Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานสัมพันธ์ชุมชน
หน่วยงาน :งานสัมพันธ์ชุมชน
โครงการ :งานสัมพันธ์ชุมชน

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ (15)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.1  มิส  วรชา    อิงคยะกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
19 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.2  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
20 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.3  มิส  ณฐภร    คูหาพัฒนกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
20 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4  มาสเตอร์  นพดล    ปัญญาดี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
22 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.5  มิส  จรรยา    สินถาวร 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
22 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.6  มิส  สุภาพร    เพ็ชรสดใส 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
21 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.1  มาสเตอร์  อนันต์    จิตต์อารีย์เทพ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
19 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.2  มิส  รำพึง    ศรีสวัสดิ์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
20 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.3  มิส  อัญชลี    อยู่สุข 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
21 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ป.4  มิส  ปราณี    มูลแจ้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
15 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.5  มิส  อรพรรณ    ประภาศิริสุลี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
22 มิ.ย. 2555 -    ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ม.6  มิส  ลำเพย    พวงมาลัย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
12 ก.ย. 2555 12 ก.ย. 2555    บริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555  มิส  ชุทิมา    มุ่ยฮะสูญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2078 วัน
08 ม.ค. 2556 08 ม.ค. 2556    การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัยปีที่ 1-3  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1960 วัน
31 ม.ค. 2556 -    ตัวแทนครูไปร่วมบรรจุศพ คุณสุชิต วรรณยิ่ง หัวหน้าชุมชนวรรณยิ่ง  มิส  รัดดาวรรณ์    ดีประสิทธิ์ปัญญา 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ