Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล (กิจการ)
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล (กิจการ)

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดทำเป็นห้องพยาบาลของโรงเรียนที่สะอาด ปลอดโปร่งได้มาตรฐาน
    2. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับครูและนักเรียนได้มีสถานที่ปฐมพยาบาล ที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบ
    3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (6)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  กรรมการ
   เศรษฐา    เรืองสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2547)  กรรมการ
   รังสรรค์    ทศศะ (ออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547)  กรรมการ
   วนิดา    คุณสมิตปัญญา (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2552)  กรรมการ
 มาสเตอร์  เชษฐา    รักษาศรี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารการประชุม 10 *** ***
2    ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 15 *** ***
3    ค่าเอกสารโครงการ เอกสารประกอบ 4 *** ***
4    ค่าโทรศัพท์ - โทรสาร 20 *** ***
5    ค่าเอกสารเสนอรายละเอียดต่าง ๆ 10 *** ***
6    ค่าโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน 10 *** ***
7    ค่าเอกสารติดต่อประสานงาน 7 *** ***
8    ค่าเอกสารการสรุปเขียนรายงาน 4 *** ***
9    ค่างานโครงสร้าง คลส + วัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรง 1 *** ***
10    ค่างานสถาปัตยกรรม 1 *** ***
11    ค่าวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องพยาบาล 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 405,893 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 405,893 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ