ประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร | บุคลากร | หัวข้อศึกษาอบรม
รายงานประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร

ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ/หัวข้อศึกษาอบรม
ว.ด.ป
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
1 10190 มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย  การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.  11-05-2005 ถึง 12-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
2  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล  13-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
3  การอบรมด้านนันทนาการ  17-12- 2005 ถึง 18-12-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
4  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและสิทธิมนุษยชน  9-09-2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
5  อบสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย  21-03-2006 ถึง 22-03-2006  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
6  อบรมพัฒนาครูเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  16-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
7  อบรมพัฒนาครูเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับเด็กปฐมวัย  23-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
8  การพัฒนาสมองกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย  13-10-2006  วังรีรีสอร์ท นครนายก 8
9  การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า  3-03-2007  ศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภา
10  คุณธรรมนำความรู้แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย  14-06-2007  มหาวิทาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8
11  สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน  16 -08- 2007 ถึง 17-08-2007  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
12  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2550เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิค  11 - 12- 2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
13  อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร  14-07-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
14  อบรมเรื่องการผลิตสื่อมัลติมิเดียลด้วยโปรแกรมWindows Movie Maker  26 -10- 2007 ถึง 27-10-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
15  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดิษฐ์สื่อและเทคนิค การจัดกิจกรรม  6- 03- 2008 ถึง 7-03-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
16  อบรมเรื่องการคัดกรองสุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  29-04-2008  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 8
17  อบรมการพูดแบบทูต โดยการใช้ทฤษฎีTHREE SOUND  9- 05- 2008 ถึง 10-05-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
18  เล่านิทาน อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  4-10- 2008 ถึง 5-10-2008  บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด 16
19  อบรมการใช้ACTIVE BOARD  31-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
20  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  13-05-2010 ถึง 14-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
21  อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรโดยพระราชวิจิตร"เจ้าคุณพิพิธ"ส.จากครูสู่ส.นักเรียน  14-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
22  อบรมเรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  11-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
23  อบรมเรื่อง กระดานอัจฉริยะ ( Activ Board)  5-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
24  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียน KPI และ KRA โดย รศ. ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  28-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
25  อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพํฒนาการเด็กปฐมวัย โดย พระมหาปรีชา ปภสสโร  2-03-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
26  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย ผศ. ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผศ. สมศักดิ์ คำมา  29-05-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
27 10192  ดวงพร    คดีธรรม (ออกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2557)  เข้าร่วมอบรมระบบ School Web-besed Information System(SWIS)  27 ส.ค 2548  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
28  อบรมเชิงปฏิบัติการ"การวิจัยในชั้นเรียน" รุ่นที่ 1  4-5 ต.ค 2548  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
29  อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  21-23 ต.ค 2548  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 24
30  การอบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การให้บริการเป็นเลิศ  9 พ.ค 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
31  การอบรม"จิตวิทยากร บริการสู่ความเป็นเลิศ"  10-พ.ค-2006  โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปะกง 8
32  ศึกษาดูงานการเงิน  20-มี.ค-2008  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 8
33  ประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2551  9-10 พ.ค 2551  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
34  อบรมวิชาการเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีรีซาว์ด  9-10-เม.ย-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราร่วมกับสถาบันกรรพูดแบบฑูต 16
35 10193 มิส  จิติมา    วิจิตรสมบัติ  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  10-05-2000 ถึง 10-03-2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 8
36  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  พฤษภาคม 2548  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 8
37  จิตวิทยาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  13 พฤษภาคม 2548  โรงไฟฟ้าบางปะกง 8
38  การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถการคิด  11 - 12 กุมภาพันธ์ 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 8
39  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  พฤษภาคม 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 8
40  การทำสื่อมัลติมิเดีย  21 - 22 ตุลาคม 2551  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 16
41  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  พฤษภาคม 2551  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 8
42  ครูสอนภาษาจีน  7 - 30 ตุลาคม 2551  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 100
43  ครูสอนภาษาจีน  23 มีนาคม - 30 เมษายน 2552  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 150
44  ครูสอนภาษาจีน  6 มิถุนายน - 19 กันยายน 2552 (เฉพาะวันเสาร์)  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 100
45  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  23-03-2009 ถึง 24-04-2009  สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 150
46 10194 มิส  สาคร    บำรุงบุตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางความคิด  2548  โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
47  การอบรมเชิงปฎิบัติการปีการศึกษา 2548 เรื่อง สื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล  2548  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
48  การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและการวัดผลตามความจริง  6-3-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
49  อบรม internet teach to future  29-5-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
50  สื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล  13-5-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
|<  <   48 49 50 51 52 53 54  >   >|