Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

104 งานบุคลากร
หน่วยงาน :งานบุคลากร
โครงการ :104 งานบุคลากร

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
    2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความถนัด
    3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ (24)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
16 เม.ย. 2555 -    คณะภราดา และคณะครู เดินทางไปเคารพหลุมศพภราดาบัญญัติ โรจนารุณ โอกาสครบรอบ 1 ปี ของการจากไปสู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้า  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
16 เม.ย. 2555 -    คณะภราดา และคณะครู ทำบุญครบรอบ 1 ปี ของการจากไปสู่อ้อมพระหัตถ์พระเจ้าของภราดาบัญญัติ โรจนารุณ  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
18 เม.ย. 2555 -    การประชุมสามัญคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2554  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
20 เม.ย. 2555 -    พิธีมุทิตาจิตพนักงานเกษียณ นายสุวรรณ พันธ์เพ็ชร  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
18 เม.ย. 2555 -    คณะครูแผนกการเงิน ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี (ออกเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
19 เม.ย. 2555 -    คณะครูศึกษาดูงานบุคลากร ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา    ปสุตา    โอษฐ์จันทร์ศรี (ออกเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
17 พ.ค. 2555 -    สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
18 พ.ค. 2555 -    สัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 (วันสุดท้าย)  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
27 เม.ย. 2555 -    กิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดครูเดือนเมษายน  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
01 มิ.ย. 2555 -    คณะครูอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 1  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
02 พ.ค. 2555 -    คณะครูอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 2  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
03 พ.ค. 2555 -    คณะครูอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 3  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
04 พ.ค. 2555 -    คณะครูอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอน 5 วิชาในช่วงชั้นที่ 4  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
30 เม.ย. 2555 -    คณะครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 วิชา ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3 ร่วมวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
01 พ.ค. 2555 -    คณะครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 วิชา ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6 ร่วมวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
02 พ.ค. 2555 -    คณะครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 วิชา ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 - ม.3 ร่วมวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
03 พ.ค. 2555 -    คณะครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 วิชา ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - ม.6 ร่วมวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
30 เม.ย. 2555 -    คณะครูอบรมวิธีการใช้ตำรากลางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2555 ครูผู้สอน 3 วิชาในระดับปฐมวัย (KG.1 - KG.3)  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
01 พ.ค. 2555 -    คณะครูผู้สอนตำรากลางภาษาอังกฤษ จำนวน 3 วิชา ในระดับปฐมวัย ร่วมวัดความรู้พื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษตามวิชาที่สอน  ภราดา  วิทยา    เทพกอม (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
03 พ.ค. 2555 -    คณะครูอบรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2555 ICT กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ (วันแรก)  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
04 พ.ค. 2555 -    คณะครูอบรมการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2555 ICT กับการสร้างสื่อการเรียนรู้ (วันสุดท้าย)  ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556) 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
01 พ.ค. 2555 -    คณะครูเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจจิตตาภิบาล วาย ซี เอส (วันแรก)  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
02 พ.ค. 2555 -    คณะครูเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจจิตตาภิบาล วาย ซี เอส (วันที่สอง)  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน
03 พ.ค. 2555 -    คณะครูเข้าร่วมสัมมนาฟื้นฟูจิตใจจิตตาภิบาล วาย ซี เอส (วันสุดท้าย)  มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์ 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 6748 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ (รับสมัคร / คัดเลือก) 1 *** ***
2    ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของมูลนิธิ ฯ) 15 *** ***
3    ค่าเดินทาง 1 *** ***
4    ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 *** ***
5    ค่าที่พัก (ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ภายใน) 1 *** ***
6    ค่าวิทยากร 3 *** ***
7    ค่าเอกสาร/อุปกรณ์ประกอบ 1 *** ***
8    ค่ารถ 1 *** ***
9    ค่าเครื่องดืม 1 *** ***
10    ค่าเยี่ยมไข้บุคลากร (สร้างขวัญและกำลังใจบุคลากร) 100 *** ***
11    ค่าช่วยงานแต่งงานครู 10 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายนิมนต์พระมหาสมปอง ตาลปุตโตเป็นวิทยากรบรรยายให้ครู14-15/พ.ค.54 1 *** ***
2    ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถวันที่14-17/3/54วันละ2มื้อ 1 *** ***
3    ค่าตอบแทนวิทยากรวันสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนปีกศ.2554 1 *** ***
4    เงินเกษียณนงสมจิต ผดุงภักร์(40,000)นางประพิศ ชัยสงคราม(40,000)นางฉวี ศรีสุนารถ(30,000) 1 *** ***
5    ค่าทางด่วนไปครุสภา ไปสอบสอน อาหารพนักงานขับรถ 1 *** ***
6    ค่าช่อดอกไม้สด มาลัยกลม งานมุทิตาจิตพนักงานเกษียณ 1 *** ***
7    ค่าอาหารเครื่องดื่ม อาหารเย็นงานเกษียณพนักงาน 1 *** ***
8    ค่าเยี่ยมไข้ม.อรุณชัย ป่วยเป็นไข้เลือดออก 1 *** ***
9    ค่าลงทะเบียนครูประถม 9*600(5400), ค่าลงทะเบียนครู มัธยมศึกษา 6*100 (600) ค่าอาหารครู คนขับรถ (1500), ค่าทางด่วน (240), ค่าอาหารคนขับรถ (200) ค่าอบรมสัมมนาการสอนร้อยกรองในแบบเรียนภาษาไทย28-29/5/54 ณ.ม.พระนครศรีอยุธยา 1 *** ***
10    ค่าอบรมครูนิเทศ งวดที่ 1 (52800), งวดที่ 2 (35200), ค่าอาหารคนขับรถ (500), ค่าทางด่วน (300), ค่าโอนเงิน (108)ค่าอบรมโครงการพัฒนาระบบนิเทศครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ25-29/5/54ณ.อาคารมูลนิธิฯ 1 *** ***
11    ค่าเบี้ยเลี้ยง ทางด่วนอบรมครูนิเทศที่มูลนิธิฯ 1 *** ***
12     ค่าตั๋วเครื่องบินเบิกเพิ่มเติม 1 *** ***
13    เงินช่วยงานศพบิดาครูนภัสสรณ์(นวล) 6000 พวงหรีด500 1 *** ***
14    ค่าลงทะเบียนอบรมผู้ตรวจประเมิน1-4/6/54 (28548) ทางด่วน (180), ค่าเบี้ยเลี้ยง (200) 1 *** ***
15    ค่าลงทะเบียนปริญญาโทภาค1/2554 1 *** ***
16    สวัสดิการครูไม่มีวันขาดลามาสายปีการศึกษา2553 76*3,000 1 *** ***
17    ลงทะเบียน (30000), ค่าอาหารคนขับรถ (400), ค่าทางด่วน (300), ค่าทางด่วน (340)โครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้าโรงเรียนในเครือฯกลุ่มที่1สายงานวิชาการครั้งที่18-11/6/54 1 *** ***
18    ค่าลงทะเบียน (38500) , ค่าทางด่วน (120), ค่าอาหารคนขับรถ (100)โครงการฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์24-26/6/54 1 *** ***
19     เงินช่วยงานแต่งงานม.สมมาตร ศรีวิศาลศักดิ์ 1 *** ***
20    ค่าใช้จ่ายสัมมนาประเทศUSA 1 *** ***
21    ค่าพวงหรีด(500)เงินช่วยงานศพมารดาม.สุเทพ(6,000) 1 *** ***
22    ค่าทำป้ายไวนิ่วครู (3720) ค่าของขวัญครูดีศรีเซนต์หลุยส์ 2*20000 (40000), ค่าสร้อยคอทองคำ 2*22400 (44800), ค่าซองของขวัญครูนานปี (360000), ค่าซองของขวัญพนักงานนานปี (50000), ค่าโล่ครูดีศรีเซนต์หลุยส์ ครูนานปี พนักงานนานปี (27900), ค่ากล่องใส่เข็มรางวัล (120) 1 *** ***
23    ค่าแหวนทองคำฝังเพชร2*25,600(51,200)เข็มกลัดทองคำ4*11,000(44,000)ค่าโอน115 1 *** ***
24    ค่าลงทะเบียนโครงการพัฒนาบุคลากรตำแหน่งหัวหน้ารุ่น2 (30000) ค่าทางด่วน(210) ค่าอาหารคนขับรถ (300) 1 *** ***
25    ค่าชุดสูทมิสภัทรา จันทร์อยู่ และกางเกงสูทม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร 1 *** ***
26    ค่าใช้จ่ายไปดูงานที่ร.ร.เซนต์คาเบรียล5/7/54 1 *** ***
27    ค่าอาหารวันสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน 1 *** ***
28    หมึกปริ้น (4400), กระดาษเอ 4 (800), กระดาษปกแข็งขาว (165) 1 *** ***
29    ค่าแก้ไขโล่ครูนานปี3โล่ร้านไทยประเสริฐ(2,000) แก้ไขป้ายโล่(800)ทางด่วนไปส่งโล่(165) 1 *** ***
30     ค่าทางด่วน เบี้ยเลี้ยงคนขับอบรมครูคณิตศาสตร์ 1 *** ***
31    ค่าทางด่วนไปครุสภา ยื่นเอกสารครูต่างชาติ 1 *** ***
32    ค่าลงทะเบียนรับโล่เกียรติคุณม.นวพร ม.วัชรี เกิดท่าไม้ ม.รัตนา ทองคำพันธ์ 1 *** ***
33    ค่ากระเช้าเยี่ยมมิสจันทนา ศิริโสภาพงษ์รักษาตัวร.พ.บางน้ำเปรี้ยว 1 *** ***
34    อากรณ์แสตมป์ 1 *** ***
35    ค่ากระเช้า (2000), ค่าทางด่วน (180), ค่าอาหาร (100) ไปดูงานร.ร.สาธิตจุฬาแผนกประถมและมัธยม 25/8/54 1 *** ***
36    ค่าตอบแทนอ.เกื้อกูล อาหารเย็น 1 *** ***
37    ค่าดอกไม้แสดงความยินดีกับภ.ชำนาญ เหล่ารักผล ทางด่วน 1 *** ***
38     เงินสมทบกองทุนประกันสังคมประจำปี2554 1 *** ***
39    ค่าเดินทางไปอบรมสัมมนาจ.เชียงใหม่ม.มิสปสุตา มิสสาวิตรี 1 *** ***
40    ค่าทางด่วนไปครุสภา 1 *** ***
41    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ มิสธัญษิตา 1 *** ***
42    ค่าอาหารอบรมการผลิตการเรียนการสอน 1 *** ***
43    เบิกทดรองจ่ายการลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจ กลุ่มอายุ 11-20 ปี 1 *** ***
44    External Harddisk 500 GB 1 *** ***
45    ค่ารูปวาดสีไม้ แสตมป์ส่วนตัว ช่อดอกไม้ภ.ชำนาญ 1 *** ***
46    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไปดูงานร.ร.ระยองวิทยาคม 3/8/54 1 *** ***
47    แฟ้มสะสมงานนักเรียน (665), ซองใส่เอกสาร (120), สติ๊กเกอร์ใส (36), กระดาษทำปก (62) ประกวดครูดีเด่นสมาพันธ์ 1 *** ***
48    เสื้อ ชุดวอร์ม 1 *** ***
49    กระดาษเอ 4 (ครูดีเด่นสมาพันธ์) 1 *** ***
50    ค่าอาหาร อบรมพัฒนาคอมพิวเตอร์ครู 1 *** ***
51    ค่าอาหารว่างอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ครู 1 *** ***
52    ค่าอาหารว่าง อวยพรวันเกิดครู 1 *** ***
53    เงินรางวัลพนักงานที่ไม่มีวันขาดลามาสายประจำปี2553 นายสุวรรณ พันธ์เพ็ชร 1 *** ***
54    ค่าเบี้ยเลี้ยงพนง.ขับรถ ทางด่วน ค่าอาหารคณะครูดูงานร.ร.อัสสัมชัญระยอง 1 *** ***
55    ค่ารูปที่ระลึกร.ร.หนองซ่อนผึ้งมาดูงาน 5/8/54 1 *** ***
56    ค่ารูปที่ระลึกนักศึกษาปริญญาเอกมาดูงาน7/8/55 1 *** ***
57    ค่าอาหารเลี้ยงบุคลากรอบรมSWIS 60*35.- 1 *** ***
58    ค่าแก็สLPG ทางด่วนไปเข้าร่วมประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ.ร.พ.ศิริราช 29/7/54 1 *** ***
59    ค่าอาหาร ทางด่วนไปส่งครูรร.แกรนด์ 1 *** ***
60    ค่าตอบแทนวิทยากรคุณดรุณี ขันโทอบรมเรื่อง"อัตลักษณ์โรงเรียนให้กับผู้บริหาร"20/8/54 1 *** ***
61     ค่าแสตมป์+กรอบรูปเดือนก.ค.54 1 *** ***
62    ค่าเค๊กวันเกิด3ปอนด์*450.- 1 *** ***
63    ค่าทางด่วนไปอบรมโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจ5-7/8/54 เบี้ยเลี้ยงคนขับ 1 *** ***
64    ค่าเครื่อง iPad2ใช้ในการศึกษาปริญญาโท 1 *** ***
65    ค่ากรอบรูป แสตมป์วันเกิดเดือนส.ค.54 1 *** ***
66    ค่าที่จอดรถ เบี้ยเลี้ยงคนขับ 1 *** ***
67    ค่ารูป-ใส่กรอบ 1 *** ***
68    ค่ารูป-ใส่กรอบ 1 *** ***
69    เงินPocket Moneyไปศึกษาประเทศอินเดีย4คน*27,000 1 *** ***
70    ค่าทางด่วน อาหารคนขับรถไปอบรมที่องค์การวิทยาศาสตร์คลอง5 ปทุมธานี 1 *** ***
71     ค่าอาหารครู พนักงานขับรถไปดูงาน 1 *** ***
72    ค่าอาหารครูทั่วไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย4คน*5,000 1 *** ***
73     ค่าหมึกCanon3*3,000x 1 *** ***
74    ค่าหมึกHP2025 1 *** ***
75    แฟ้มผลงาน (480) ใส้แฟ้ม (420) 1 *** ***
76    ไส้แฟ้ม (178) กระดาษสติ๊กเกอร์เอ 4 ขาวด้าน (120) กระดาษสติ๊กเกอร์เอ 4 ขาวใส (120), กระดาษ (190), กระดาษการ์ดเอ 4 (135), แฟ้มสะสมงาน (380) 1 *** ***
77    สติ๊กเกอร์ (120), สติ๊กเกอร์ใส (120), กระดาษ (95), ไส้แฟ้ม (89) 1 *** ***
78    สก๊อตเทป (69), ลวดเสียบ (154.20), คลิปหนีบ (32), แท่นตัดสก๊อตเทป (65) 1 *** ***
79    อุปกรณ์สำนักงานทำครูดีเด่น 1 *** ***
80    แฟ้มผลงาน (380), สติ๊กเกอร์ใส (144), กระดาษเอ 4 (190) 1 *** ***
81    อุปกรณ์สำนักงานทำครูดีเด่น 1 *** ***
82    ค่าอาหารอบรมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ครู 1 *** ***
83    ค่าอาหารว่าง อวยพรวันเกิดครู ส.ค.54 1 *** ***
84    ค่าอาหารครูไปศึกษาต่อประเทศอินเดีย90วัน*180.*4คนเป็นเงิน64,800เบิกแล้ว20,000 1 *** ***
85    External Harddisk 500 GB 1 *** ***
86     ค่าพวงหรีดงานศพคุณพ่อมิสพีรณัฐ ปริญญา สมบัติ(500)เงินช่วยงานร.ร.(6,000*2) 1 *** ***
87    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ มิสจุฬานันท์ มิสทิตติยา 1 *** ***
88    ค่าเค้กวันเกิดเดือนส.ค.-ก.ย.54 1 *** ***
89     ค่าอาหารคนขับรถ ทางด่วนไปประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชน 5/9/54 1 *** ***
90    ค่าดอกไม้แสดงความยินดีผอ.ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา 1 *** ***
91    ค่าช่อดอกไม้แสดงความยินดีมิสณัฐวีณ์ได้รับเข็มจากสภากาชาด ทางด่วนเบี้ยเลี้ยง 1 *** ***
92     ค่าพวงหรีด งานศพมารดาอ.รัชนี วิเศษมงคล 1 *** ***
93    ค่าเดินทางไปประชุมClearing house ประชุมระบบโควต้าภาคตะวันออก ประชุมทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ไปTU Open houseม.ธรรมศาสตร์ 1 *** ***
94    ค่าดอกไม้เตรียมพิธีพระราชทานเครื่องราชย์2/9/54 1 *** ***
95    ค่าเดินทางระหว่างบ้านและที่เรียน(7,200)เงินPocket Moneyมิสบงกชไปแคนาดา 1 *** ***
96    ค่าเช่ารถตู้ไปรดน้ำศพงานบิดามิสพีรณัฐและม.ปริญญา สมบัติ 1 *** ***
97    ค่าทางด่วน เบี้ยเลี้ยงคนขับ 1 *** ***
98     ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.เอ 1 *** ***
99    ค่าลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์35,000 ทางด่วน 120 ค่าเบี้ยเลี้ยง (100), ค่าทางด่วน (110), ค่าอาหารกลางวันครูติดต่อคุรุสภา (55) 1 *** ***
100    ค่าสมัครอบรมเรื่องเทคนิคการเล่านิทานสร้างสรรค์จินตนาการสู่เด็กปฐมวัย ณ.ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 25/9/54 9คน*250.- 1 *** ***
101    ค่าทำวีซ่า ภ.วิทยา ภ.เศกสรร 1 *** ***
102     ตราไปรษณีย์อากร กรอบรูป 32*200.- 1 *** ***
103    ค่าจัดทำบอร์ดนิทรรศการครูดีเด่นสมาพันธ์ ค่ามอเตอร์ (5520), ค่าพิมพ์อิงค์เจ็ต (1400), ค่าโฟมอัด (900), ค่าเทปผ้า (80), ค่าอัดรูป (153), ค่าอาหารครู (230) 1 *** ***
104    ค่าตั๋วเครื่องบินภ.เศกสรร ภ.วิทยาไปอินเดีย+ค่าโอน52 x 1 *** ***
105    ค่าใช้จ่ายเดินทางไปเยี่ยมครูที่อินเดีย 1 *** ***
106    ค่าทางด่วนไปอบรมครูผู้สอนตำรากลางวิชาสังคม17-22/10/54 เซนต์คาเบรียล 1 *** ***
107     ค่าอาหารคนขับรถ ทางด่วนอบรมปฏิบัติการจัดทำแบบการสอน3วิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ 1 *** ***
108    เงินมอบงานมงคลสมรสม.ศรายุทธ มิสวิภาจรี 1 *** ***
109    ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา2554 10-12ต.ค.54จำนวน16คน*3,700 1 *** ***
110     ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มิสมณีรัตน์ แป้นเกตุ 1 *** ***
111    ค่าลงทะเบียนเรียนป.โท 1 *** ***
112    เงินช่วยงานศพบิดามิสปสุตา(6,000) พวงหรีด500 1 *** ***
113    ค่าธรรมเนียมการศึกษาป.โทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์งวดที่1ม.รามคำแหง 1 *** ***
114     เงินPocket Moneyไปแคนาดาวันละ500*42วัน 1 *** ***
115    ค่าทางด่วน อาหารคนขับไปปฐมนิเทศครูใหม่ 1 *** ***
116    เงินช่วยงานมงคลสมรสมิสณัฐตินา ชุจิพงษ์และ มิสเกศรา มั่นคง 1 *** ***
117    ค่าจัดทำแสตมป์+กรอบรูป 1 *** ***
118    ค่าอัดรูป+กรอบวันคล้ายวันเกิด 1 *** ***
119     เงินช่วยงานศพบิดามิสจรินทร์ กาเหว่านาค(6,000) พวงหรีด(500) 1 *** ***
120    ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มคณะภราดา 1 *** ***
121    ค่าเดินทางไปปฐมนิเทศได้รับทุนการศึกษาประเทศแคนาดา 1 *** ***
122    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.ไพศร 1 *** ***
123     ค่ารถตู้ไปงานศพบิดามิสปสุตาที่วัดเกาะ จ.นครราชสีมา13/10/54 1 *** ***
124    ค่าของขวัญHBภ.มณฑล(10,000)ช่อดอกไม้(800) 1 *** ***
125    ข้าวกล่องวันภราดา 1 *** ***
126    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มิสจุฬานันท์ผอ.เยี่ยม(350)เยี่ยมไข้พนักงาน(500) 1 *** ***
127    ค่าพวงหรีดงานศพบิดามิสดวงกมล รุ่งเรือง(500)เงินช่วยงานร.ร.(6,000) 1 *** ***
128    ค่าเสื้อแจ๊กเก็ตตัวอย่าง ภ.มณฑล 1 *** ***
129    ค่าอาหารเลี้ยงรับรอง เครื่องดื่ม ของฝาก 1 *** ***
130    ค่าพวงหรีดงานศพมิสจุฬานันท์ วนิชย์ถนอม(500)ของโรงเรียน(20,000) 1 *** ***
131    ค่าเช่ารถไปทำแผนการสอนภาค2ที่ร.ร.เซนต์คาเบรียล18/10/54 1 *** ***
132    ค่าแสตมป์กรอบรูปครูเดือนพ.ย.54 1 *** ***
133    ค่าอาหาร วันภราดา 1 *** ***
134     ค่าเช่ารถตู้ไปงานรดน้ำศพมิสจุฬานันท์ที่วัดโพธิ์บางคล้า30/11/54 1 *** ***
135    ค่าเช่ารถตู้ไปเยี่ยมน.ร.ป่วยที่รพ.สมิติเวชศรีนครินทร์8/12/54 1 *** ***
136    ค่าเช่ารถบัสพัดลมคณะครูเป็นเจ้าภาพสวดศพบิดามิสดวงกมล1คัน3/12/54 1 *** ***
137    ค่าเย็บเล่มแฟ้มสะสมงานประจำปี2552-2553 1 *** ***
138    ค่าขนมเค๊ก3ปอนด์ 2ชิ้น 1 *** ***
139    ค่าทางด่วนไปยื่นเอกสารครูต่างชาติครุสภา 1 *** ***
140     แสตมป์HBD กรอบรูป 1 *** ***
141    ค่าช่อดอกไม้1,500 ของขวัญมอบครูดีเด่นสมาพันธ์ม.สุพัตรา(5,000)ม.วัชรี(5,000)ม.พวงทอง(3,000) 1 *** ***
142    วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
143     ค่าเดินทางภ.วิทยาไปกรุงเทพ-เชียงใหม่+ค่าโอน30 1 *** ***
144    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นางศิริรัตน์ เทียนงาม 1 *** ***
145    ค่าสมัครเรียนภ.เศกสรร(145) ค่าเสื้อหนึ่งครูแสนดีภ.มณฑล ภ.เศกสรร(560) ของขวัญปีใหม่ภ.มณฑล(1,700)ของขวัญปีใหม่คณะภราดา(18,900) 1 *** ***
146    ของขวัญมอบครูได้รับรางวัลครูดีเด่นของชมรมสถานศึกษาเอกชน(36,000)ช่อดอกไม้(5,200) 1 *** ***
147    ค่าลงทะเบียนอบรมบุคลากรหัวหน้าโรงเรียนภ.วิทยา ม.เวสารัช ม.ประสบสุขสายงานวิชาการ ค่าลงทะเบียน (20000), ค่าอาหารกลางวัน (400), ค่าทางด่วน (170) 1 *** ***
148    เงินรางวัลมอบครู"หนึ่งครูแสนครูดี" 50*3,000(135,000)ครูสอนดี"ครุสภา7*3,000(21,000)ช่อดอกไม้1,500 1 *** ***
149    เงินเบิกเพิ่มรางวัลครูดีเด่นสมาพันธ์ม.วัชรี5,000 ม.สุพัตรา5,000 ม.พวงทอง5,000 1 *** ***
150    ค่ากระเช้ามอบร.ร.โสมาภานุสสรณ์แผนกกิจกรรมไปศึกษาดูงาน 1 *** ***
151    ค่าทางด่วน น้ำมันไปงานแนะแนว 1 *** ***
152    ค่าลงทะเบียนอบรมบุคลากรหัวหน้าโรงเรียนภ.วิทยา ม.เวสารัช ม.ประสบสุขสายงานวิชาการ 1 *** ***
153    ค่าลงทะเบียนอบรมบุคลากรหัวหน้าโรงเรียนม.วรชา ม.เพ็ญฤดี ม.วิภาจรี สายงานบริหารทั่วไป ค่าลงทะเบียน (30000), ค่าอาหารกลางวัน (150), ค่าทางด่วน (450) 1 *** ***
154    ค่าโต๊ะเลี้ยงวันครู13/1/55ชมรมการศึกษาเอกชน4โต๊ะ(2,000*4)ช่อดอกไม้แสดงความยินดีภ.มณฑล800 เบิกเพิ่มช่อดอกไม้งานครูดีเด่นชมรม200การศึกษาเอกชน 1 *** ***
155     ค่าดอกไม้แสดงความยินดีครูดีเด่นสมาพันธ์15/1/55ณ.อัสสัมชัญธนบุรีม.วัชรี ม.สุพัตรา ม.พวงทอง 1 *** ***
156    ค่าตัดชุดฟอร์มครูใหม่ 1 *** ***
157    ค่าลงทะเบียนโครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์รุ่น721-22/1/55 6คน ค่าลงทะเบียน (21000), ค่าทางด่วน (120), ค่าโอนเงิน (83), ค่าอาหารกลางวัน (100) 1 *** ***
158    ค่าช่อดอกไม้ อาหารครู แสดงความยินดีกับผอ. 1 *** ***
159    เงินอังเปาเทศกาลตรุษจีนครู282*260บาท พนักงาน77คน*260บาท 1 *** ***
160    ค่าสมัครสอบCUTEPภ.เศกสรรค่าธรรมเนียม15 1 *** ***
161    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มิสสมสมร บุญอนุกุล 1 *** ***
162    ค่าเช่ารถครูไปสอบอังกฤษที่ACS 21/1/55 1 *** ***
163    ค่าเช่ารถไปส่งครูที่อาคารมูลนิธิ 1คัน15/1/55 1 *** ***
164    ค่ารถสมาคมผู้ปกครองและครูไปดูงานที่ACT 1 *** ***
165    อาหาร อวยพรวันเกิดบุคลากร 1 *** ***
166    ค่าอาหาร อบรมเชิงปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดสำหรับบุคลากรครู 1 *** ***
167    ค่ากรอบรูปแสตมป์วันเกิดบุคลากร 1 *** ***
168    ค่ากรอบรูปแสตมป์วันเกิดบุคลากร 1 *** ***
169    ค่าเค๊กวันเกิดครูเดือนธ.ค.-ม.ค.55 1 *** ***
170    ค่าลงทะเบียนร่วมโครงการฟื้นฟูจิตตารมณ์10-12/2/55 9*3,500 1 *** ***
171    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้เด็กอ่อน 1 *** ***
172    ค่าแก๊สไปประชุมโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 1 *** ***
173    ค่าหมึกคอมพิวเตอร์05A 1 *** ***
174    ค่าลงทะเบียนสมัครสอบCUTEP ภ.เศกสรร +ค่าโอน15 1 *** ***
175    เงินช่วยงานมารดามิสคนึงนิตย์ ชูชื่นโรงเรียน6000 พวงหรีด(500) 1 *** ***
176    ค่าลงทะเบียนระดับปริญญาโทภาค2/54ม.รามคำแหง 1 *** ***
177    เงินPocket Moneyครูไปอินเดีย (27027), นิวซีแลนด์ (66560) 1 *** ***
178    เงินPocket Moneyครูไปนิวซีแลนด์เม.ย-พ.ค.55(2คน*1,300เหรียญ*26บาท) 1 *** ***
179    ค่าดอกตกแต่งสถานที่ฉลองรับปริญญาผอ. - 1 *** ***
180    ค่าอาหารโต๊ะจีน เครื่องดื่มเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต - 1 *** ***
181    ค่าลงทะเบียนสัมมนาหัวหน้างานม.เวสารัช ม.ประสบสุข 13-16/2/55(10,000)ทางด่วน อาหาร(640) 1 *** ***
182    01.03.55 ม.จันทิพย์ ค่าลงทะเบียนสัมมนาหัวหน้างานม.วรชา ม.วิภาจรี ม.เพ็ญฤดี 20-23/2/55(15,000)ทางด่วน อาหาร(640)ค่าโอน(75) 1 *** ***
183     02.03.55 ม.จันทิพย์ ค่าตัดเสื้อมิสอุทุมพร ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้ม.อำนวยพร 1 *** ***
184    ค่าเช่ารถไปวัดหงษ์ทอง11-12/2/55 18-19/2/55 25-26/2/55 1 *** ***
185     06.03.55 บ.ไปรษณีย์ไทย ค่าแสตมป์กรอบรูปวันเกิดครูเดือนก.พ.55 1 *** ***
186    เงินช่วยงานบิดามิสพรกมล กลกิจ พวงหรีดเงินโรงเรียน 1 *** ***
187    ชำระภาษีเงินได้ภ.มณฑล ประทุมราช(27,823)ภ.เศกสรร(5,810)ปี2554 1 *** ***
188    ค่าเยี่ยมไข้นามเสงี่ยม ลิมปิสวัสดิ์ 1 *** ***
189    ค่าพวงหรีดงานศพม.วสันต์ พูลโภคผล 1 *** ***
190    เงินจ่ายงานมงคลสมรสMr.Andrew 1 *** ***
191    ค่าลงทะเบียนสัมมนา"การอยู่รอดของโรงเรียนเอกชน เมื่อครูโรงเรียนเอกชนได้รับเงินวิทยฐานะ 1 *** ***
192    ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้งานเกษียณครู 1 *** ***
193    ค่าลงทะเบียนอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนชั้นปีที่3ศูนย์ซีซี.นครปฐม2เม.ย.-1พ.ค.55 (ยกเลิก) 1 *** ***
194    ค่าดอกไม้แสดงความยินดีผอ.ฉลองศาสนนามนักบุญยอเซฟ ดอกไม้คุณพ่อธนัชชัย เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี 1 *** ***
195    ค่าแสตมป์กรอบรูปวันเกิดครูเดือนเม.ย.55 1 *** ***
196    ค่าเช่ารถตู้ไปส่งครูแผนกปฐมวัยไปอบรมตำรากลางณ.ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล(2,800)ทางด่วน(265) 1 *** ***
197    ค่าธรรมเนียมอบรมครูคณิตศาสตร์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย25-27/4/55 1 *** ***
198    ค่าอาหารคนขับ ทางด่วนคุณครูไปอบรมตำรากลางวิชาคอมพิวเตอร์29-30/3/55 ณ.ร.ร.เซนต์คาเบรียล 1 *** ***
199    ค่าอาหารคนขับรถ ทางด่วนครูอบรมตำรากลาง21-22/3/55 1 *** ***
200    ค่าทางด่วนเบี้ยเลี้ยงคนขับรถไปร่วมงานศพน้องสาวภ.สุรสิทธิ์ สุขชัย วัดฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน 27/3/55 1 *** ***
201    ค่าอบรม งานจัดซื้อ (4173) ค่าอาหาร (100), ค่าทางด่วน (120) 1 *** ***
202    ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้มิสมุกดา (500)ทางด่วนไปครุสภา(330)อาหารกลางวัน3วัน(150) 1 *** ***
203    ค่าเค๊กอวยพรวันเกิดเดือนก.พ.-มี.ค.55 1 *** ***
204     06.04.55 ม.สุพรรษา ค่าทางด่วน อาหารคนขับ 1 *** ***
205     06.04.55 ห้างเพชรบัวสุวรรณ ค่าแหวนโลโก้โรงเรียนล้อมเพชรมอบครูเกษียณมิสสุมาลี 1 *** ***
206     06.04.55 ม.จันทิพย์ ค่ากระเช้าเยี่ยมไข้นายพิรุณ ขันธิกุล 1 *** ***
207     06.04.55 ม.มลฤดี ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายภาคต้นปีการศึกษา55ม.เกษตรศาสตร์ภาคพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ 1 *** ***
208     06.04.55 ภ.เศกสรร ค่าสมัครสอบCU-ATC(600)ภ.เศกสรรค่าธรรมเนียม15 1 *** ***
209     06.04.55 ม.จันทิพย์ ค่าเงินช่วยงานศพบิดามิสเกศรา มั่นคง ร.ร.(6,000)พวงหรีด(500) 1 *** ***
210     06.04.55 ม.นันทิยา ค่าทางด่วน อาหารไปประชุมครูห้องสมุดที่ศูนย์สิริกิตติ์ 1 *** ***
211     17.04.55 ม.จันทิพย์ เงินงานบิดาน.ส.แสงจันทร์ ทองบริบูรณ์(5,000))พวงหรีด(500) 1 *** ***
212     20.04.55 ม.สุดา ค่าของฝากไปดูงานการเงินณ.ร.ร.อัสสัมชัญระยอง 1 *** ***
213     20.04.55 นายสุวรรณ พันธ์เพ็ชร เงินเกษียณพนักงานอายุงาน13ปี(ตามประกาศโรงเรียนที่4/2554ข้อ2.1) 1 *** ***
214     20.04.55 ม.ปสุตา ค่าของฝากดูงานบุคลากรที่ACS x 1 *** ***
215     20.04.55 บ.ไทยน้ำทิพย์ ค่าน้ำอัดลม22/3/55เลี้ยงครูเกษียณมิสสุมาลี 1 *** ***
216     20.04.55 บ.ซีไทยฮอลิเดย์ จำกัด ค่าตั๋วเดินทางภ.วิทยาไปเชียง-กทม.ค่าโอน30 12/4/55 1 *** ***
217    วัสดุสำนักงาน จัดทำเอกสารแฟ้มผลงานครูปฐมวัย 1 *** ***
218     10.05.55 ม.จันทิพย์ ค่าตอบแทนคุณพ่อยอด เสนารักษ์(10,000)ค่าตอบแทนม.กฤตภาส เสมอพิทักษ์(10,000)ค่าตอบแทนท่านชาญวิทย์ ทับสุพรรณ(10,000)สัมมนาบุคลากร2555 1 *** ***
219    14.05.55 คุณเดชชาติ เตียวเจริญ ค่าเช่ารถตู้ไปศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียลอ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี1-3/5/55 4คัน*2,500 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 329,600 บาท รายจ่ายจริง 3,760,182 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 3,430,582 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 3,760,182 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์
ผู้จัดทำ : มิส  จันทิพย์    เครือจันทร์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ