Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสร้างห้องฝึกซ้อมดนตรี 1 ชั้น
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการสร้างห้องฝึกซ้อมดนตรี 1 ชั้น

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีห้องฝึกซ้อมดนตรีที่เป็นสัดส่วน
    2. เพื่อจัดทำห้องฝึกซ้อมดนตรีที่ได้มาตรฐานสามารถเก็บเสียงได้
    3. เพื่อจัดระเบียบสถานที่ การเรียนการสอนดนตรีให้มีความเหมาะสม ไม่รบกวนห้องเรียนและชาวบ้านใกล้เคียง
    4. เพื่อปรับเปลี่ยนและปรับปรุงอาคารดนตรีเดิมเป็นห้องปฏิบัติการภาษาไทย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (6)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  วินิจ    กิจเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  กรรมการ
   เศรษฐา    เรืองสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2547)  กรรมการ
   รังสรรค์    ทศศะ (ออกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547)  กรรมการ
   วนิดา    คุณสมิตปัญญา (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2552)  กรรมการ
 มาสเตอร์  เชษฐา    รักษาศรี  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    เอกสารการประชุม 10 *** ***
2    โทรศัพท์ติดต่อ 8 *** ***
3    เอกสารโครงการ - เอกสารประกอบ 4 *** ***
4    ค่าโทรศัพท์ - โทรสารติดต่อช่าง 25 *** ***
5    ค่าเอกสารการสืบราคา 10 *** ***
6    ค่างานโครงสร้าง คลส. (งานฐานราก) 1 *** ***
7    ค่างานเหล็กรูปพรรณ + ค่าแรงดำเนินการ 1 *** ***
8    ค่ากระเบื้องลอนคู่ขาว + อุปกรณ์ 640 *** ***
9    ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ 1 *** ***
10    ค่าเอกสารติดตาม และประเมินผลงาน 8 *** ***
11    ค่าโทรศัพท์ - โทรสาร 20 *** ***
12    ค่าเอกสารการสรุป และเขียนรายงาน 4 *** ***
13    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,091,080 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,091,080 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)
ผู้จัดทำ :       (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ