Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

603 งานสื่อการเรียนรู้
หน่วยงาน :งานสื่อการเรียนรู้
โครงการ :603 งานสื่อการเรียนรู้

หลักการและเหตุผล :
     การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กระดับการศึกษาปฐมวัย จำเป็นต้องใช้สื่อนวัตกรรม ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนทำให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน จึงต้องมีการจัดทำสื่อโดยครูผลิตเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เด็กได้รับประสบการณ์และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเรียนเพิ่มมากขึ้นทำให้ครูได้พัฒนาตนเอง สื่อบางชิ้นที่มีการชำรุด จำเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมสื่อเพื่อที่จะนำมาใช้ได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนานวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ ห้องจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
    2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
    3. เพื่อส่งเสริมครูมีการผลิตสื่อได้เหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1.ฝ่ายปฐมวัยมีนวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ และจัดสภาพแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
   2. 2.เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
   3. 3.ครูมีการผลิตสื่อได้เหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก
เชิงปริมาณ
   1. - เด็กปฐมวัยทุกคนมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และห้องปฏิบัติการเพียงพอและเหมาะสม

KPI :
   1. ฝ่ายปฐมวัยร้อยละ 87 มีนวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ ห้อง และจัดสภาพแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
   2. เด็กปฐมวัยร้อยละ 87 มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย
   3. ครูร้อยละ 87 มีการผลิตสื่อได้ เหมาะสมเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ซ่อมบำรุงจัดซื้อ ผลิตสื่อเด็กปฐมวัย 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ตะกร้าพลาสติก 90ใบ 1 *** ***
2    เปลี่ยนใบมีดกบเหลาดินสอ 1 *** ***
3    ซ่อมกบ สีไม้ เทปใส 1 *** ***
4    สื่อการเรียนรู้ ไม้บล๊อค ตัวสัตว์ (5523) ค่าอาหาร (450) 1 *** ***
5    การผลิตสื่อปฐมวัย 1 *** ***
6    นาฬิกาข้อมือ 1 *** ***
7    สีย้อมผ้า 1 *** ***
8     สีไม้10โหล ยางลบ - - 1 *** ***
9    กระดาษโปสเตอร์ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 70,000 บาท รายจ่ายจริง 29,835 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 40,165 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 29,835 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ