ประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร | บุคลากร | หัวข้อศึกษาอบรม
รายงานประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร

ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ/หัวข้อศึกษาอบรม
ว.ด.ป
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
1 10180  ณีรนุช    พรหมศิริ (ออกเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552)  อบรมครูบรรจุใหม่  2543  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 8
2  อบรมผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา  2543  สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 8
3  ศึกษาดูงานการบรรยายทางวิชาการและชมนิทรรศการ  2543  พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี 8
4  เยี่ยมชมอาคารสถานที่  2543  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 8
5  เรื่อง สถานที่สำคัญและสิ่งที่น่าสนใจภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  2544  เขื่อนทดน้ำบางปะกง สถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช สวนปาล์ม ฟาร์มนก 8
6 10189 มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง  การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนา  02-10-2005 ถึง 04-10-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 24
7  การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.  11-05-2005 ถึง 12-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
8  สื่อนวตกรรมสำหรับครูอนุบาล  13 -05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
9  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้าวสรรค์เด็กประฐมวัยสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย  29-05.-2005  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 8
10  อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย  20 - 03-2006 ถึง 21-03-2006  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 16
11  อบรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   16 -12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
12  อบรมงานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย  23-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
13  อบรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียนเรื่อง คุณธรรม จริยะรรม สุ่การพัฒนายั่งยืน  11 -05-2007 ถึง 12-05-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
14  คุณธรรมนำความรู้รูปแบบการส่อนแบบบูรณืการ  14-07.-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
15  อบรมการทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย  22 -10-2007 ถึง 23-10-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
16  อบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีทรีซาวด์  9 - 05-2007 ถึง 10-05-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
17  อบรมเชิงปฎิบัติการประดิษฐ์สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรม  6 - 03-2008 ถึง 07-03-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
18  อบรมเรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร   29 -04-2008  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 8
19  อบรมการพัฒนาปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  08-05-2009 ถึง 09-05-2009  โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า 16
20  อบรมยุทธวิธีสร้างลูกรักให้เก่งรอบด้าน  30-08-2009  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
21  การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมคล้องจอง  20-12-2009  โรงเรียนวัดปิตุลาราชรังสฤษฏิ์ 8
22  อบรมเรื่องวิธีสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย  04-03-2010 ถึง 05-03-2010  ณ หอศิลป์ครูเสิด 16
23  อบรมเรื่องกระดานอัจฉริยะ(ActivBoard)  05-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
24  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  23,30-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
25  อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนร้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัย(BBL)  09-07-2010 ถึง 10-27-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
26  เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม(2554-2558)  11-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
27  อบรมเชิงปฏิบัติการณ์"กระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  02-03-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
28  อบรมเรื่อง"เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"โดย มิสดรุณ ขันโท  11 ก.ค 2553  โรงเรียน เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
29  อมรมเรื่อง"กระดาษอัจฉริยะ"(Activ Boaed)  5 กันยายน 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
30  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเขียน KPI และ KRA โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  28 กันยายน 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
31  การประชุมสามัญประจำปี 2553ของชมรมครูปฐมวัยและแนวทางการสร้างวัตกรรมเพื่อการวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  20 พศจิกายน 2553  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมึกษา ฉะเชิงเทราเขตที่1
32  อมรบเชิงปฏิบัติการกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพระมหาปรีชา ปภสสโร  2 มีนาคม 2554  โงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
33  อบรมพัฒนาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงฆ์ม่วง ผศ.สมศักดิ์ คำมา  29 พฤษภาคม 2554  โรงเรียน เซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
34  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัด ฉะเชิงเทราปงบประมาณ 2554 หลักสูตรการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ2554-2558)ระดับการศึกษาปฐมวัย(2-5ปี) โดย ผศ.สมศักดื คำมา อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล  18 มิถุนายน 2554  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
35  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ2554 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  2 กรกฎาคม 2554  โรงเรียนเซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
36  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีปฐมวัย โดย ดร.อภินวงศ์ กู้ตลาด ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว  29-30กรกาคม 2554  โรงเรียนเซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
37 10190 มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย  การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางความคิด  2-10- 2005 ถึง 4-10-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 24
38  การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.  11-05-2005 ถึง 12-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
39  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล  13-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
40  การอบรมด้านนันทนาการ  17-12- 2005 ถึง 18-12-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
41  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและสิทธิมนุษยชน  9-09-2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
42  อบสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย  21-03-2006 ถึง 22-03-2006  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
43  อบรมพัฒนาครูเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  16-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
44  อบรมพัฒนาครูเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับเด็กปฐมวัย  23-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
45  การพัฒนาสมองกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย  13-10-2006  วังรีรีสอร์ท นครนายก 8
46  การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า  3-03-2007  ศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภา
47  คุณธรรมนำความรู้แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย  14-06-2007  มหาวิทาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8
48  สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน  16 -08- 2007 ถึง 17-08-2007  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
49  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2550เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิค  11 - 12- 2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
50  อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร  14-07-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
|<  <   48 49 50 51 52 53 54  >   >|