ประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร | บุคลากร | หัวข้อศึกษาอบรม
รายงานประวัติการศึกษาอบรมของบุคลากร

ลำดับ
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ/หัวข้อศึกษาอบรม
ว.ด.ป
สถานที่
จำนวนชั่วโมง
1 10189 มิส  สนิทรัตน์    แสงทอง  อบรมเรื่องกระดานอัจฉริยะ(ActivBoard)  05-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
2  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  23,30-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
3  อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนร้ที่สอดคล้องกับสมองเด็กปฐมวัย(BBL)  09-07-2010 ถึง 10-27-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
4  เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม(2554-2558)  11-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
5  อบรมเชิงปฏิบัติการณ์"กระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย  02-03-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
6  อบรมเรื่อง"เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"โดย มิสดรุณ ขันโท  11 ก.ค 2553  โรงเรียน เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
7  อมรมเรื่อง"กระดาษอัจฉริยะ"(Activ Boaed)  5 กันยายน 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
8  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการเขียน KPI และ KRA โดย รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  28 กันยายน 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
9  การประชุมสามัญประจำปี 2553ของชมรมครูปฐมวัยและแนวทางการสร้างวัตกรรมเพื่อการวิจัยสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ  20 พศจิกายน 2553  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมึกษา ฉะเชิงเทราเขตที่1
10  อมรบเชิงปฏิบัติการกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยพระมหาปรีชา ปภสสโร  2 มีนาคม 2554  โงเรียน เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
11  อบรมพัฒนาโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงฆ์ม่วง ผศ.สมศักดิ์ คำมา  29 พฤษภาคม 2554  โรงเรียน เซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
12  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัด ฉะเชิงเทราปงบประมาณ 2554 หลักสูตรการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ2554-2558)ระดับการศึกษาปฐมวัย(2-5ปี) โดย ผศ.สมศักดื คำมา อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล  18 มิถุนายน 2554  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
13  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ2554 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดย ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  2 กรกฎาคม 2554  โรงเรียนเซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
14  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีปฐมวัย โดย ดร.อภินวงศ์ กู้ตลาด ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว  29-30กรกาคม 2554  โรงเรียนเซต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
15 10190 มิส  ดาริกา    กลิ่นอบเชย  การจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถทางความคิด  2-10- 2005 ถึง 4-10-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 24
16  การจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ.  11-05-2005 ถึง 12-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
17  อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อและนวัตกรรมสำหรับครูอนุบาล  13-05-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
18  การอบรมด้านนันทนาการ  17-12- 2005 ถึง 18-12-2005  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
19  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กและสิทธิมนุษยชน  9-09-2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
20  อบสัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปสำหรับเด็กปฐมวัย  21-03-2006 ถึง 22-03-2006  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
21  อบรมพัฒนาครูเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  16-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
22  อบรมพัฒนาครูเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้สำหรับเด็กปฐมวัย  23-12-2006  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
23  การพัฒนาสมองกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย  13-10-2006  วังรีรีสอร์ท นครนายก 8
24  การตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า  3-03-2007  ศิลปะวัฒนธรรมวุฒิสภา
25  คุณธรรมนำความรู้แนวทางเสริมสร้างคุณธรรมในระบบการศึกษาไทย  14-06-2007  มหาวิทาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8
26  สื่อภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนการสอน  16 -08- 2007 ถึง 17-08-2007  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 16
27  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2550เรื่องคุณธรรมจริยธรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนวัฒนธรรมการอบรมของโรงเรียนคาทอลิค  11 - 12- 2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
28  อบรมคุณธรรมนำความรู้ตามโครงการพัฒนาชีวิตจิตบุคลากร  14-07-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
29  อบรมเรื่องการผลิตสื่อมัลติมิเดียลด้วยโปรแกรมWindows Movie Maker  26 -10- 2007 ถึง 27-10-2007  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
30  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประดิษฐ์สื่อและเทคนิค การจัดกิจกรรม  6- 03- 2008 ถึง 7-03-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
31  อบรมเรื่องการคัดกรองสุขภาพเพื่อก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร  29-04-2008  โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 8
32  อบรมการพูดแบบทูต โดยการใช้ทฤษฎีTHREE SOUND  9- 05- 2008 ถึง 10-05-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
33  เล่านิทาน อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  4-10- 2008 ถึง 5-10-2008  บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด 16
34  อบรมการใช้ACTIVE BOARD  31-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
35  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  13-05-2010 ถึง 14-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 12
36  อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลากรโดยพระราชวิจิตร"เจ้าคุณพิพิธ"ส.จากครูสู่ส.นักเรียน  14-05-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 6
37  อบรมเรื่อง เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  11-07-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
38  อบรมเรื่อง กระดานอัจฉริยะ ( Activ Board)  5-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
39  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการเขียน KPI และ KRA โดย รศ. ดร.สุพักตร์ พิบูลย์  28-09-2010  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
40  อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการสอนธรรมะแบบบูรณาการพํฒนาการเด็กปฐมวัย โดย พระมหาปรีชา ปภสสโร  2-03-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
41  อบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย ผศ. ดร. จารุวรรณ สิงห์ม่วง ผศ. สมศักดิ์ คำมา  29-05-2011  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 8
42 10192  ดวงพร    คดีธรรม (ออกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2557)  เข้าร่วมอบรมระบบ School Web-besed Information System(SWIS)  27 ส.ค 2548  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
43  อบรมเชิงปฏิบัติการ"การวิจัยในชั้นเรียน" รุ่นที่ 1  4-5 ต.ค 2548  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
44  อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  21-23 ต.ค 2548  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 24
45  การอบรมหลักสูตร Service Quality หัวใจสู่การให้บริการเป็นเลิศ  9 พ.ค 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 8
46  การอบรม"จิตวิทยากร บริการสู่ความเป็นเลิศ"  10-พ.ค-2006  โรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปะกง 8
47  ศึกษาดูงานการเงิน  20-มี.ค-2008  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 8
48  ประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2551  9-10 พ.ค 2551  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 16
49  อบรมวิชาการเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวทฤษฎีรีซาว์ด  9-10-เม.ย-2008  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราร่วมกับสถาบันกรรพูดแบบฑูต 16
50 10193 มิส  จิติมา    วิจิตรสมบัติ  สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน  10-05-2000 ถึง 10-03-2000  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 8
|<  <   48 49 50 51 52 53 54  >   >|