งานสัมพันธ์ชุมชน
หน่วยงาน :งานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการ :งานสัมพันธ์ชุมชน

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 2553  ห้องประชุมชั้น 4 JMLC  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 บริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 09 มิ.ย. 2553  ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้น ม.1 10 มิ.ย. 2553  ณ ห้องกิจการนักเรียน    พวงพยอม    ขานวงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2554)
 ประชุมคณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้น ม.4 25 มิ.ย. 2553  ห้องกิจการนักเรียน  มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์
 ประชุมคณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้น ป.1 02 ก.ค. 2553  ห้องกิจการนักเรียน  มิส  ยุพิน    บุดดาหวัง
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.1 ครั้งที่ 2 08 ก.ค. 2553  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.3 ครั้งที่ 1 08 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 1 09 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.3 ครั้งที่ 1 13 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ครั้งที่ 1/2553 13 ก.ค. 2553  ห้องประชุมฝ่ายปฐมวัย  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.1 ครั้งที่ 2 14 ก.ค. 2553  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรุ้ยอห์นแมรี่  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ประชุม ครั้งที่ 1/2553 15 ก.ค. 2553  ห้องประชุมฝ่ายปฐมวัย  มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
 ประชุมคณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ครั้งที่ 1/2553 15 ก.ค. 2553  ห้องประชุมฝ่ายปฐมวัย  มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 1 16 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับป.4 เยี่ยมผุ้ด้อยโอกาส 16 ก.ค. 2553  โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับ ป.4 ไปนำสิ่งของไปบริจาคให้นักเรียนโรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่เนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฯ 16 ก.ค. 2553  ณ วัดประตูน้ำท่าไข่  มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 1 19 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 19 ก.ค. 2553  ณ ชุมชนวรรณยิ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.4 ครั้งที่ 1 20 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.2 ครั้งที่ 2 29 ก.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.1 ครั้งที่ 3 29 ก.ค. 2553  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรุ้ยอห์น แมรี่  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.6 ครั้งที่ 2 02 ส.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.4 ครั้งที่ 2 06 ส.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 07 ส.ค. 2553  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่ ชั้น 4  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 08 ส.ค. 2553  ณ ป่าชุมชนหนองแหน ต.หนองแหน อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.3 ครั้งที่ 2 10 ส.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 18 ส.ค. 2553  ณ โรงเรียนสมาคมสงเคราะห์วิทยา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ครั้งที่ 2 19 ส.ค. 2553  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.2 ครั้งที่ 3 19 ส.ค. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.5 ครั้งที่ 1 20 ส.ค. 2553  ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 งาน "วันผู้ปกครองพบครู" (อ.1 - ม.6) 28 ส.ค. 2553  ณ หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.2 ครั้งที่ 4/2553 01 ก.ย. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.4 ครั้งที่ 2 02 ก.ย. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.5 ครั้งที่ 2/2553 03 ก.ย. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้น ป.2 04 ก.ย. 2553  ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำทรัพย์  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้น ป.6 04 ก.ย. 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มิส  ขนิษฐา    รัตตะมณี
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 04 ก.ย. 2553  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.3 ครั้งที่ 2/2553 07 ก.ย. 2553  ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 นักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรมโครงการรักษ์แม่น้ำบางปะกง 07 ก.ย. 2553  ห้องประชุมชั้น 4 JMLC  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.3 ครั้งที่ 3/2553 07 ก.ย. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมบริจาคโลหิตต่อชีวิต ครั้งที่ 2 08 ก.ย. 2553  ใต้อาคารเซนต์หลุยส์  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 11 ก.ย. 2553  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ป.2 ครั้งที่ 5/2553 15 ก.ย. 2553  ห้องประชุมกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 งาน 62 ปี เซนต์หลุยส์ โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 6 (วันแรก) 25 ก.ย. 2553  เมเจอร์โบว์ สาขาจังหวัดชลบุรี  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 งาน 62 ปี เซนต์หลุยส์ โบว์ลิ่ง ครั้งที่ 6 (วันสุดท้าย) 26 ก.ย. 2553  เมเจอร์โบว์ สาขาจังหวัดชลบุรี  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 คณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 08 พ.ย. 2553  ณ โรงเรียนปัญญานุกูล  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 16 พ.ย. 2553  ณ ชุมชนวรรณยิ่ง  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 21 พ.ย. 2553  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส 29 พ.ย. 2553  ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูร่วมงานราตรีเทิดไท้องค์ราชา ครั้งที่ ๕ สดุดีพ่อแห่งแผ่นดิน 01 ธ.ค. 2553  ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 09 ธ.ค. 2553  ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 16 ธ.ค. 2553  ณ ใต้อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้น ม.5 ครั้งที่ 2 06 ม.ค. 2554  ห้องประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.3/6 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนวรรณยิ่ง 07 ม.ค. 2554  ณ ชุมชนวรรณยิ่ง  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 07 ม.ค. 2554  อาคารสัฐยาฯ  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
 เครือข่ายงานสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 มอบของขวัญให้แก่นักเรียนเนื่องในวันเด็ก 07 ม.ค. 2554  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย
 การแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าเซนต์หลุยส์ 17 ม.ค. 2554  สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 คณะครูและนักเรียนระดับ ม.2 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ ชุมชนวรรณยิ่ง 26 ม.ค. 2554  ณ ชุมชนวรรณยิ่ง  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 กิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 06 ก.พ. 2554  ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล และสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพภาพบางปะกง (บ้านบางปะกง)  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ
 เครือข่ายงานสานสายสัมพันธ์ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 มอบไอศกรีมให้แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ก่อนปิดภาคเรียน 17 ก.พ. 2554  ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้
 คณะครูร่วมการประชุมสัญจรฯ(วันแรก) 18 ก.พ. 2554  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 คณะครูร่วมการประชุมสัญจรฯ(วันสุดท้าย) 19 ก.พ. 2554  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 คณะครูร่วมสังสรรค์ชมรมคนรักเพลงเก่า 24 ก.พ. 2554  ห้องนิลกาฬ โรงแรมแกรนด์พลาซ่า  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันแรก) 10 มี.ค. 2554  ณ โรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันที่สอง) 11 มี.ค. 2554  ณ โรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันที่สาม) 12 มี.ค. 2554  ณ โรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท (วันสุดท้าย) 13 มี.ค. 2554  ณ โรงเรียนหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 งาน “ วันผู้ปกครองพบครู" 19 มี.ค. 2554  หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา
 คณะครูเข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 06 เม.ย. 2554  ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     15.06.53 ม.ชุทิมา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์บริจาคโลหิต 1 500.00 500.00
2     13.07.53 ม.อาภรณ์ ค่าตอบแทนจราจรดูแลความปลอดภัยงานตอบปัญหารัฐสภา 1 1,200.00 1,200.00
3     16.07.53 ม.ชุทิมา ค่าป้ายแข่งขันตอบคำถามรัฐสภา 1 640.00 640.00
4    ใบเบิกพัสดุ งานสัมพันธ์ชุมชน กระดาษการ์ดขาว8รีม (504)กระดาษปกขาว10รีม(550)กระดาษเอสี่ ไอคิว10รีม(800) 1 1,854.00 1,854.00
5    ใบเบิกพัสดุ งานชุมชนสัมพันธ์ กระดาษการ์ดขาว 8 รีม(440) 1 440.00 440.00
6    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ประชุมเครือข่ายระดับชั้นป.6 อาหารจำหน่าย(750) 1 750.00 750.00
7    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ อาหารจำหน่าย(2650)เบเกอรี่(350) 1 3,000.00 3,000.00
8    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 อาหารจำหน่าย(660) 1 660.00 660.00
9    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.4 อาหารจำหน่าย(630) เบเกอรี่(420) 1 1,050.00 1,050.00
10    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ประชุมเครือข่ายระดับชั้นป.6 อาหารจำหน่าย(600)เบเกอรี่(300) 1 900.00 900.00
11    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5 อาหารจำหน่าย(600) เบเกอรี่(300) 1 900.00 900.00
12    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 อาหารจำหน่าย(600)เบเกอรี่(300) 1 900.00 900.00
13    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป. อาหารจำหน่าย(400)เบเกอรี่(200) 1 600.00 600.00
14    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 อาหารจำหน่าย(500)เบเกอรี่(250) 1 750.00 750.00
15    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 อาหารจำหน่าย(500) เบเกอรี่(250) 1 750.00 750.00
16    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 อาหารจำหน่าย(700)เบเกอรี่(350) 1 1,050.00 1,050.00
17    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3 อาหารจำหน่าย(600)เบเกอรี่(300) 1 900.00 900.00
18    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 อาหารจำหน่าย(500)เบเกอรี่(250) 1 750.00 750.00
19    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4 อาหารจำหน่าย(600)เบเกอรี่(300) 1 900.00 900.00
20    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 อาหารจำหน่าย(450)เบเกอรี่(300) 1 750.00 750.00
21    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.2 อาหารจำหน่าย(360)เบเกอรี่(240) 1 600.00 600.00
22    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ อาหารจำหน่าย(22090)เบเกอรี่(10810) 1 32,900.00 32,900.00
23    ใบเบิกพัสดุ อบรมภาษาไทย(เขตพื้นที่)กระดาษการ์ดขาว 2 รีม(110) 1 110.00 110.00
24     23.08.53 ไม่ได้ดำเนินการ มิสชุทิมา มุ่ยฮะสูญ(งานวันผู้ปกครองพบครู) ทดรองจ่ายค่าเช่าเก้าอี้(3000)ค่าติดตั้งโทรทัศน์(5000)ค่าจัดทำระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1 0.00 0.00
25    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ประชุมเครือข่ายระดับชั้น ม.4 อาหารจำหน่าย(400)เบอเกอรี่(200) 1 600.00 600.00
26    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ประชุมเครือข่ายระดับชั้น ป.2 อาหารจำหน่าย(460)เบอเกอรี่(140) 1 600.00 600.00
27    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ สัมพันธ์ชุมชน อาหารจำหน่าย(875)เบเกอรี่(175) 1 1,050.00 1,050.00
28    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ วันผู้ปกครองพบครู อาหารจำหน่าย(17921)เบเกอรี่(955) 1 18,876.00 18,876.00
29    ใบเบิกพัสดุ กระดาษเอสี่ 5 รีม ปากกา 60 แท่ง แก้ว 4 ชุด กระดาษห่อของขวัญ 6 แผ่น 1 953.00 953.00
30    ใบเบิกพัสดุ โฟม2 หน้า 2 ม้วน กาว 2 หน้าบาง 4 ม้วน ลวดเสียบกระดาษ 20 กล่อง กระดาษกาว 4 ม้วน ไส้แฟ้ม 1 กล่อง เทปผ้า1.5 นิ้ว 8 ม้วน 1 850.00 850.00
31    บัตรงานสดุดีพ่อแห่งแผ่นดิน บ.MSS 1 2,000.00 2,000.00
32    ค่ารถตู้ในการเดินทางพานักเรียนระดับม.1 ไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสมอบของและกิจกรรมพี่ช่วยสอนน้อง ณ.โรงเรียนปัญญานุกูล วันที่8-10/11/53 3วัน รถตู้วันละ 6 คัน 1 3,000.00 3,000.00
33    ค่าจุลสารงานผู้ปกครองพบครู 1 92,000.00 92,000.00
34    ใบเบิกพัสดุ ครอบครัวดาราศาสตร์ ป.4 ใบประกาศนียบัตร (ม.นพดล) 1 1,000.00 1,000.00
35     ค่าทำผมแต่งหน้านักแสดงงานครูเอกชน14/1/54 ณ.สมาคมสงเคราะห์ฯ 1 1,400.00 1,400.00
36    ค่าอาหารว่าง บริจาคโลหิต 1 2,750.00 2,750.00
37    ค่าอาหารประชุมเครือข่ายระดับชั้น ม.5 1 1,200.00 1,200.00
38    ค่าอหารประชุมเครือข่าย ป.2 1 300.00 300.00
39    ค่าอาหารประชุมเครือข่ายระดับชั้น ม.5 1 400.00 400.00
40    ค่าอาหารประชุมเครือข่ายระดับชั้น ป.6 1 1,900.00 1,900.00
41    ค่าอาหาร บริจาคโลหิต 1 3,750.00 3,750.00
42    ค่าบัตรร่วมงานชมรมรักเพลงเก่าโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา 1 1,200.00 1,200.00
รวม186,683


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 186,683 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 186,683 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 186,683 บาท


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)