ประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร | บุคลากร | หัวข้อศึกษาอบรม
รายงานประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร

ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ/หัวข้อศึกษาอบรม
ว.ด.ป
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
1 10189 มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง  กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้าวสรรค์เด็กประฐมวัยสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย  29-05.-2005  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 8
2  อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย  20 - 03-2006 ถึง 21-03-2006  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา 16
3  อบรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   16 -12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
4  อบรมงานประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย  23-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
5  อบรมสัมนาก่อนเปิดภาคเรียนเรื่อง คุณธรรม จริยะรรม สุ่การพัฒนายั่งยืน  11 -05-2007 ถึง 12-05-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
6  คุณธรรมนำความรู้รูปแบบการส่อนแบบบูรณืการ  14-07.-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
7  อบรมการทำสื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย  22 -10-2007 ถึง 23-10-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
8  อบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีทรีซาวด์  9 - 05-2007 ถึง 10-05-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
9  อบรมเชิงปฎิบัติการประดิษฐ์สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรม  6 - 03-2008 ถึง 07-03-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
10  อบรมเรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพระดับเพชร   29 -04-2008  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 8
11  อบรมการพัฒนาปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  08-05-2009 ถึง 09-05-2009  โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า 16
12  อบรมยุทธวิธีสร้างลูกรักให้เก่งรอบด้าน  30-08-2009  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
13  การจัดประสบการณ์โดยใช้วรรณกรรมคล้องจอง  20-12-2009  โรงเรียนวัดปิตุลาราชรังสฤษฏิ์ 8
14  อบรมเรื่องวิธีสอนศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย  04-03-2010 ถึง 05-03-2010  ณ หอศิลป์ครูเสิด 16
15  อบรมเรื่องกระดานอัจฉริยะ(ActivBoard)  05-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
16  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  23,30-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
17  อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนร้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัย(BBL)  09-07-2010 ถึง 10-27-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
18  เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม(2554-2558)  11-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
19  อบรมเชิงปฏิบัติการณ์"กระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  02-03-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
20  อบรมเรื่อง"เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"โดย มิสดรุณ ขันโท  11 ก.ค 2553  โรงเรียน เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
21  อมรมเรื่อง"กระดาษอัจฉริยะ"(Activ Boaed)  5 กันยายน 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
22  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเขียน KPI และ KRA โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  28 กันยายน 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
23  การประชุมสามัญประจำปี 2553ของชมรมครูปฐมวัยและแนวทางการสร้างวัตกรรมเพื่อการวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  20 พศจิกายน 2553  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมึกษา ฉะเชิงเทราเขตที่1
24  อมรบเชิงปฏิบัติการกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพระมหาปรีชา ปภสสโร  2 มีนาคม 2554  โงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
25  อบรมพัฒนาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงฆ์ม่วง ผศ.สมศักดิ์ คำมา  29 พฤษภาคม 2554  โรงเรียน เซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
26  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัด ฉะเชิงเทราปงบประมาณ 2554 หลักสูตรการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ2554-2558)ระดับการศึกษาปฐมวัย(2-5ปี) โดย ผศ.สมศักดื คำมา อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล  18 มิถุนายน 2554  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
27  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ2554 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  2 กรกฎาคม 2554  โรงเรียนเซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
28  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีปฐมวัย โดย ดร.อภินวงศ์ กู้ตลาด ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว  29-30กรกาคม 2554  โรงเรียนเซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
29 10190 มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย  การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางความคิด  2-10- 2005 ถึง 4-10-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 24
30  การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.  11-05-2005 ถึง 12-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
31  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล  13-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
32  การอบรมด้านนันทนาการ  17-12- 2005 ถึง 18-12-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
33  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและสิทธิมนุษยชน  9-09-2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
34  อบสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย  21-03-2006 ถึง 22-03-2006  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
35  อบรมพัฒนาครูเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  16-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
36  อบรมพัฒนาครูเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับเด็กปฐมวัย  23-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
37  การพัฒนาสมองกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย  13-10-2006  วังรีรีสอร์ท นครนายก 8
38  การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า  3-03-2007  ศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภา
39  คุณธรรมนำความรู้แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย  14-06-2007  มหาวิทาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8
40  สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน  16 -08- 2007 ถึง 17-08-2007  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
41  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2550เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิค  11 - 12- 2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
42  อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร  14-07-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
43  อบรมเรื่องการผลิตสื่อมัลติมิเดียลด้วยโปรแกรมWindows Movie Maker  26 -10- 2007 ถึง 27-10-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
44  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดิษฐ์สื่อและเทคนิค การจัดกิจกรรม  6- 03- 2008 ถึง 7-03-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
45  อบรมเรื่องการคัดกรองสุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  29-04-2008  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 8
46  อบรมการพูดแบบทูต โดยการใช้ทฤษฎีTHREE SOUND  9- 05- 2008 ถึง 10-05-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
47  เล่านิทาน อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  4-10- 2008 ถึง 5-10-2008  บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด 16
48  อบรมการใช้ACTIVE BOARD  31-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
49  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  13-05-2010 ถึง 14-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
50  อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรโดยพระราชวิจิตร"เจ้าคุณพิพิธ"ส.จากครูสู่ส.นักเรียน  14-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
|<  <   48 49 50 51 52 53 54  >   >|