Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

335 โครงการ Morning Program
หน่วยงาน :งานแนะแนว
โครงการ :335 โครงการ Morning Program

หลักการและเหตุผล :
    ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสารและเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่อและเทคโนโลยีในยุคใหม่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดโครงการ Morning program ขึ้น เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านการใช้ภาษา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อฝึกนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
    2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
    3. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่สมาคมอาเซียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
   2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
   3. นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับชั้น ป.1- ม.6 จำนวน 3,390 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 77 นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง
   2. ร้อยละ 77 พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น
   3. ร้อยละ 77 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมสู่สมาคมอาเซียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ (5)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 ต.ค. 2555 01 ต.ค. 2555    เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ  มิส  วีณา    นิ่มเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2059 วัน
01 ต.ค. 2555 01 ต.ค. 2555    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  มิส  วีณา    นิ่มเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2059 วัน
01 ต.ค. 2555 29 มี.ค. 2556    ดำเนินงานตามแผนงานการดำเนินงาน  มิส  วีณา    นิ่มเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1880 วัน
02 ม.ค. 2555 29 มี.ค. 2556    ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  มิส  วีณา    นิ่มเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1880 วัน
01 ม.ค. 2556 29 มี.ค. 2556    สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  มิส  วีณา    นิ่มเรือง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1880 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบโรงเรียน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดชมพู 1 *** ***
2    กระเป๋า Summer (1000) ซองสอด (20) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 10,000 บาท รายจ่ายจริง 1,061 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 8,939 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,061 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล
ผู้จัดทำ : มิส  ณปภัช    กีรติรณกรกุล


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ