งานซ่อมบำรุงทั่วไป
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :งานซ่อมบำรุงทั่วไป

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนเซนต์หลุยส์ได้พัฒนางานด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานอาคารสถานที่ ซึ่งทางโรงเรียนมีการจัดหาพื้นที่เพิ่ม มีการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการและสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ อีกทั้งยังมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและต่อเติมห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ อย่างไม่หยุดหยั้ง เพื่อความเหมาะสม เข้ากับยุคสมัย และที่สำคัญเอื้อต่อการเรียนรู้ของครู นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาขอใช้บริการ ในขณะที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านอาคาร สถานที่ไปนั้นงานที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการพัฒนาซึ่งทางหัวหน้างานและผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญอีกงานหนึ่งก็คือ งานซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอาคาร วัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุดไปตามกาลเวลา หรือไม่สมบูรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้ มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเป็นที่ไว้วางใจแก่ครู นักเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรง งานอาคารสถานที่ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล และรับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนโดยตรง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้จัดทำแผนงานสำหรับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนไว้เพื่อแก้ปัญหางานด้านอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่เหมาะสมและไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนของครูนักเรียน ให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดไว้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติมโครงสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มั่นคง ปลอดภัย
    2. เพื่อปรับเปลี่ยน โครงสร้างอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
    3. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
    4. เพื่อจัดระเบียบบริเวณทั่วไปของโรงเรียน ให้สวยงาม ความปลอดภัย
    5. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความสภาพคงทนพร้อมให้บริการ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ
   1. มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดถึงวัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 ประชุมวางแผน 01 เม.ย. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
 สิ้นสุด ประชุมวางแผน 10 เม.ย. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
 เสนอแผนงาน 12 เม.ย. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
 สรุป เขียนรายงาน 15 เม.ย. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 01 พ.ค. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
 ดำเนินการ 01 พ.ค. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
 ติดตาม ประเมินผล 01 พ.ค. 2549  โรงเรียนเซนต์หลุยส์  มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ครู นักเรียน โต๊ะรับรองแขก ผู้ปกครอง ฯลฯ -ตู้เก็บอุปกรณ์ ชั้นวางเอกสารต่างๆ -กระดาน บอร์ดแสดงผลงาน 1 150,000.00 150,000.00
2    ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการต่างๆ -ซ่อมผนัง หลังคา ฝ่าเพดานอาคารเรียน อาคารประกอบการต่างๆ -ซ่อมประตู หน้าต่าง บานเกร็ด -ซ่อมห้องน้ำ ห้องส้วม (เปลี่ยนกระเบื้อง,โถส้วม,โถฉี่ ฯลฯ) 1 150,000.00 150,000.00
3    ปรับปรุง ซ่อมแซมบริเวณต่างๆ -ซ่อมกำแพงรอบโรงเรียนส่วนที่ชำรุด -ซ่อมแซมถนน ขอบถนน พื้นคอนกรึตและกระถางต้นไม้ ฯลฯ -ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบบน้ำ -ปรับปรุง ซ่อมแซมงานเหล็กต่างๆ 1 200,000.00 200,000.00
รวม500,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
สภาพจริง

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 500,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 500,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย