Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

328 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
หน่วยงาน :งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โครงการ :328 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

หลักการและเหตุผล :
    กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่การทดสอบการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติในการทำกิจกรรม การทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม การทำงานเป็นระบบหมู่ รู้จักการแก้ปัญหาและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ดังนั้นงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารีขึ้น ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน
    2. เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
    3. เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา และการอยู่ร่วมกัน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ลูกเสือ – เนตรนารี สามารถฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันได้
   2. ลูกเสือ – เนตรนารี มีความความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
   3. ลูกเสือ – เนตรนารี มีการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา และการอยู่ร่วมกัน
เชิงปริมาณ
   1. ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2,527 คน
   2. ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 106 คน

KPI :
   1. ลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ 95 ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกันได้
   2. ลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ 95 มีความความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน
   3. ลูกเสือ – เนตรนารี ร้อยละ 95 มีการพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา และการอยู่ร่วมกัน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 10,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 10,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ