[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดาเลขประจำตัว : 10753
ภราดา  วิจารณ์    แสงหาญ
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10782
ภราดา  เกรียงศักดิ์    มายอด
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10783
ภราดา  ณัฐธร    สุพล
1 ปี 3 เดือน

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 1เลขประจำตัว : 10039
มิส  สิริญาพร    รุ่งเรือง
28 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10055
มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10063
มิส  นภา    ส่งพิทักษ์ชัย
29 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10128
มิส  พัชร์ธิภรณ์    ชื้อผาสุข
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10170
มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10195
มิส  พิมพ์พิศา    จุลศักดิ์
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10196
มิส  พาวณี    เพ็ชรแก้วนุ้ย
24 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10197
มิส  สุภี    วงศ์พลับ
27 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10198
มิส  ทิพาภรณ์    แก้วบรรจง
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10287
มิส  อรอุมา    ชำนาญ
17 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10394
มิส  สุพัตรา    ทับพ่วง
15 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10492
มิส  หนึ่งฤทัย    ทองคำ
13 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10498
มิส  วาสนา    ปัญจันตา
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10504
มิส  อรวรรณ    ศรีขันธมา
12 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10505
มิส  พรพนา    แสงจันทร์
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10525
มิส  วรารัตน์    โสภารัตน์
11 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10526
มิส  นฤมล    เล็กศิริ
11 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10559
มิส  ดารารัตน์    แตงแย้ม
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10596
มิส  สุพัตรา    คงคาสวัสดิ์
8 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10654
มิส  รินทร์ลภัส    ฉัตรธรรมศักดิ์
7 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10668
มิส  ขัตติยา    ถีระพงษ์
6 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10669
มิส  วรรณภา    ปิ่นทอง
6 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10671
มิส  จุฑามาศ    มะหะมาน
6 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10712
มิส  นาฏยา    กลิ่นขจร
4 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10761
มิส  YANGCHEN    DOLKAR
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10786
มิส  MADELINE    CHARTRAND
1 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 2เลขประจำตัว : 10040
มิส  จุฬารัตน์    ฤทธิ์มงคล
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10079
มิส  สุอัชลี    ทองสิทธิ์
25 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10086
มิส  มาลินี    เขียวชะอุ่มงาม
25 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10093
มิส  เจนจิรา    เชื้อแก้ว
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10106
มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10123
มิส  ศิริลักษณ์    บูรณะวงศ์ตระกูล
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10189
มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10203
มิส  ยุวดี    ทองคำ
23 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10281
มิส  มลฤดี    รอดเงิน
17 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10308
มิส  พวงทอง    กุลละวณิชย์
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10450
มิส  อารีย์    ศรีไพบูลย์
13 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10506
มิส  สุพัตรา    แสงสว่าง
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10536
มิส  ณัฐภา    ธนภูมิ
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10546
มิส  ทัศนีย์    ยันตะศรี
10 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10595
มิส  กันยารัตน์    นามแก้ว
9 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10642
มิส  YOLANDA PALGUE    LUIS
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10787
มิส  AMELIA    PROVENCHER
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10789
มิส  CARLA PATRICIA    CUNHA E SILVA
1 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ 3เลขประจำตัว : 10030
มิส  อาภิญญา    อรุณพงษ์
30 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10064
มิส  กาญจนา    พงษ์เจริญ
29 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10066
มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10109
มิส  ฐิติมา    ลายประดิษฐ์
23 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10129
มิส  พนิตตา    จิตต์อารีย์เทพ
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10190
มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10194
มิส  สาคร    บำรุงบุตร
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10207
มิส  พจนารถ    กลิ่นเชิดชู
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10395
มิส  วิมล    สมศรี
15 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10502
มิส  นพวรรณ    พลอินทร์
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10609
มิส  วิลาวัณย์    ยืนยง
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10618
มิส  จุฑามาศ    เจ็งเจริญ
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10637
มิส  นงค์นุช    ใจยะสัน
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10666
มิส  JILEEN NAAG    NODALO
6 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10730
มิส  GEMMA LOUISE    GUY
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10738
มิส  รจนา    ประจวบดี
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10750
มิส  DANIELLE BETTY    MCCLELAND
2 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10762
มิส  SONAM    YANGCHEN
2 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เลขประจำตัว : 10078
มิส  สุภาพร    เกตุสุวรรณ
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10084
มิส  วรรณา    กรัสพรหม
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10112
มิส  จิดาภา    กงทอง
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10130
มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10136
มิส  รุ่งฤดี    อังศิริ
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10139
มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10193
มิส  จิติมา    วิจิตรสมบัติ
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10209
มิส  วรชา    อิงคยะกุล
38 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10367
มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ
16 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10736
มิส  ANNA MARIA    STEPNIAK
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10747
มิส  JONNAH    MERCADO
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10749
มิส  LAUREN DONNA    MCGARRITY
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10755
มาสเตอร์  ศิวพงษ์    อินทมาพลอย
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10776
มิส  ปนัดดา    หอมชื่น
1 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10794
มิส  XIAOXIAO    CHENG
1 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2เลขประจำตัว : 10050
มิส  เสาวคนธ์    อู่วิเชียร
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10102
มิส  ภัตชนัน    สุขผึ้ง
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10116
มิส  ธัญพร    วงษ์สว่าง
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10121
มิส  สาวิตรี    แขกเทศ
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10168
มิส  ณฐภร    คูหาพัฒนกุล
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10210
มิส  สมฤดี    คำศรี
20 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10214
มิส  อมรรักษ์    เจริญศรี
19 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10325
มิส  นพภัสสร    นรินทรกุล ณ อยุธยา
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10396
มาสเตอร์  JORGE    GEMPESALA
15 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10598
มิส  RICHELL    PINGAL
8 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10605
มิส  ประภาศรี    ศิริโส
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10697
มาสเตอร์  สุทธิพงศ์    รัตนพรชัยกุล
5 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10751
มิส  ELZANNA AMORIZE    OBERHOLSTER
2 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10752
มิส  JOHANNA ADRIANA    JORDAAN
2 ปี 4 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เลขประจำตัว : 10019
มิส  มุกดา    เส็งเจริญ
39 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10056
มิส  กษิภร    ป้านน่วม
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10087
มิส  ทิพวรรณ    สืบสมบัติ
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10132
มิส  จิตรา    จันทร์หอม
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10200
มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10305
มาสเตอร์  เวสารัช    บัวเจริญ
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10309
มิส  อมร    งามประสิทธิ์
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10314
มิส  เบญจวรรณ    วิทยะโอชะ
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10507
มิส  สุพรรษา    ชัยสงคราม
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10636
มิส  JIRLEY NAAG    NODALO
8 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10778
มาสเตอร์  ASHLEY    HOLMES
1 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10785
มาสเตอร์  WOJCIECH JAN    NIZNIK
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10790
มาสเตอร์  GIGI RICARDO    DOS SANTOS
1 ปี 1 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4เลขประจำตัว : 10021
มิส  รัตนา    ทองคำพันธุ์
38 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10070
มิส  ภรณุต    ศรีสุวรรณ
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10177
มิส  ปุญชญา    สง่าเอี่ยม
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10229
มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
19 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10336
มิส  ยุพาพันธ์    โคตรพัฒน์
16 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10418
มิส  รจนา    สุวรรณกุล
14 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10748
มิส  LIZA JANE    PAHUNAO
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10759
มิส  CHENCHO TENSOO    WANGMO
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10779
มิส  กาญจนา    นวลศรี
1 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10791
มิส  LISA    MIHALIK
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10793
มิส  MINGHUI    LI
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 20034
มาสเตอร์  พัชรพล    นิยมกิจ
2 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เลขประจำตัว : 10032
มิส  จรรยา    สินถาวร
29 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10135
มาสเตอร์  เชษฐา    รักษาศรี
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10137
มิส  ปูรดา    จี๊ดนาเกลือ
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10158
มิส  วัชรี    เรืองศิริ
21 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10330
มิส  ธนภสสรณ์    ก้อนทอง
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10554
มาสเตอร์  TERIO JUNIOR LAWA    MACASLING
10 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10586
มิส  อุมาทิพย์    วรพิพัฒน์
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10760
มิส  TSHERING LHA    MO
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10784
มิส  ธนันสรณ์    ชัยธนะสมบัติ
1 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เลขประจำตัว : 10023
มิส  พวงทอง    วงศ์พลับ
37 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10049
มิส  ชนิตา    วรรณพาหุล
27 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10058
มิส  ขนิษฐา    รัตตะมณี
26 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10062
มิส  ฐิติพร    พรหมศิริ
29 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10119
มิส  สุภาพร    เพ็ชรสดใส
23 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10155
มาสเตอร์  เจด็จ    ชนะประสพ
21 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10300
มาสเตอร์  ชาญประพน    สวัสดิ์เดชะ
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10348
มาสเตอร์  จิรพงษ์    พุทธรสเจริญ
16 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10604
มาสเตอร์  อรรถพงษ์    ปิดตาฝ้าย
8 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10689
มาสเตอร์  สิริพจณ์    อ้นประเสริฐ
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10744
มิส  กุลวรินทร์    เตชะเจริญพงษ์
3 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10746
มิส  LYNETH    GELLADULA
2 ปี 8 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เลขประจำตัว : 10054
มิส  นพเก้า    ปราชญากุล
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10099
มิส  สุนันทา    ขจรฤทธิ์
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10163
มิส  สุพัตรา    แก้วแสนสุข
20 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10478
มิส  วิภา    นาคมอญ
13 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10495
มิส  สมฤทธิ์    รัฐชาติวรศักดิ์
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10578
มาสเตอร์  พิษณุพงศ์    สร้อยเกียว
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10606
มิส  กัลยาณี    จันทร์เทศ
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10624
มิส  เจรดา    รัฐประเสริฐ
8 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10732
มาสเตอร์  PHUNTSHO    WANGDI
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10733
มิส  ปฏีรา    ขันแก้ว
3 ปี 9 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เลขประจำตัว : 10035
มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ
29 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10042
มิส  นภาพร    จิตต์อารีย์เทพ
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10134
มาสเตอร์  ประจักษ์    ศรีภักดี
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10263
มิส  อุษา    จันทร
18 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10318
มิส  ภิญญาพัชร์    ฉลาดเขียว
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10430
มาสเตอร์  ปริญญา    สมบัติ
14 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10532
มิส  SHEILA ANN O.    REASONDA
11 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10607
มิส  รัชนีวรรณ    เต่าสุวรรณ
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10674
มิส  วัลยา    พิชัย
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10702
มาสเตอร์  วิทยา    คำพวง
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10756
มิส  พรนภัส    ภัทรบรรณกิจ
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10780
มาสเตอร์  โรจนินทร์    โพธิวงศ์บารมี
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10792
มิส  RUIYAN    ZENG
1 ปี 1 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เลขประจำตัว : 10024
มาสเตอร์  จิรวัฒน์    ศรีสวัสดิ์
36 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10038
มิส  อัญชลี    อยู่สุข
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10044
มิส  ดวงใจ    นาคปุนบุตร
28 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10068
มิส  รำพึง    ศรีสวัสดิ์
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10127
มาสเตอร์  ไพรินทร์    กล่อมสกุล
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10276
มิส  ศิริกุล    สถิตมิลินทากาศ
18 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10301
มิส  วีนา    ซอดี
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10303
มิส  เกศรา    เจียมเจริญ
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10411
มิส  ARLENE RIOS    AGUILAR
14 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10573
มาสเตอร์  วีรยุทธ    วัชรพงษ์
9 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10687
มาสเตอร์  ROY ARISTOTLE P.    ALFARO
6 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10788
มาสเตอร์  WILHELLEM RICHARD    VAN DER WALT
1 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เลขประจำตัว : 10061
มาสเตอร์  ALEJO    P. ARPON JR.
26 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10074
มิส  เกษรา    เกิดมงคล
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10077
มิส  จันทนา    ศิริโสภาพงษ์
25 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10081
มิส  ปราณี    มูลแจ้
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10083
มิส  ฉันทนา    ด่านดี
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10140
มิส  พูลทรัพย์    รักษาสุข
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10153
มาสเตอร์  อรุณชัย    ทรัพย์เฟื่องฟู
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10161
มาสเตอร์  สุรัตน์    มูลชัยสุข
20 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10261
มิส  อาภรณ์    วิริยะรัมภ์
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10471
มิส  หทัยชนก    ศรีชนะวัฒน์
13 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10594
มิส  JILA NODALO    BACASMO
9 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10620
มิส  น้ำฝน    คงแสนคำ
8 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 10706
มิส  พุทธรัตน์    ประยงสิน
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10739
มาสเตอร์  รชต    ศิลาวัชรานนท์
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10781
มิส  ดรุณี    วรสิทธิ์
1 ปี 2 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เลขประจำตัว : 10052
มิส  รุ่งรักษ์    นุ่มไทย
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10085
มิส  บุญสม    บุญประเสริฐ
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10090
มาสเตอร์  ไพศร    คูหาพัฒนกุล
24 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10145
มิส  อรพรรณ    ประภาศิริสุลี
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10175
มิส  ลำเพย    พวงมาลัย
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10343
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    สุทธาพัฒน์ธานนท์
16 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10436
มิส  GUADALUPE CASENAS    MORAL
14 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10449
มาสเตอร์  WILFREDO B.    REASONDA
14 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10511
มาสเตอร์  พรภิรมย์    พิมสุวรรณประทีป
12 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10534
มิส  ชฎามาศ    ศรีชนะวัฒน์
11 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10610
มาสเตอร์  ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ    กระจ่างเย่า
8 ปี 8 เดือน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เลขประจำตัว : 10029
มาสเตอร์  ประสบสุข    ปราชญากุล
30 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10031
มิส  พรเพ็ญ    ศาลาน้อย
29 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10045
มาสเตอร์  สมมาตร    ศรีวิศาลศักดิ์
28 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10053
มาสเตอร์  นิคม    โขมะนาม
27 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10107
มาสเตอร์  สุเมธ    พุทธเมฆ
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10115
มิส  โสภา    ธีร์จิรัญญ์
23 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10120
มาสเตอร์  นที    ศรีสมัย
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 10150
มิส  วีณา    นิ่มเรือง
22 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10260
มิส  มัลลิกา    พุทธเมฆ
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10386
มาสเตอร์  คำรณ    เจริญมาก
15 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 10545
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    นามแก้ว
10 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10639
มาสเตอร์  ธนาวุฒิ    ถิ่นจันทร์
8 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10677
มิส  เพ็ญประภา    จั่นแค้น
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10772
มิส  JENA CLAIRE    REINHARDT
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10775
มาสเตอร์  NICKY    GAINS
1 ปี 9 เดือน

ครูสนับสนุนการสอนเลขประจำตัว : 10018
มิส  รสสุคนธ์    กุลวิทย์
39 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10028
มิส  ณัฐวีณ์    สารพันธุ์
30 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10033
มิส  สุดา    ดงหลง
29 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10036
มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย
28 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10065
มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10071
มาสเตอร์  สงคราม    นิคมไพบูลย์
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10076
มิส  นพรัตน์    รัตนบวร
25 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 10094
มาสเตอร์  สมพบ    คำมี
24 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10105
มาสเตอร์  การุณ    วรศิลป์
24 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10118
มิส  วัสยามน    มิ่งระหงษ์
23 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10148
มิส  นันทิยา    คำมี
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10201
มิส  ณฐาพัชร์    อัฐพรวรรักษ์
23 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10206
มิส  เปรมฤดี    ศรีสุนารถ
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10208
มิส  วารุณี    คงวิมล
20 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10218
มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
19 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10223
มิส  พิชญาภัค    พรมฤทธิ์
19 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10235
มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
19 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10243
มิส  อำนวยพร    ตอรบรัมย์
18 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10266
มิส  สุภัทรา    ชินะกรติเมธ
18 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10296
มาสเตอร์  เอ    ดีหลี
17 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10329
มาสเตอร์  สกล    สายสุดสวาท
16 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10360
มิส  อุษณี    สิมะขจรเกียรติ
16 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10397
มาสเตอร์      ตอรบรัมย์
15 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10399
มาสเตอร์  รัฎฐา    โกสิตานนท์
15 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10402
มิส  รัชนก    อบรม
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10404
มิส  รจนา    ดิศสังวร
14 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10491
มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
13 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10548
มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล
10 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10558
มิส  จารุวรรณ    ต่างใจ
10 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10560
มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช
9 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10566
มาสเตอร์  ธัชพงศ์    แย้มเกษร
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 10587
มิส  สาวิตรี    คงวิมล
9 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10664
มาสเตอร์  คชภพ    ธนิตวรภัทร
7 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10694
มาสเตอร์  ณัทกฤช    ศรีสุวรรณ
5 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 10696
มิส  กัญพัชร์    ทรัพย์เจริญ
5 ปี 11 เดือน

เจ้าหน้าที่เลขประจำตัว : 10441
มิส  สุวิมล    พลัดดง
14 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10575
มาสเตอร์  บุญรวม    ติ่งแตง
9 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 10577
มาสเตอร์  ศรัณย์    รัตนวรรณ
9 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10623
มาสเตอร์  วณิชวงศ์    วงศ์ชัย
8 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10650
มิส  เปรฬดา    ทานานุรักษ์
7 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 10688
มิส  หทัยชนก    วงศ์พลับ
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 10710
มิส  ธนิดา    โกสิตานนท์
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 10714
มิส  ศิรินันท์    บรรจงศิริ
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 10758
มาสเตอร์  ไสว    สีคะปัสสะ
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 10795
มิส  ธัญชนก    มุกดาหาญ
1 ปี 2 เดือน

ครูพิเศษเลขประจำตัว : 20018
นาย  อาจอง    ขาวเธียร
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20019
นาย  สุวัฒน์ชัย    ประพาฬ
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20020
นาย  ศุภชัย    ทิพย์ยอและ
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20021
นาย  ศรันย์ภูมิ    บัวเกิด
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20022
นาย  กิตติ    สีบุญเรือง
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20023
นาย  ชัยภัทร์    คงเกิด
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20024
นาย  พงษ์พิพัฒน์    เปี่ยมศิริ
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 20025
นาย  พงศ์พรหม    พรเพิ่มพูน
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 20033
นางสาว  พรพนา    ศิริปิ่น
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 20035
นาย  ปรวิศ    จิตรเจือวงศ์
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 20037
นางสาว  ธันยพร    พิเชฐพงศ์ธร
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 20038
นาย  ประสิทธิ์    พงศ์ดำรง
2 ปี 2 เดือน

พนักงานอาคารสถานที่เลขประจำตัว : 252101
นาย  ปรัชญา    สงบวาจา
42 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 253802
นางสาว  มยุรฉัตร    ถั่วเจริญ
25 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 253803
นาย  สุพรชัย    ขำเจริญศักดิ์
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 253805
นาง  มึเหน่    เกษตรพิพัฒน์
25 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 253901
นาย  สุพลพร    ขำเจริญศักดิ์
23 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 254003
นาง  เกศฎาภรณ์    บุญวิบูลวัฒน์
23 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 254007
นางสาว  ปราณี    มาสูงทรง
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254008
นาย  ศักดิ์ชาย    เกษตรพิพัฒน์
22 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 254106
นาย  อินทนน    ขันธิกุล
21 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 254202
นาย  วันชัย    เกษตรพิพัฒน์
21 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 254203
นางสาว  แพรววนิต    นวนเท่า
21 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 254207
นาง  ชัฎฎาภา    แสงสุวรรณ
20 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 254301
นางสาว  เปิ้ล    บริบูรณางกูล
20 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 254303
นาง  ประนอม    ทองกล่ำ
19 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 254501
นาย  นฤมล    ภังคะญาณ
18 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 254502
นางสาว  สมพร    อยู่นิ่ม
18 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254701
นาย  สุชาติ    พันธิ์น้อย
16 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 254702
นางสาว  สายทิพย์    พันธิ์น้อย
16 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 255004
นาง  พรจันทร์    รุ่งเรือง
13 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255013
นางสาว  วัชรี    ปานฉิม
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 255014
นางสาว  สุรินทร์    เสียงประเสริฐ
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 255105
นาย  พงษ์ธวัช    มงคล
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 255106
นางสาว  สมรัก    พรมแดง
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 255305
นางสาว  จิตรา    ทองอนันต์
10 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255311
นาง  อัปษร    พิมพ์เงิน
10 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255312
นาง  อารีย์    ก้านบัว
10 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255711
นาง  ศิริพร    พิสูจน์พงษ์ไพร
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 255714
นางสาว  ปราณี    สุจริต
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 255807
นาง  อรุณวรรณ    รัตนะ
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255808
นาง  เตือน    นวลจันทร์
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255909
นาย  ปฏิภาณ    ชัยทอง
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 255910
นาย  วชิรวิทย์    สายแวว
3 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 256004
นาย  สุชิน    รอดทอง
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 256005
นาย  วุฒิศักดิ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 256007
นาย  เอกณรินทร์    เกตุมา
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 256008
นาย  อศิรวิทย์    บุญเมือง
2 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 256103
นาย  สุเมธ    วัชรประทีปกุล
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 256106
นางสาว  วิลัยลักษณ์    เทียนงาม
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 256108
นาย  อดุลย์    สากระจาย
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 256202
นาย  ชุมพล    ศรีแปลก
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 256204
นางสาว  วาสนา    เจริญสุข
ยังไม่มีการระบุวันที่บรรจุ

พนักงานโภชนาการเลขประจำตัว : 253604
นางสาว  นิภา    พลายวัน
27 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 253702
นาง  ลันทม    ชูประจง
26 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 253703
นางสาว  ทองดี    กิมเต็ง
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 253801
นาง  สิริปรียา    กล้าอาสา
25 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 253804
นางสาว  เสงี่ยม    ลิมปิสวัสดิ์
25 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 253902
นางสาว  ฉลวย    จักรแก้ว
24 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 253906
นาง  จรินทร์    วัฒนพร
23 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 254001
นางสาว  เกวลิน    กล้าอาสา
23 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 254002
นาง  บุญศรี    แสงอรุณ
23 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 254103
นางสาว  อุทัยวรรณ    ฉ่ำฉวย
22 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254105
นางสาว  บุญมา    จันทรกำเนิด
22 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 254205
นางสาว  ปราณี    ขึงขาย
20 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 254403
นางสาว  รัตติกาล    ยอดดำเนิน
19 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254404
นางสาว  ศิริรัตน์    เทียนงาม
19 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254407
นางสาว  วิไลลักษณ์    เลิศวิลัย
18 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 254601
นางสาว  นิก้าว    เย็นวัฒนา
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 254703
นางสาว  อรุณรุ่ง    รุ่งหมื่นไวย
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 255108
นางสาว  เอื้องฟ้า    ขำเจริญศักดิ์
12 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 255206
นาย  พิรุณ    ขันธิกุล
11 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255207
นาย  ธีระศักดิ์    พวงมาลัยทอง
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 255313
นาง  ทองม้วน    ทองคำ
10 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 255404
นางสาว  สมใจ    เปลื้องรัมย์
9 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255501
นาง  จินตนา    แสงอรุณ
8 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255606
นางสาว  จันทรา    เกตุมา
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 255703
นาง  โสภา    สวนนฤทธิ์
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255704
นาง  ดวงใจ    ช่วยรักษา
6 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 255709
นาง  ลัดดา    ศรีรมย์
6 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255712
นางสาว  ปราณี    วรสวาท
6 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 255809
นางสาว  สุปานา    สุวรรณคำ
5 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 255811
นาง  สำราญ    กิมเต็ง
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 255901
นาง  คำแหวน    ผาสุข
4 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 255902
นางสาว  บุญพา    มากฉาย
4 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 255903
นาง  พรประภา    จูศิริ
4 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 256001
นาง  จิราภา    กระอาจ
3 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 256101
นาง  สุวารี    ปุญญะประสิทธิ์
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 256105
นางสาว  นิรัชพร    แก้วอำพันธุ์
2 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 256107
นางสาว  แวววลี    ทิพย์สวัสดิ์
1 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 256109
นางสาว  สุภา    กาลเจริญ
1 ปี 10 เดือน