Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

601 งานหลักสูตรการสอน
หน่วยงาน :งานหลักสูตรการสอน
โครงการ :601 งานหลักสูตรการสอน

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ฝ่ายปฐมวัยมีจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
    3. เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติคิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหา ทำงานร่วมผู้อื่น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.ฝ่ายปฐมวัยมีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
   2. 2. เด็กเกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
   3. 3. เด็กได้ลงมือปฏิบัติคิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหา ทำงานร่วมผู้อื่น
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนร้อยละ 96ได้เข้าร่วมกิจกรรม

KPI :
   1. ฝ่ายปฐมวัยมีจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จากแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
   2. เด็กร้อยละ 96 เกิดการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
   3. เด็กร้อยละ 96 ได้ลงมือปฏิบัติคิดรวบยอด คิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดแก้ปัญหา ทำงานร่วมผู้อื่น

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ (62)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
23 พ.ค. 2555 23 พ.ค. 2555    การประชุมสอนเสริมวันเสาร์คุณครูฝ่ายปฐมวัย  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2190 วัน
30 พ.ค. 2555 30 พ.ค. 2555    กิจกรรมสอนเสริมตอนเย็นของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2183 วัน
31 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2182 วัน
31 พ.ค. 2555 31 พ.ค. 2555    การเรียนการสอนวิชา คีย์บอร์ด ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  มิส  วรรณา    กรัสพรหม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2182 วัน
02 มิ.ย. 2555 02 มิ.ย. 2555    โครงการเรียนเสริมวันเสาร์ของนักเรียนฝ่ายปฐมวัย  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2180 วัน
06 มิ.ย. 2555 06 มิ.ย. 2555    การหาเสียงของผุ้สมัครประธานนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2176 วัน
08 มิ.ย. 2555 08 มิ.ย. 2555    กิจกรรมหาเสียงของผู้สมัครประธานนักเรียนของฝ่ายปฐมวัย  มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2174 วัน
14 มิ.ย. 2555 14 มิ.ย. 2555    การเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555  มิส  วลีลักษณ์    สืบต้อย 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2168 วัน
13 มิ.ย. 2555 13 มิ.ย. 2555    การเรียนการสอนวิชาศิลปะ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  มิส  ขวัญหทัย    โตสุขเจริญ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2169 วัน
06 ก.ค. 2555 -    ทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ห้องเรียนพิเศษ Gifted  มาสเตอร์  ไพศร    คูหาพัฒนกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
05 ก.ค. 2555 05 ก.ค. 2555    การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3  มิส  พวงทอง    กุลละวณิชย์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2147 วัน
29 มิ.ย. 2555 29 มิ.ย. 2555    การติดตามการผลิตสื่อเกมการศึกษา ของคุณครูระดับชั้นปฐมวัยปฐมวัยปีที่ 1 - 3  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2153 วัน
09 ก.ค. 2555 10 ส.ค. 2555    กิจกรรมการเรียนแบบโครงการ (Project Approach)ฝ่ายปฐมวัย  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2111 วัน
16 ก.ค. 2555 16 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2136 วัน
16 ก.ค. 2555 16 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะนาว ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2136 วัน
18 ก.ค. 2555 18 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2134 วัน
18 ก.ค. 2555 18 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง การทำไอศกรีม  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2134 วัน
19 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ปลา ในวันที่ 198 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2133 วัน
19 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมนางเล็ด" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2133 วัน
19 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2555     ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ น้ำมันหอมระเหย" ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2133 วัน
20 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผลไม้ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2132 วัน
20 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าวปั่น" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2132 วัน
19 ก.ค. 2555 19 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เชิญวิทยากรมาให้ดวามรู้เรื่อง "พระ" ในวันที่ 19กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2133 วัน
18 ก.ค. 2555 18 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ส้มตำ" ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2134 วัน
20 ก.ค. 2555 20 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/8 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำไข่ดาว" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 255  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2132 วัน
24 ก.ค. 2555 24 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2128 วัน
24 ก.ค. 2555 24 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กล้วย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2128 วัน
24 ก.ค. 2555 24 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมไข่ครก" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2128 วัน
25 ก.ค. 2555 25 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 และ 2/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2127 วัน
25 ก.ค. 2555 25 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะพร้าวปั่นนมสด" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2127 วัน
24 ก.ค. 2555 24 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมเม็ดขนุน" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2128 วัน
26 ก.ค. 2555 26 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง กุ้ง ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2126 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง มะพร้าว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2125 วัน
26 ก.ค. 2555 26 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมฝอยทอง" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2126 วัน
26 ก.ค. 2555 26 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "น้ำมะนาวปั่น" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2126 วัน
26 ก.ค. 2555 26 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ยำลูกชิ้น" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2126 วัน
26 ก.ค. 2555 26 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/7 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ข้าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2126 วัน
26 ก.ค. 2555 26 ก.ค. 2555     ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้องบริบาล 2 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมปังหน้าหมู" ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2126 วัน
25 ก.ค. 2555 25 ก.ค. 2555    ะดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ กุ้งอบน้ำปลา ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2127 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555     ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ห้องบริบาล 1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ขนมวุ้นดอกอัญชัน" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2125 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "สลัดผลไม้" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2125 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ซูชิ" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2125 วัน
30 ก.ค. 2555 30 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ไข่ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2122 วัน
31 ก.ค. 2555 31 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง สมุนไพร ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2121 วัน
01 ส.ค. 2555 01 ส.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง พระสงฆ์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2120 วัน
24 ก.ค. 2555 24 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ดอกไม้ชุปแป้งทอด" ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2128 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/6 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "ไอศกรีมภูเขาไฟ" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2125 วัน
31 ก.ค. 2555 31 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยบวชชี" ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2121 วัน
30 ก.ค. 2555 30 ก.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เชิญวิทยากรมาสาธิตการปลูก "ต้นไม้" ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2122 วัน
30 ก.ค. 2555 30 ก.ค. 2555    ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา  มิส  เพ็ญฤดี    เพ็ชรประไพ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2122 วัน
27 ก.ค. 2555 27 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/8 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ผัก ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2125 วัน
01 ส.ค. 2555 01 ส.ค. 2555    ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/7 เชิญวิทยากรมาสาธิตการทำ "กล้วยไฉไล" ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2120 วัน
30 ก.ค. 2555 30 ก.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ขนมไทย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2122 วัน
07 ส.ค. 2555 07 ส.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2114 วัน
07 ส.ค. 2555 07 ส.ค. 2555    นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 เข้าร่วมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่อง ต้นไม้ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2114 วัน
16 ก.ค. 2555 03 ส.ค. 2555    ระยะพัฒนาของโครงการ Project Approach ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1  มิส  วิมล    สมศรี 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2118 วัน
28 ส.ค. 2555 28 ส.ค. 2555    ขอเชิญคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ฝ่ายปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - จริยธรรม  มิส  วรรณา    กรัสพรหม 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2093 วัน
01 ต.ค. 2555 19 ต.ค. 2555    โครงการเรียนเสริม Day Care  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2041 วัน
28 ก.ย. 2555 28 ก.ย. 2555    การประชุมครูสอนโครงการเรียนเสริม Day Care  มิส  วัชรี    เกิดท่าไม้ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 2062 วัน
12 ก.พ. 2556 12 ก.พ. 2556    ฝ่ายปฐมวัยจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย  มิส  ณัฐตินา    รุจิพงษ์ (ออกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1925 วัน
14 พ.ค. 2556 15 เม.ย. 2556    คณะครูเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556  มาสเตอร์  ไพศร    คูหาพัฒนกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1863 วัน
15 เม.ย. 2556 -    คณะครูเข้าร่วมอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556  มาสเตอร์  ไพศร    คูหาพัฒนกุล 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     23.05.55 ค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด รูปอาชีพ (4,800)บอร์ดอาเซียน(4,000) ป้ายโครงสร้างฝ่ายปฐมวัย(450)ป้ายระดับปฐมวัย(450) 1 *** ***
2    กาวยูฮู สีไม้ สติ๊กเกอร์ใสใหญ่ 1 *** ***
3    กระดาษกรุบอร์ด ปลอกแขนคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
4    วัสดุสำนักงาน (เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน) 1 *** ***
5     03.07.55 ค่ารถตู้นักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ ประกอบอาหาร จัดนิทรรศการ โครงการProject Approach 1 *** ***
6    หมึกเติมEPSON 2ชุด ถ่านชาร์ตงานProject Approach 1 *** ***
7     05.07.55 ป้ายคณะกรรมการนักเรียนขนาด1เมตร เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายปฐมวัย 1 *** ***
8     12.07.55 ค่าอุปกรณ์วิทยากรวันอาชีพ(กิจกรรมวันอาชีพ) 1 *** ***
9     16.07.55 กล่องมีฝา18โหล*360.- กล่องมีฝา8โหล260.- ค่าส่ง320 1 *** ***
10     23.07.55 ถ่านPanasonic 16ก้อน 1 *** ***
11     09.08.55 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มจัดประสบการณ์Project Approachร้านจอมซีรอกซ์ ร้าน104ก๊อปปี้ดิจิตอล 1 *** ***
12     10.08.55 SDการ์ด 2อัน*750.- Project Approach 1 *** ***
13     10.08.55 ธงอาเซียน 1 *** ***
14     17.08.55 ป้ายอิงเจ็ทอาเซียน 1 *** ***
15    ค่าอาหารและเบเกอรี่ กิจกรรมวันอาชีพ 1 *** ***
16     30.08.55 ค่าหมึกHP12A 2กล่อง*2,550 1 *** ***
17     30.08.55 ค่าหมึกรีฟิวซ์ Epson4สี 2 ชุด 1 *** ***
18     03.09.55 หมึกเติมแท้หน้าEPSON 4สี3ชุด 1 *** ***
19    กระดาษปกสี (กิจกรรมประจำวัน) 1 *** ***
20     21.09.55 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มจัดประสบการณ์Project Approach ร้านเอ4ก๊อปปี้ดิจิตอล 1 *** ***
21     08.11.55 ร้านเจริญรุ่งเรือง ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มProjectปี55 9100 601 งานหลักสูตรการสอน 08.11.55 255 1 *** ***
22    03.01.56 บ.เค.เอส.ก๊อปปี้ ออโต้เมชั่น จำกัด ค่าหมึกปริ้นTK544 1 *** ***
23     14.01.56 ร้านศูนย์เครื่องเขียน ภาพโปสเตอร์อาเซียน 1 *** ***
24    เสื้อแจ็กเก็ต (9736), กระดาษห่อของขวัญ (28.32) 1 *** ***
25     10 พ.ค. 2555 กระดุม กรรไกร แก้วกระดาษ - 1 *** ***
26     30 พ.ค. 2555 กระดาษโปสเตอร์ กาว เทปใส ปากกาเคมี - 1 *** ***
27     01 มิ.ย. 2555 ไหมพรม ลูกตากลิ้ง - 1 *** ***
28     13 มิ.ย. 2555 13.06.55 ค่าอาหาร (420), อิงค์เจ็ต (8400), อุปกรณ์สกรีน (4260), สีไม้อัด (11920) - 1 *** ***
29     14 มิ.ย. 2555 วัสดุสำนักงาน - 1 *** ***
30     26 ก.ค. 2555 26.07.55 ดินน้ำมัน10กล่อง*57.- กาวโฟม36*165.-(6,510)กาวสองหน้าบาง โปสเตอร์สี200แผ่น สติกเกอร์ใส กาว3M(5,450)อาหารที่จอดรถทางด่วน(450) - 1 *** ***
31     26 ก.ค. 2555 26.07.55 ค่าตัดฟิวเจอร์บอร์ด57แผ่น*30.-(1,710) ค่าโอน140 - 1 *** ***
32     10 ส.ค. 2555 10.08.55 โฟมอัด3มิล150แผ่น*35.-(5,250) 5มิล71*45.-แผ่น(3,195) โฟม1/2นิ้ว100แผ่น15.-(1,500) 1นิ้ว60แผ่น*30.-(1,800) - 1 *** ***
33     15 ส.ค. 2555 15.08.55 ค่าอัดเสียง ทำวีดีทัศน์ร.ร.พระราชทานระดับปฐมวัย - 1 *** ***
34     17 ส.ค. 2555 17.08.55 สติกเกอร์เส้น - 1 *** ***
35    20 ส.ค. 2555 เอี๊ยมเด็กรหัส612(9,500) - 1 *** ***
36    04 ก.ย. 2555 ลูกแม็ก (264), กาว (110) - 1 *** ***
37     19 ก.ย. 2555 ค่าอาหารและเบเกอรี่ - 1 *** ***
38     21 ก.ย. 2555 21.09.55 ค่าถ่ายวีดีโอ ค่าเช่าเครื่องเสียงตรวจพระราชทายอนุบาล21/9/55 - 1 *** ***
39     25 ก.ย. 2555 25.09.55 ค่าอุปกรณ์จัดบอร์ดโรงเรียนพระราชทาน - 1 *** ***
40     26 ก.ย. 2555 26.09.55 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าร.ร.ทางเข้า หน้ารูปแม่พระ ข้างสระน้ำ หน้ามุมสวัสดิการ - 1 *** ***
41     08 พ.ย. 2555 08.11.55 ม.วรรณา ทำมอเตอร์หมุนบนซุ้มพระราชทาน ค่าวิทยากรอ.เกื้อกูล - 1 *** ***
42     03 ธ.ค. 2555 กระดาษ - 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 363,592 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 313,592 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 363,592 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ