Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

314 โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล
หน่วยงาน :งานวัดและประเมินผล
โครงการ :314 โครงการพัฒนาระบบงานวัดและประเมินผล

หลักการและเหตุผล :
     เอกสารทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีเอกสารดังนี้ ปพ.1 - ปพ.9 เพื่อความสะดวก ทำงานอย่างคล่องตัว ประหยัดเวลา มีความแม่นยำสูง การจัดทำเอกสารเป็นระบบ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และแสดงให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี จึงใช้โปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล จัดทำเอกสารการศึกษา (ปพ.1 - ปพ.9) และได้ดำเนินการเขียนโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ขึ้นมาเพื่อความถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ระบบงานวัดผล ประเมินผล มีประสิทธิภาพ
   2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน
เชิงปริมาณ
   1. พัฒนาระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน

KPI :
   1. ร้อยละ 88 ระบบงานวัดผล ประเมินผลพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
   2. ร้อยละ 88 ออกเอกสารการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และได้มาตรฐาน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ (6)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
23 เม.ย. 2555 23 เม.ย. 2555    ขออนุมัติโครงการ  มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2220 วัน
01 พ.ค. 2555 01 พ.ค. 2555    แต่งตั้งคณะกรรมการ  มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2212 วัน
01 มิ.ย. 2555 01 มิ.ย. 2555    ประชุมคณะกรรมการ  มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2181 วัน
04 มิ.ย. 2555 04 มิ.ย. 2555    ดำเนินการตามแผนงาน  มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2178 วัน
03 ก.ย. 2555 03 ก.ย. 2555    ติดตามและประเมินผล  มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2087 วัน
29 มี.ค. 2556 29 มี.ค. 2556    สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  มิส  พิชญาภัค    ประเสริฐ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1880 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบประมาณค่าใช้จ่าย 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบสอบถาม

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 300,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 300,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช
ผู้จัดทำ : มิส  ประกายแก้ว    เปลื้องนุช


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ