โครงการสุขาน่าใช้
หน่วยงาน :งานสุขอนามัย
โครงการ :โครงการสุขาน่าใช้

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการบริการให้กับชุมชน สุขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ งานสุขอนามัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริการในด้านสุขา จึงได้จัดทำโครงการสุขาน่าใช้ขึ้น เพื่อให้ห้องสุขาอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สะอาดถูกสุขอนามัย เป็นที่พอใจต่อผู้มาใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อมีห้องสุขาที่ถูกสุขอนามัย และมีความสะอาดอยู่เสมอ
    2. เพื่อสร้างบรรยากาศในห้องน้ำให้เป็นที่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
    3. เพื่อให้มีห้องสุขาเพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน และผู้ปกครอง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีห้องสุขาที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ
เชิงปริมาณ
   1. มีห้องสุขาเพียงพอต่อการให้บริการกับนักเรียน และผู้ปกครอง

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 เสนอเพื่อขออนุมัติ 01 มิ.ย. 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล
 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมปรึกษา 01 มิ.ย. 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล
 สำรวจความต้องการ 01 มิ.ย. 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล
 ให้ความรู้ 01 ก.ค. 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล
 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 01 ส.ค. 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล
 ติดตามและประเมินผล 01 ธ.ค. 2550  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล
 สรุปผล 30 เม.ย. 2551  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มิส  ชุติมา    มุสิการยกูล

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ทำสบู่เหลว 0 5,000.00 0.00
2    ซื้อกระดาษชำระ 0 1,000.00 0.00
3    ค่าเอกสาร 0 1,000.00 0.00
4    ค่าวิทยากรให้การอบรม 0 1,000.00 0.00
5    ค่าอาหาร 0 2,000.00 0.00
รวม0


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
ตรวจห้องสุขา และประเมินความสะอาดเป็นระยะๆ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย