  อัญชลี    อยู่สุข
27 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10044
มิส  ดวงใจ    นาคปุนบุตร
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10068
มิส  รำพึง    ศรีสวัสดิ์
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10127
มาสเตอร์  ไพรินทร์    กล่อมสกุล
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10276
มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10301
มิส  วีนา    ซอดี
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10303
มิส  เกศรา    เจียมเจริญ
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10411
มิส  ARLENE RIOS    AGUILAR
13 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10573
มาสเตอร์  วีรยุทธ    วัชรพงษ์
8 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10687
มาสเตอร์  ROY ARISTOTLE P.    ALFARO
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10788
มาสเตอร์  WILHELLEM RICHARD    VAN DER WALT
0 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เลขประจำตัว : 10061
มาสเตอร์  ALEJO    P. ARPON JR.
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10074
มิส  เกษรา    เกิดมงคล
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10077
มิส  จันทนา    ศิริโสภาพงษ์
24 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10081
มิส  ปราณี    มูลแจ้
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10083
มิส  ฉันทนา    ด่านดี
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10140
มิส  พูลทรัพย์    รักษาสุข
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10153
มาสเตอร์  อรุณชัย    ทรัพย์เฟื่องฟู
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10161
มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข
19 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10261
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
17 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10471
มิส  หทัยชนก    ศรีชนะวัฒน์
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10594
มิส  JILA NODALO    BACASMO
8 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10620
มิส  น้ำฝน    คงแสนคำ
7 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10706
มิส  พุทธรัตน์    ประยงสิน
4 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10739
มาสเตอร์  รชต    ศิลาวัชรานนท์
2 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10781
มิส  ดรุณี    วรสิทธิ์
0 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เลขประจำตัว : 10052
มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10085
มิส  บุญสม    บุญประเสริฐ
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10090
มาสเตอร์  ไพศร    คูหาพัฒนกุล
23 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10145
มิส  อรพรรณ    ประภาศิริสุลี
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10175
มิส  ลำเพย    พวงมาลัย
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10343
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์
15 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10436
มิส  GUADALUPE CASENAS    MORAL
13 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10449
มาสเตอร์  WILFREDO B.    REASONDA
13 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10511
มาสเตอร์  พรภิรมย์    พิมสุวรรณประทีป
11 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10534
มิส  ชฎามาศ    ศรีชนะวัฒน์
10 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10610
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    กระจ่างเย่า
7 ปี 9 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เลขประจำตัว : 10029
มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล
29 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10031
มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
28 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10045
มาสเตอร์  สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์
27 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10053
มาสเตอร์  นิคม    โขมะนาม
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10107
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10115
มิส  โสภา    ธีร์จิรัญญ์
23 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10120
มาสเตอร์  นที    ศรีสมัย
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10150
มิส  วีณา    นิ่มเรือง
22 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10260
มิส  มัลลิกา    พุทธเมฆ
17 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10386
มาสเตอร์  คำรณ    เจริญมาก
14 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10545
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    นามแก้ว
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10639
มาสเตอร์  ธนาวุฒิ    ถิ่นจันทร์
7 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10677
มิส  เพ็ญประภา    จั่นแค้น
5 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10772
มิส  JENA CLAIRE    REINHARDT
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10775
มาสเตอร์  NICKY    GAINS
0 ปี 10 เดือน

ครูสนับสนุนการสอนเลขประจำตัว : 10018
มิส  รสสุคนธ์    กุลวิทย์
38 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10028
มิส  ณัฐวีณ์    สารพันธุ์
29 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10033
มิส  สุดา    ดงหลง
28 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10036
มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย
27 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10065
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10071
มาสเตอร์  สงคราม    นิคมไพบูลย์
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10076
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร
24 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10094
มาสเตอร์  สมพบ    คำมี
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10105
มาสเตอร์  การุณ    วรศิลป์
23 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10118
มิส  วัสยามน    มิ่งระหงษ์
22 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10148
มิส  นันทิยา    คำมี
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10201
มิส  ณฐาพัชร์    อัฐพรวรรักษ์
22 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10206
มิส  เปรมฤดี    ศรีสุนารถ
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10208
มิส  วารุณี    คงวิมล
19 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10218
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10223
มิส  พิชญาภัค    พรมฤทธิ์
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10235
มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
18 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10243
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์
17 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10266
มิส  สุภัทรา    ชินะกรติเมธ
17 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10296
มาสเตอร์  เอ    ดีหลี
16 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10329
มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท
16 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10360
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
15 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10397
มาสเตอร์  ธนาวุธ    ตอรบรัมย์
14 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10399
มาสเตอร์  รัฎฐา    โกสิตานนท์
14 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10402
มิส  รัชนก    อบรม
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10404
มิส  รจนา    ดิศสังวร
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10491
มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
12 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10548
มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10558
มิส  จารุวรรณ    ต่างใจ
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10560
มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช
9 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10566
มาสเตอร์  ธัชพงศ์    แย้มเกษร
8 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10587
มิส  สาวิตรี    คงวิมล
8 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10664
มาสเตอร์  คชภพ    ธนิตวรภัทร
6 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10694
มาสเตอร์  ณัทกฤช    ศรีสุวรรณ
5 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10696
มิส  กัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ
5 ปี 0 เดือน

เจ้าหน้าที่เลขประจำตัว : 10441
มิส  สุวิมล    พลัดดง
13 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10575
มาสเตอร์  บุญรวม    ติ่งแตง
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10577
มาสเตอร์  ศรัณย์    รัตนวรรณ
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10623
มาสเตอร์  วณิชวงศ์    วงศ์ชัย
7 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10650
มิส  เปรฬดา    ทานานุรักษ์
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10688
มิส  หทัยชนก    วงศ์พลับ
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10710
มิส  ธนิดา    โกสิตานนท์
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10714
มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10758
มาสเตอร์  ไสว    สีคะปัสสะ
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10795
มิส  ธัญชนก    มุกดาหาญ
0 ปี 3 เดือน

ครูพิเศษเลขประจำตัว : 20018
นาย  อาจอง    ขาวเธียร
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20019
นาย  สุวัฒน์ชัย    ประพาฬ
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20020
นาย  ศุภชัย    ทิพย์ยอและ
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20021
นาย  ศรันย์ภูมิ    บัวเกิด
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20022
นาย  กิตติ    สีบุญเรือง
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20023
นาย  ชัยภัทร์    คงเกิด
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20024
นาย  พงษ์พิพัฒน์    เปี่ยมศิริ
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 20025
นาย  พงศ์พรหม    พรเพิ่มพูน
2 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 20033
นางสาว  พรพนา    ศิริปิ่น
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 20035
นาย  ปรวิศ    จิตรเจือวงศ์
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 20037
นางสาว  ธันยพร    พิเชฐพงศ์ธร
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 20038
นาย  ประสิทธิ์    พงศ์ดำรง
1 ปี 3 เดือน

พนักงานอาคารสถานที่เลขประจำตัว : 252101
นาย  ปรัชญา    สงบวาจา
41 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 253802
นางสาว  มยุรฉัตร    ถั่วเจริญ
24 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 253803
นาย  สุพรชัย    ขำเจริญศักดิ์
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 253805
นาง  มึเหน่    เกษตรพิพัฒน์
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 253901
นาย  สุพลพร    ขำเจริญศักดิ์
22 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 254003
นาง  เกศฎาภรณ์    บุญวิบูลวัฒน์
22 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 254007
นางสาว  ปราณี    มาสูงทรง
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 254008
นาย  ศักดิ์ชาย    เกษตรพิพัฒน์
21 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 254106
นาย  อินทนน    ขันธิกุล
21 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 254202
นาย  วันชัย    เกษตรพิพัฒน์
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254203
นางสาว  แพรววนิต    นวนเท่า
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254207
นาง  ชัฎฎาภา    แสงสุวรรณ
19 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 254301
นางสาว  เปิ้ล    บริบูรณางกูล
19 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 254303
นาง  ประนอม    ทองกล่ำ
18 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 254501
นาย  นฤมล    ภังคะญาณ
17 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 254502
นางสาว  สมพร    อยู่นิ่ม
17 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 254701
นาย  สุชาติ    พันธิ์น้อย
15 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 254702
นางสาว  สายทิพย์    พันธิ์น้อย
15 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 255004
นาง  พรจันทร์    รุ่งเรือง
12 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 255013
นางสาว  วัชรี    ปานฉิม
11 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 255014
นางสาว  สุรินทร์    เสียงประเสริฐ
11 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 255105
นาย  พงษ์ธวัช    มงคล
11 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 255106
นางสาว  สมรัก    พรมแดง
11 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 255305
นางสาว  จิตรา    ทองอนันต์
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255311
นาง  อัปษร    พิมพ์เงิน
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255312
นาง  อารีย์    ก้านบัว
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255711
นาง  ศิริพร    พิสูจน์พงษ์ไพร
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255714
นางสาว  ปราณี    สุจริต
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255807
นาง  อรุณวรรณ    รัตนะ
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255808
นาง  เตือน    นวลจันทร์
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255909
นาย  ปฏิภาณ    ชัยทอง
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 255910
นาย  วชิรวิทย์    สายแวว
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 256004
นาย  สุชิน    รอดทอง
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 256005
นาย  วุฒิศักดิ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 256007
นาย  เอกณรินทร์    เกตุมา
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 256008
นาย  อศิรวิทย์    บุญเมือง
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 256103
นาย  สุเมธ    วัชรประทีปกุล
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 256106
นางสาว  วิลัยลักษณ์    เทียนงาม
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 256108
นาย  อดุลย์    สากระจาย
0 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 256202
นาย  ชุมพล    ศรีแปลก
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 256204
นางสาว  วาสนา    เจริญสุข
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ

พนักงานโภชนาการเลขประจำตัว : 253604
นางสาว  นิภา    พลายวัน
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 253702
นาง  ลันทม    ชูประจง
25 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 253703
นางสาว  ทองดี    กิมเต็ง
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 253801
นาง  สิริปรียา    กล้าอาสา
24 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 253804
นางสาว  เสงี่ยม    ลิมปิสวัสดิ์
24 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 253902
นางสาว  ฉลวย    จักรแก้ว
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 253906
นาง  จรินทร์    วัฒนพร
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 254001
นางสาว  เกวลิน    กล้าอาสา
22 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 254002
นาง  บุญศรี    แสงอรุณ
22 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 254103
นางสาว  อุทัยวรรณ    ฉ่ำฉวย
21 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 254105
นางสาว  บุญมา    จันทรกำเนิด
21 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254205
นางสาว  ปราณี    ขึงขาย
19 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 254403
นางสาว  รัตติกาล    ยอดดำเนิน
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 254404
นางสาว  ศิริรัตน์    เทียนงาม
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 254407
นางสาว  วิไลลักษณ์    เลิศวิลัย
17 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 254601
นางสาว  นิก้าว    เย็นวัฒนา
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 254703
นางสาว  อรุณรุ่ง    รุ่งหมื่นไวย
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 255108
นางสาว  เอื้องฟ้า    ขำเจริญศักดิ์
11 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 255206
นาย  พิรุณ    ขันธิกุล
10 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 255207
นาย  ธีระศักดิ์    พวงมาลัยทอง
10 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255313
นาง  ทองม้วน    ทองคำ
9 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255404
นางสาว  สมใจ    เปลื้องรัมย์
8 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255501
นาง  จินตนา    แสงอรุณ
7 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 255606
นางสาว  จันทรา    เกตุมา
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 255703
นาง  โสภา    สวนนฤทธิ์
5 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 255704
นาง  ดวงใจ    ช่วยรักษา
5 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 255709
นาง  ลัดดา    ศรีรมย์
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255712
นางสาว  ปราณี    วรสวาท
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255809
นางสาว  สุปานา    สุวรรณคำ
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255811
นาง  สำราญ    กิมเต็ง
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 255901
นาง  คำแหวน    ผาสุข
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 255902
นางสาว  บุญพา    มากฉาย
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 255903
นาง  พรประภา    จูศิริ
3 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 256001
นาง  จิราภา    กระอาจ
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 256101
นาง  สุวารี    ปุญญะประสิทธิ์
1 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 256105
นางสาว  นิรัชพร    แก้วอำพันธุ์
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 256107
นางสาว  แวววลี    ทิพย์สวัสดิ์
1 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 256109
นางสาว  สุภา    กาลเจริญ
0 ปี 11 เดือน