Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

322 โครงการเพชร SL
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :322 โครงการเพชร SL

หลักการและเหตุผล :
    การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญมากที่สุด ดังนั้นครูจะต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับแนวคิดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย รอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพัฒนาตนเอง มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมที่จะถ่ายโอนความรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการเรียนการสอน ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีผลงานด้านวิชาการ และมีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ เรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการที่หลากหลาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรอบรู้ เรียนรู้และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการที่หลากหลาย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที 6 จำนวน 3,500 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรอบรู้ เรียนรู้ และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   2. นักเรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการที่หลากหลาย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะภายใน-ภายนอก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเบี้ยเลี้ยงไปร่วมแข็งขันเวทีคนเก่งเดอะแชมเปี้ยน JSL 1 *** ***
2     เงินรางวัลนักเรียนร่วมแข่งขันวิชาการในรายการเวทีคนเก่งเดอะแชมเปี้ยน 1 *** ***
3    ค่าทางด่วน อาหารครูนักเรียนคนขับรถส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ"กบจูเนียร์"ปี3ณ.ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 1 *** ***
4    ค่านักเรียนตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ปี 2554 1 *** ***
5    ค่าทางด่วน เบี้ยเลี้ยงคนขับรถไปม.บูรพา 1 *** ***
6    เงินรางวัลเด็กนักกีฬาธนาคารออมสิน 1 *** ***
7    ค่าอาหารนักกีฬาแข่งขันกีฬาธนาคารออมสิน20/8/54 1 *** ***
8    ค่าเบี้ยเลี้ยงแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎณ.ร.ร.วัดสุทธิวราราม กทม. 20-21/8/54 ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน (840), เบี้ยเลี้ยงครู (200), เบี้ยเลี้ยงคนขับ (200), ค่าทางด่วน (380) 1 *** ***
9    ค่าสมัครแข่งขันจรวดขวดน้ำ 1 *** ***
10    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียนไปแข่งขันวิชาการในงานเกษตรศรีราชาแฟร์ 1 *** ***
11    ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทยณม.ราชภัฏราชนครินทร์ 23/6/54 1 *** ***
12    ค่าเบี้ยเลี้ยง นักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ (420), เบี้ยเลี้ยงครู (100) 1 *** ***
13    เงินรางวัลจากการแข่งขันธ.ออมสิน 1 *** ***
14    เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาธ.ออมสิน 1 *** ***
15    ค่าทางด่วนและอาหารครูนักเรียน คนขับพาน.ร.ไปแข่งขันหอการค้าไทย26/8/54 1 *** ***
16     เงินรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการคนเก่งกับKU ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา 1 *** ***
17    จานสี พู่กัน สัโปสเตอร์ 1 *** ***
18    ค่าอาหารพาน.ร.แข่งขันทักษะวิชาการ8-9/9/54 ณ.ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา (4760), ค่าเบี้ยเลี้ยง (900) 1 *** ***
19    ค่าส่งพัสดุEMSสมัครโครงการกบจูเนียร์ปี3 1 *** ***
20    ค่าทางด่วนไปแข่งขันตอบปัญหาวิชาการงานเกษตรศรีราชาแฟร์ณ.ม.เกษตรศาสตร์ศรีราชา 1 *** ***
21    ค่าเช่ารถตู้ไปแข่งขันทางวิชาการที่ร.ร.เตรียมอุดมน้อมเกล้า1คัน 4/9/54 1 *** ***
22    ค่าเช่ารถตู้ไปแข่งขันวิชาการที่ร.ร.อัสสัมชัญศรีราชา 8/9/54 2คัน*8,000 1 *** ***
23    เบี้ยเลี้ยงครูนักเรียนไปแข่งวาดภาพณ.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.ฉะเชิงเทราx 1 *** ***
24    เงินรางประกวดวาดภาพเยาวชนทอท.ปี2554(20,000-ณที่จ่าย-25%เข้าโรงเรียน) 1 *** ***
25    รางวัลการประกวดโครงงาน(7,125)รางวัลการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ(1,125) 1 *** ***
26    รวมข้อสอบเพชรยอดมงกุฎ 1 *** ***
27    ค่ารถบัสปรับอากาศ2ชั้น1คันไปม.ราม27/11/54 1 *** ***
28    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักรียนและครู ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ชมรมสถานศึกษาเอกชนจ.ฉะเชิงเทรา7-8/12/54 1 *** ***
29    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักรียนและครู สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ณม.รามคำแหง 1 *** ***
30    ค่าเช่ารถตู้ครูไปรับรางวัลที่ร.ร.แกรนด์ เมอเคียวฟอร์จูน 1 *** ***
31     06.03.55 ม.วัชรี ค่าอาหารครู นักเรียนไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์AMCณ.ร.ร.ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1 *** ***
32     20.04.55 ม.สุพัตรา ค่าเบี้ยเลี้ยงครู คนขับ นักเรียนแข่งขันวิชาการโอลิมปิคนานาชาติ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 120,000 บาท รายจ่ายจริง 84,785 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 35,216 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 84,785 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ