Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้การบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงตามโครงการปรับอเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
    2. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. การบริหารงานแผนกมีความคล่องตัวสูงตามโครงกสร้างปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์
   2. บุคลากรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรและนักเรียน 4350 คน

KPI :
   1. บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการบริการที่คล่องตัว และมีความพึงพอใจ เหมาะสมตามสถานกาณณ์

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 01 เม.ย. 2553  1. เขียนแผนการอนุมัติโครงการ
 ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน 01 พ.ค. 2553  1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
 ดำเนินงานตามแผนงาน 01 พ.ค. 2553  1. ดำเนินงานตามแผนงานที่ตั้งไว้
 ติดตามงานและประเมินผล 01 มี.ค. 2554  1. ติดตามผลของการดำเนินงาน
 สรุปและรวบรวมเป็นรูปเล่ม 01 เม.ย. 2554  1. จัดรวบรวมเอกสาร

คณะกรรมการโครงการ (7)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  ดร.มณฑล    ประทุมราช (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556)  ประธานที่ปรึกษา
 ภราดา  เศกสรร    สกนธวัฒน์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558)  ที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  ประธานกรรมการ
 มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย  กรรมการ
 มิส  รจนา    ดิศสังวร  กรรมการ
   ผกาทิพย์    เยาวชิรพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2553)  กรรมการและเลขานุการ
   คนิษฐ์กาน    นิธิวัฒน์อัญญา (ออกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556)  กรรมการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     31.05.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเหล็ก4ฟุต5ตัว*4,000 1 *** ***
2     29.04.53 คุณมาลัย ตาละพิง เบิกล่วงหน้าปูพื้นทรายล้างหน้าอาคารเซนต์หลุยส์ (ปี 53) 1 *** ***
3     29.04.53 ม.ปสุตา ค่าทำพื้นทรายล้างหหน้าอาคารเซนต์หลุยส์งวดที่2 (ปี 53) 1 *** ***
4     10.05.53 คุณกฤษณพันธ์ งานหลังคาMetal Sheetที่จอดรถ(169,905) งานเหล็กเสริมที่จอดรถ(79,596) งานทาสีเหล็กที่จอดรถ(50,000) 1 *** ***
5     10.05.53 คุณนิยม ชุ่มฤดี ค่าจัดสวนข้างห้องธุรการ(17,140)จัดต้นไม้อ.สิรินธร(92,200) 1 *** ***
6     11.05.53 คุณมาลัย ตาละพิง ค่าทำพื้นทรายล้างพื้นทางเท้า, หน้าอาคารพื้นหินขัด,ขอบทรายล้างขาวแดงและขาวเหลือง,ปรับระดับตัวหนอน ทำรางระบายน้ำ กระถางรอบต้นไม้ทั้งหมด532,194เบิกไปแล้ว300,000 1 *** ***
7     17.05.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันเบนซินไปส่งเอกสาร(240)อาหารนก(2,530)ไม้ม๊อบถูพื้น(360) 1 *** ***
8     17.05.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าปรับปรุงห้องสำนักผู้อำนวยการ 1 *** ***
9     18.05.53 คุณกำธร คำลือ ค่าปรับปรุงห้องน้ำอ.สิรินธร ปรับปรุงประตูห้องอาบน้ำสระน้ำ 1 *** ***
10     18.05.53 ม.รจนา แปรงลบกระดาน น้ำหมึกเติม ปากกาไวท์บอร์ด 1 *** ***
11     19.05.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(300)เชือกติดตั้งปั๊มน้ำ(550)อุปกรณ์ซ่อมประปา(456)ยางรถซ่อมรถเข็น(600)อาหารนก(1,659) 1 *** ***
12     20.05.53 ร้านฮั้วจี่ตึ๊ง ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล5ลิตร36แกลลอน*720 1 *** ***
13     20.05.53 บ.พรีม่า โพลีเทค จำกัด ค่าน้ำยาลอกแวกซ์ เคลือบเงา น้ำมันดันฝุ่น 1 *** ***
14     20.05.53 คุณชัชวาล พงษ์ประสิทธิ์ ค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 *** ***
15     24.05.53 กฤษณพันธุ์ เพ็ชรน้อย ค่างานเสริมเหล็กลานจอดรถ(45,000)รางน้ำฝน(19,200)แผ่นอคีลิคกันนกชั้น2-3อ.JMLC(18,020) 1 *** ***
16     26.05.53 บ.กลาสโก้ สตีล จำกัด ค่าโต๊ะ(127,500) ม้านั่ง(770,000)สแตนเลส 1 *** ***
17     26.05.53 ร้านเพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ ค่ากุญแจประตู(6ชุด1380)ลูกบิดประตู(20ชุด5600) 1 *** ***
18     26.05.53 ม.รจนา ค่าไม้ถูพื้น+ผ้า180*125บาท(22500)ที่ตักผง100อัน*30บาท(3000)กากน้ำตาล5กล*200(1000) 1 *** ***
19     26.05.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร ซื้อของ(490)ค่ากระดาษทิชชู สเปรย์ปรับอากาศ(397)ธงชาติ(940)ลมเป่าเหล็ก,เชื่อมท่อแอร์(200) 1 *** ***
20     31.05.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเหล็ก4ฟุต5ตัว*4,000 1 *** ***
21     31.05.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้5ตัว*1,050 1 *** ***
22     31.05.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ ชั้นวางของ5ชั้น*525 1 *** ***
23     31.05.53 คุณนิยม ชุ่มฤดี ค่าขุดล้อมต้นไม้บริเวณศูนย์พัฒนาบุคลากร(127,240)ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าร.ร. ห้องธุรการ หน้าห้องอาคารมงฟอร์ต(84,040) 1 *** ***
24     31.05.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าเปลี่ยนหลังคาบ้านพักภราดา 1 *** ***
25     02.06.53 ม.รจนา ค่าเจลล้างมือ ต้นพลูด่าง(4140) 1 *** ***
26     02.06.53 ม.รจนา ผงซักฟอก ไม้ม๊อบ กรดเกลือ 1 *** ***
27     02.06.53 คุณมาลัย ตาละพิง ค่าทำทรายล้าง(205,815) งานขอบสระน้ำเพิ่มเติม (30,720+13,360) 1 *** ***
28     03.06.53 ม.รจนา ค่าตู้ใส่ของเล่นอนุบาลปรับปรุงทัศนีย์ภาพปฐมวัย(24300) 1 *** ***
29     03.06.53 คุณกฤษณพันธุ์ เพ็ชรน้อย ค่าเปลี่ยนไม้กางเขน เปลี่ยนกระเบื้อง ทำความสะอาดหลังลิท์ฟ 1 *** ***
30     03.06.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(240+250)ราวแขวน(505)วัสดุซ่อมบำรุง(580)อาหารนก(970) 1 *** ***
31     07.06.53 คุณสุพจน์ ภู่ชัยศรี ค่าติดตั้งเขลไล่นกพิราบงวดที่ 1 1 *** ***
32     07.06.53 คุณสุพจน์ ภู่ชัยศรี ค่าติดตั้งเขลไล่นกพิราบงวดที่ 2 1 *** ***
33     07.06.53 คุณกฤษณพันธุ์ เพ็ชรน้อย ค่าแรงดึงป้ายและติดตั้งป้าย(5,000) ค่าซ่อมป้ายอิงค์เจ็ต(1,000) 1 *** ***
34     07.06.53 ร้านเตียงี่ฮวด ค่าผ้าขาว ผ้าแดง 1 *** ***
35     09.06.53 ร้านลิ้มฮวดเส็ง ค่าปูน ทราย หิน 1 *** ***
36     09.06.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร 1 *** ***
37     09.06.53 ม.วาสนา กระดาษทิชชู(218) คีมตัดลวด(200)หลอดไฟสปอร์ตไลฟ์(850) กรดเกลือ(250) ลวด(100) 1 *** ***
38     09.06.53 ม.วาสนา อาหารนก 1 *** ***
39     10.06.53 ม.วาสนา ค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วมตึกเซนต์หลุยส์) 1 *** ***
40     10.06.53 ม.วาสนา ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร+ใบอนุญาตควบคุมอาคาร(บ้านพัก) 1 *** ***
41     10.06.53 ม.วาสนา ค่าหลอดไฟ(วัดน้อยบ้านพัก) 1 *** ***
42     10.06.53 ม.วาสนา ค่าผ้าขาว(เพิ่มเติมงานสถาปนาร.ร.) 1 *** ***
43     14.06.53 ม.รจนา เกจวัดน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ถังใส่น้ำ ถังน้ำยา 1 *** ***
44     14.06.53 คุณกฤษณพันธุ์ เพ็ชรน้อย ค่าทาสีประตูทางเข้า งานติดป้ายอ.เฉลิม ค่าดำเนินการ 1 *** ***
45     17.06.53 คุณสุพจน์ ภู่ชัยศรี ค่าเจลไล่นก78แกลลอน 1 *** ***
46     17.06.53 คุณนิยม ชุ่มฤดี ค่าตัดหญ้าแต่งต้นไม้(8,400)จัดสวนวันที่4-5มิ.ย.53(8,000)ต้นเฟื่องฟ้า หนวดปลาหมึก มะยม และขนุน(24,900)ระบบหยดน้ำอ.เฉลิม(39,154) 1 *** ***
47     18.06.53 ว.เจริญการช่าง ค่าซ่อมตู้ทำน้ำเย็น8ตู้*200.- 1 *** ***
48     18.06.53 หจก.ไทยพัฒนสิน แมชชินทูลส์ ค่าเหล็กทะลวงท่ออุดตัน 20ม. 1ชุด 1 *** ***
49     21.06.53 คุณกำธร คำลือ ค่าปรับพื้นหน้าห้องน้ำอ.เซนต์หลุยส์ และติดตั้งประตูห้องน้ำอนุบาลอ.วันทามารี 1 *** ***
50     21.06.53 คุณกำธร คำลือ งานเพิ่มเติมซ่อมรั่วหลังคาและทะลวงส้วม 1 *** ***
51     21.06.53 ม.รจนา อุปกรณ์ของเล่นประจำศูนย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ห้องบริบาลถังน้ำเย็น สื่อเกมนิทาน ของเล่นตามศูนย์ 6 ศูนย์(16961)ของตกแต่งห้อง(1830)แผ่นเพลงเด็ก 6 แผ่น(706)ค่าอาหารครูและคนขับรถ(500)ค่าทางด่วน(200) 1 *** ***
52     22.06.53 ม.รสสุคนธ์ ค่าสบู่เหลว+ค่าโอน30 1 *** ***
53     22.06.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร 1 *** ***
54     22.06.53 ม.วาสนา ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั่วไปหลอดไฟหน้าโรงเรียน ล้อยาง เบรกเกอร์ 1 *** ***
55     22.06.53 ม.วาสนา ค่าอุปกรณ์ตัดตกแต่งกิ่งไม้ อาหารนก 1 *** ***
56     23.06.53 ม.รจนา ผงซักฟอก(3570)น้ำยาซักผ้า(1220)น้ำยาซันไล(900)สก๊อตไบร์แผ่นใหญ่(429)ผ้าห่ม 20*75(1500) 1 *** ***
57     24.06.53 ม.รสสุคนธ์ ค่าขนส่งสบู่เหลว20แกลลอน 1 *** ***
58     24.06.53 ม.รสสุคนธ์ ค่าฝอยขัดสแตนเลส ถุงมืออเนกประสงค์ 1 *** ***
59     28.06.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าตู้ใส่ถ้วยรางวัลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น2-4 1 *** ***
60     30.06.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(240)ค่ากาว อุปกรณ์ซ่อมปั๊มน้ำ ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์เวที(1500)อาหารนก(965) 1 *** ***
61    ใบเบิกพัสดุ งานบริหารแผนกอาคารสถานที่ สบู่ล้างมือ(สบู่เหลว) 4 แกลลอน(560) 1 *** ***
62    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ ไม่กวาดดอกหญ้า 15 อัน(375)ใบเลื่อยตัดเหล็ก 6 ใบ(168) 1 *** ***
63    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ สบู่เหลว 4 แกลลอน(560) 1 *** ***
64    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ ทินเนอร์ 1 ปี๊ป(350)น้ำมันสน 1 ปี๊ป(300)ก๊อกกดน้ำดื่มเกลียวใน 1 อัน(80) 1 *** ***
65    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ ลวดเชื่อม 2.6 (4ห่อ)(440)เทปพันสายไฟ 4 ม้วน(72)สายชำระ 2 ชุด(300) สายน้ำดี 50 ซ.ม. 4 เส้น(300)ก๊อกสนามซันวา 3 อัน(285)สายน้ำดี 100 ซ.ม.(360) 1 *** ***
66    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ หลอดตะเกียบ 4 หลอด(320)ถุงมือยางสีส้มกลาง 1 กล่อง(244.92) 1 *** ***
67    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ ก๊อกน้ำดื่ม 2 อัน(280)หลอดนีออน 36 w 4หลอด(160)สายไฟ 1.5 (1 ม้วน)(1960) 1 *** ***
68    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ สมุดปกแข็งมุมมัน 2 เล่ม(78.34)สมุด 80 แผ่น 1 เล่ม(10.30) 1 *** ***
69    ใบเบิกพัสดุ บริหารแผนกอาคารสถานที่ โช๊คบานสวิง 1 อัน(1800)เชือกฟาง 6 ม้วน(120) 1 *** ***
70    ใบเบิกพัสดุ หลอดไฟนีออน 36 w 6หลอด(210)หลอดไฟนีออน 18 w 6 หลอด(240)ใบเจียร 4 นิ้ว 6 ใบ(90)ใบตัด 4 นิ้ว 6 ใบ(90)ก๊อกปัด 4 หุน 1 อัน(75)เทปพันสายไฟ 3 ม้วน(51)ดอกสว่าน 3/8 (1 ดอก)(150)เชลท์ไดร์ 3 กระป๋องฤ195) 1 *** ***
71     02.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าเปลี่ยนห้องเกียรติยศอาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่พร้อมพรม 1 *** ***
72     02.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
73     02.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าปรับปรุงห้องธนาคารโรงเรียนอาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
74     02.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ สร้างเวทีชั้น1อาคารสิรินธร 1 *** ***
75     02.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ปรับปรุงฉากเวทีอาคารเฉลิมฯชั้น1ให้เป็นลามิเน็ต 1 *** ***
76     02.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าป้ายมนัสกิตติพร้อมติดตั้ง12,000 เก้าอี้อัลลอยล์สีขาวอนุบาล(13,000)ทาสีผนังห้องอาหาร(9,720)ซ่อมห้องนอนชั้น3บ้านภราดา(1,500)ย้ายกระจำเงา(4,000) 1 *** ***
77     09.07.53 ม.วาสนา ค่ากระดาษทิชชูห้องน้ำJMLC99 น้ำมันไปส่งเอกสาร240อาหารนก380ยาไก่110อุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั่วไป1,895 1 *** ***
78     09.07.53 คุณนิยม ชุ่มฤดี ค่าปรับปรุงต้นไม้ข้างห้องกิจการนักเรียนหน้าห้องน้ำอ.SL หน้าห้องสวัสดิการ หน้าห้องผอ. การเงิน 1 *** ***
79     09.07.53 คุณกำธร คำลือ ค่าปรับปรุงห้องพักนักกีฬาช้างเผือก หอพักครูคุมนักกีฬาและดนตรี 1 *** ***
80     09.07.53 คุณกำธร คำลือ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนศิลปะและห้องพักครฝุศิลปะ 1 *** ***
81     13.07.53 ม.รจนา ค่าถุงมือผ้า ฟองน้ำล้างรถ กระป๋องใส่น้ำ 1 *** ***
82     13.07.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ ค่าโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก37*4,000 1 *** ***
83     13.07.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้นั่ง37ตัว*1,050 1 *** ***
84     13.07.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ ชั้นเหล็กสีน้ำเงิน20ตัว*525 1 *** ***
85     13.07.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(180)ค่าหลอดเมทัลที่สนามอ.เซราฟิน(850)ค่าธงชาติ(550)อาหารนก(930)ค่าสิ่วแบน(240)ลมเป่าเหล็ก(100)น้ำมันไปซื้อของ(250)กระดาษทิชชู สเปร์งานพระราชทาน(558) 1 *** ***
86     15.07.53 คุณเสกสันต์ โพธิวัฒน์ ค่าติดตั้งกระจกบานเลื่อนห้องพักครูป.6และห้องกิจกรรม 1 *** ***
87     15.07.53 คุณมาลัย ตาละพิง ค่าทำความสะอาดพื้นหินขัดและเคลือบอ.เฉลิม อ.เซนต์หลุยส์ 1 *** ***
88     16.07.53 ห้างเจนเทรดดิ้ง ค่าน้ำยาดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อ 1 *** ***
89     20.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ ค่าปรับปรุงห้องวิชาการ อ.เซนต์หลุยส์ชั้น1 1 *** ***
90     20.07.53 คุณเพ็ญนภา พวงจันทร์ เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถยนต์บ้านพักภราดา 1 *** ***
91     21.07.53 ร้านศิริเกษตร ค่ายาฆ่าเชื้อรา ถังพ่นยา ปุ๋ยเร่งโต(12,000) 1 *** ***
92     21.07.53 ประตูไชโย สตีล แอนด์ สเตนเลส จำกัด ค่าม้านั่งอัลลอย Chaiyo 5ตัว*5,700มัดจำงวดที่1(40%)วันรับของ 1 *** ***
93     23.07.53 ประตูไชโย สตีล แอนด์ สเตนเลส จำกัด ค่าม้านั่งอัลลอย Chaiyo 5ตัว*5,700มัดจำงวดที่2(60%)วันรับของ 1 *** ***
94     28.07.53 ร้านเพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ ยางมะตอย สีทากระเบื้อง 1 *** ***
95     29.07.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(300)อาหารนก(2,099)อุปกรณ์ซ่อมตู้อนุบาล ลมเป่าเหล็ก(160) 1 *** ***
96     16.07.53 ห้างเจนเทรดดิ้ง ค่าน้ำยาดับกลิ่น-ฆ่าเชื้อ 1 *** ***
97     20.07.53 ร้านลิ้มฮวดเส็ง ค่าสมาทบอร์ด 1 *** ***
98     20.07.53 ร้านลิ้มฮวดเส็ง ไม้อัดสัก ดินสอพอง กระดาษทราย ยูริเทน 1 *** ***
99     21.07.53 ร้านศิริเกษตร ค่ายาฆ่าเชื้อรา ถังพ่นยา ปุ๋ยเร่งโต(12,000) 1 *** ***
100     28.07.53 ร้านเพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ ค่ากุญแจบานประตูกระจก6ชุด(2,160)กุญแจบานเลื่อน18ชุด(6,360)สีน้ำภายนอก(680) 1 *** ***
101     28.07.53 ร้านเพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ ยางมะตอย สีทากระเบื้อง 1 *** ***
102     29.07.53 บ.เบสท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ค่าตู้น้ำเย็น 1 *** ***
103     30.07.53 ม.รจนา ถุงดำ 1 *** ***
104    ใบเบิกพัสดุ สบู่เหลวล้างมือ 4 แกลลอน(560) 1 *** ***
105    ใบเบิกพัสดุ เปลี่ยนที่ห้องน้ำอ.เซนต์หลุยส์ ก๊อกกดอ่างล้างมือ 4 ตัว(2400)เทปพันเกลียว 3 ม้วน(60) 1 *** ***
106    ใบเบิกพัสดุ ทินเนอร์ 1 ปี๊ป(340)แอลกอฮอล์ 1 ปี๊บ(220) พุกเบอร์ 7 4กล่อง(60) 1 *** ***
107     02.08.53 คุณกำธร คำลือ ค่าปรับปรุงหน้าต่างหอประชุมเซราฟิน 1 *** ***
108     02.08.53 คุณกำธร คำลือ ค่าวัสดุและค่าแรงปูกระเบื้องห้องพักครูป.5-6 1 *** ***
109     04.08.53 ร้านตะวันออกเฟอร์นิเจอร์ ค่าเก้าอี้ล้อมีเท้าแขน8ตัว*1,050ห้องประชาสัมพันธ์อนุบาล 1 *** ***
110     05.08.53 ม.รจนา ค่าม้านั่งอัลลอยด์ปรับปรุงทัศนียภาพปฐมวัย อาหารคนขับ(50) 1 *** ***
111     09.08.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(480) น้ำยาทำความสะอาด ฟิวแอร์ อุปกรณ์ซ่อมปั๊ม อุปกรณ์ซ่อมรถสนามเด็กเล่น(983)น้ำมันไปซื้อของ(250)อาหารนก(753) 1 *** ***
112     06.08.53 ม.รจนา ค่าซ่อมเครื่องพ่นยุง(3,200) ทางด่วน(200) 1 *** ***
113    ใบเบิกพัสดุ ซิลิโคนใส 2 หลอด(340)ก๊อกกดอ่างล้างจาน 2 อัน(840)ก๊อกกดอ่างล้างหน้า 1 ชุด(360) 1 *** ***
114     10.08.53 มิสรจนา(ห้างขายยา ฮั้วจี่ติ๊ง) เดทตอล ฆ่าเชื้อ 16กล*720 1 *** ***
115    ใบเบิกพัสดุ เปลี่ยนอุปกรณ์ในห้องน้ำ ก๊อกอ่างล้างหน้า 6 อัน(3600)ก๊อกสนาม 6 อัน(570)สายโถปัสสาวะชาย 1 อัน(65) 1 *** ***
116    ใบเบิกพัสดุ ดอกสว่าน1/16 4ดอก(108)ดอกสว่าน3/16 2ดอก(50)ดอสว่าน1/4 1ดอก(55)แปรงทาสี 2 นิ้ว 2อัน(50)สี ici 2060 1 แกลลอน(750)ตลับเมตร 3 อัน(660)ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 6 แท่ง(16.80) 1 *** ***
117     17.08.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย(นายกฤษณพันธุ์ เพ็ชรน้อย) งานทาสีภายนอกอนุบาลและเสาเหล็กอ.เฉลิม 1 *** ***
118     17.08.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร3*60(180)ค่าอาหารนก(700)ค่าหลอดไฟเปลี่ยนทางเชื่อม อ.jmlc(180)ค่าธง สก (ติดหน้าร.ร.วันแม่ 12ส.ค.53) ค่าอุปกรณ์โถส้วมชักโครกเปลี่ยนห้องน้ำห้อง no.7บ้านพักต่างชาติ(290)ค่าตะปูเข็ม(ซ่อมตู้ไม้อนุบาล)(40) 1 *** ***
119    ใบเบิกพัสดุ ใบตัดเหล็ก 6 ใบ ซิลิโคนใส 4 หลอด ก๊อกสนาม 6 อัน เทปพันเกลียว 15 ม้วน 1 *** ***
120     23.08.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย ค่าอาหารนก(1855)ค่าอุปกรณ์ซ่อมปั๊มหัวจ่ายน้ำดื่มอ.สิรินทร(160)ค่าคีมอ๊อก(แทนของเดิมชำรุด)(160)ค่าไซเพอร์เมเทริน(สำหรับฉีดแมลงตามต้นไม้(350)ค่ากุญแจ+ล้อบานเลื่อน(เปลี่ยนที่อ.อนุบาล)(1630) 1 *** ***
121     23.08.53 มิสรจนา ดิสสังวร เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ Model432*1เครื่อง32 ลิตร/10กก 1 *** ***
122     24.08.53 มิสรจนา ดิศสังวร(บ.รุจิร คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ไส้กรองเครื่องดูดฝุ่น ULTRA 1 *** ***
123    ใบเบิกพัสดุ ลูดบิดโซเล็ก 2 ชุด ลูดบิดห้องน้ำ 1 ชุด 1 *** ***
124     27.08.53 มิสรจนา ดิศสังวร เงินทดรองจ่าย ถังน้ำสี่เหลี่ยม+ไม้กวาดน้ำ(2880)บัวรดน้ำ 10 ลิตร(700) 1 *** ***
125    ใบเบิกพัสดุ สีน้ำมัน 2060 1แกลลอน ขาเกร็ด 4*10 10ชุด น้ำมันสน 1 ปี๊ป 1 *** ***
126     31.08.53 มิสรจนา ดิศสังวร ถังน้ำสีเหลี่ยม 11 ใบ 1 *** ***
127    ใบเบิกพัสดุ แปรงทาสี 4 อัน ซิลิโคนใส 4 หลอด กรรไกร 6 นิ้ว 1 อัน 1 *** ***
128    ใบเบิกพัสดุ กลอนแสตนเลส 6 ชุด 1 *** ***
129    30.08.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร3*60(180)ค่าอุปกรณ์ซ่อมรถเข็นอาหารโภชนาการ(840)ค่าทำกุญแจ(บ้านพักต่างชาติ)(120)ค่าตะปูเข็ม(ซ่อมตู้ของอนุบาล)(40)ค่าน้ำมันพ่นยุง(1500)ค่ากาวร้อน(ซ่อมบำรุงทั่วไป)(28)ค่าตัวต่อตรง(ซ่อมน้ำดื่มอ.สิริธร)(30) 1 *** ***
130     03.09.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย(สนง.เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา) ค่ามูลฝอย ก.ย.53 1 *** ***
131     07.09.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(180)ค่าอาหารนก(ข้าวเปลือก)(240)ค่าสะดืออ่าง(ซ่อมที่บ้านพักภราดา)(60)ค่าล้อยาง(ซ่อมรถเข็นโรงอาหาร)(110)ค่าปูนยาแนว+น๊อตหม้อน้ำ(ซ่อมห้องน้ำที่อ.เซนต์หลุยส์)(390)ค่าล้อเหล็ก(ซ่อมประตูหน้าโกดังเก็บของ)(600)ค่าน้ำมัน(พ่นยุงลายรอบบริเวณโรงเรียน(550)ค่าน้ำมันรถ(ไปซื้อของ ง/สย่อย)(250) 1 *** ***
132     10.09.53 มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี ค่าอุปกรณ์ทำสวนกล้วยไม้ 1 *** ***
133     14.09.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(60)ค่าฝอยแสตนเลส(ขัดบ่อปลาหน้าบ้านพักครูต่างชาติ อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ แม่พระ(120)ค่าอุปกรณ์(ปรับปรุงห้องธนาคารขยะ(167)ค่าเตารีด(งานพระราชทาน)(500)ค่าอุปกรณ์(ซ่อมรถเข็น)(1580)ค่าอาหารนก+ปลา+น้ำยาปรับน้ำใส(775)ค่าน้ำมัน(พ่นหมอกควันยุงลาย)(580) 1 *** ***
134     15.09.53 รจนา ดิศสังวร ไม้กวาดน้ำขนพลาสติกขนแข็ง 12*64.50(774) ค่าส่งของ(ไส้กรองเครื่องดูดฝุ่น)(30)หัวเชื้อน้ำยาล้างจาน 6*117 สก๊อตไบร์ แปรงขัด ผ้าถู(4298)แผ่นป้ายห้องน้ำ(285) 1 *** ***
135     15.09.53 เพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ กรรไกรตัดหญ้า 3 กรรไกรตัดกิ่ง 3(1110)ปลั๊กคอม ฝา3ช่อง บล็อก 2*4(1480) สี TOA G012*4*520 กรดเกลือ 4*130(2600) 1 *** ***
136     16.09.53 มิสรสสุคนธ์ กุลวิทย์ ค่าเอี๊ยมพลาสติก No.L 48 ตัว ตัวละ 49 บาท 1 *** ***
137     20.09.53 แปดริ้วผ้าม่าน ค่าดำเนินการติดตั้งมู่ลี่ห้องพักครู ป.5-6 8 ชุด 1 *** ***
138     20.09.53 หจก.เฉลิมชัยเฟอร์นิเจอร์ ค่าสแตนหน้ากระดานห้องเรียนกรุลามิเนต(50ตัว)(ป.1-4,ม.1/6 อ.เฉลิมฯ) 1 *** ***
139    ใบเบิกพัสดุ แปรงทาสี 3 อัน เทปพันสายไฟ 3 ม้วน เทปพันเกลียว 3 ม้วน 1 *** ***
140    ใบเบิกพัสดุ สีขาวทาถนน 6 แกลลอน แปรงสีน้ำมัน 2 อัน น้ำมันสน 1 ป๊ป ทินเนอร์ 1 ปี๊ป 1 *** ***
141    ใบเบิกพัสดุ ก๊อกซิงยืน 3 อัน สต๊อบวาว 3 อัน เทปพันสาย 4 ม้วน สายน้ำดี 1 เส้น 1 *** ***
142    ใบเบิกพัสดุ ใบตัด 16 นิ้ว 6 ใบ 7 นิ้ว 6 ใบ ใบเจียร 6ใบ 1 *** ***
143    ใบเบิกพัสดุ ก๊อกสนาม 5 ตัว 1 *** ***
144    ใบเบิกพัสดุ ก๊อกสนาม 4 อัน เทปพันเกลียว 3 ม้วน กาว 3 กระปุก หลอดนีออน 36 วัต 12 หลอด น้ำมันจักร 1 แกลลอน น้ำมันโซเน็ค 2 กระป๋อง 1 *** ***
145    ใบเบิกพัสดุ ลวดเชื่อง 2 กล่อง ใบตัด 14 นิ้ว 1 ใบ กาว 2 หน้าหนา 2 ม้วน กระดาษกาว 2 ม้วน 1 *** ***
146    ใบเบิกพัสดุ ลูกลีเวต 1 กล่อง ลวดเชื่อม 2.6 1 ห่อ สี G1000 1 กระป๋อง แปรงทาสี 1 อัน 1 *** ***
147    ใบเบิกพัสดุ ก๊อกสนาม 5 อัน 1 *** ***
148     22.09.53 ร้านลิ้มฮวดเส็ง ปรับปรุงห้องครุภัณฑ์ 1 *** ***
149     22.09.53 ร้านลิ้มฮวดเส็ง ค่าสายยาง ยูรีเทน แชลค แอลกอฮอล์ 1 *** ***
150     22.09.53 บ.เบสท์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ค่าเครื่องปรับไดกิ้นห้องนอนภ.เศกสรร 1 *** ***
151     24.09.53 นายกำธร คำลือ แก้ไขระบบระบายน้ำบ่อบำบัดอ.สิรินธร(35500)แก้ไขพื้นห้องน้ำครูชาย-หญิงอ.เซนต์หลุยส์(16000)แก้ไขหลังคาน้ำรั่วอ.เซนต์หลุยส์(3500) 1 *** ***
152    ใบเบิกพัสดุ สายไฟเบอร์6 1 ม้วน ปลั๊กคอม 6 อัน หน้ากาก 3 ช่อง บล็อก 6 อัน สายไฟ2*2.5 1 ม้วน 1 *** ***
153    ใบเบิกพัสดุ ถุงดำ 10 แพ็ค ดอกสว่าน1/4 2 ดอก ดอกสว่าน 3/16 2 ดอก ดอกสว่าน 1/8 6 ดอก ดอกสว่าน 3/8 1 ดอก 1 *** ***
154     27.09.53 มิสวาสนา ตนานนท์ชัย ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(300)ค่าหัวเทียน(50)ค่าน๊อต(ซ่อมอัฒจันทร์)(250)ค่าอุปกรณ์ซ่อมปั๊มน้ำบ้านพักต่างชาติ(163)ค่าอุปกรณ์ซ่อมถังน้ำสิรินธร(106)ค่าอุปกรณ์ซ่อมรถเข็น(150)ค่าอุปกรณ์ซ่อมห้องธนาคารรีไซเคิล(131)คีมปากตาย 2 อันแทนของเดิมที่ชำรุด(36)คีมผูกลวด 4 อันแทนของเดิมที่ชำรุด(180)ค่ากาวดักหนู(ห้องเทคโน+ห้องมุมสวัสดิการ)(180)ค่าน้ำมัน(ตัดหญ้า+พ่นยุง)(850)ค่าอุปกรณ์(ซ่อมห้องน้ำเรือนริมน้ำ)(205) 1 *** ***
155    ใบเบิกพัสดุ(วาสนา)ทินเนอร์ 1 ปี๊ป สีG1000บรอนเงิน 2 กระป๋อง แปรงทาสี 2 นิ้ว 2 อัน กระดาษทิชชูม้วน 1 ม้วน 1 *** ***
156    ใบเบิกพัสดุ(วาสนา) ใบเลื่อยเหล็ก 4 ใบ สายน้ำดี 60 4 เส้น เทปพันเกลียว 6 ม้วน หลอดตะเกียบ 6 หลอด ก๊อกสนาม 1 อัน 1 *** ***
157     01.10.53 ม.รจนา ค่ากระบอกฉีดน้ำ ป๊อกกี้ 1 *** ***
158     04.10.53 ม.วาสนา ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั่วไป 1 *** ***
159     04.10.53 มิสบังอร มงคลศิริ สก๊อตไบร์ 3 เอ็มขนาดใหญ่ 2 โหล(370) แก้วน้ำพลาสติกมีหูจับ 6 โหล(570) 1 *** ***
160     13.10.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(360)ซ่อมรถเข็น(890)ซ่อมรถตัดหญ้า(130)ซ่อมอ่างล้างหน้า(495)ถุงมือ(180)อาหารนก(1050)น๊อต(30)ซ่อมเครื่องขัดพื้น(135) 1 *** ***
161     13.10.53 บ.พรีม่า โพลีเทค จำกัด ค่าน้ำยาลอกWEX (11,400)WEXน้ำ(22,800)น้ำยาขัดสนิม(800)-7% 1 *** ***
162     13.10.53 หจก.พลรบ ซัพพลายส์ ค่าแผ่นขัด 1 *** ***
163     13.10.53 ม.รจนา หัวเชื้อน้ำยาซักผ้า หัวเชื้อน้ำยาล้างจาน 1 *** ***
164     25.10.53 ม.วาสนา ค่าน้ำมันรถส่งเอกสาร(180)อาหารไก่(210)ค่าอุปกรณ์ซ่อมบำรุงทั่วไป(3,031) 1 *** ***
165     26.10.53 ม.วาสนา ค่าลวดผูกเหล็ก(1,300)น้ำมันพ่นกันยุง(1,120)แปรงทองเหลือง(99)ตะปู(610) 1 *** ***
166     27.10.53 เพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ สี้น้ำมัน 10*520 5200 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 8300 1 *** ***
167    ใบเบิกพัสดุ แปรงทาสี 2 อัน ซิลิโคนใส 6 หลอด ใบตัด 5 ใบ ถุงมือผ้า 12 คู่ ถุงมือยาง 12 คู่ กาว2หน้าหนา 3 ม้วน น้ำมันสน 1 ปี๊ป สีบรอนG1000 1 กล.ปากกาไวท์บอร์ด 144 แท่ง หมึกเติมไวท์บอร์ด 48 ขวด ลวดเย็บ10-1 6 กล่อง 1 *** ***
168    ใบเบิกพัสดุ ทาสีวอคเวย์ ทินเนอร์ 1 ปี๊ป แอลกอฮอล์ 1 ปี๊ป ลูกบิด 6 อัน 1 *** ***
169    ใบเบิกพัสดุ ซ่อมบำรุงทั่วไป ก๊อกอ่างล้างหน้า 5 อัน ก๊อกสนาม 6 อัน ซิลิโคนใส 2 หลอด เชลไดร์ 2 กระป๋อง หลอดตะเกียบ 4 หลอด หลอดนีออน 36 วัตต์ 4 หลอด ลูกบิดโซเล็ก 2 อัน ลูกบิดห้องน้ำ 2 อัน 1 *** ***
170     02.11.53 ศูนย์พัฒนาบุคลากรอัสสัมชัญ ค่าน้ำยาล้างจาน 20 ถังๆละ 374.40 อุปกรณ์ทำความสะอาด(งานบริหารแผนกอาคารสถานที่) 1 *** ***
171     08.11.53 ม.วาสนา ตนานนท์ชัย ค่าอุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำเด็กอนุบาล 388 ค่าพัดลมดูดอากาศ(ติดวัดน้อยบ้านพักภราดา) 700 ค่าทำสีฉายถ่ายภาพงานพระราชทาน 460 ค่า SWITCH เปลี่ยนที่อาคาร JMLC 260 เงินสดย่อย 1 *** ***
172     08.11.53 ม.วาสนา ตนานนท์ชัย ค่าน้ำมันรถ(ไปส่งเอกสาร)8*60 480 ค่าน้ำยาล้างโรงอาหาร 170 ค่าอาหารนก+ไก่ 1248 ค่าอุปกรณ์ซ่อมเตารีด 35 ค่าอุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำประปาที่พักนักกีฬา 20 เงินสดย่อย งานบริหารแผนกอาคารสถานที่ 1 *** ***
173     03.11.53 ม.รจนา ดิศสังวร ผ้าห่มขี้ริ้ว 20*75 ล้างห้องน้ำ 1*83 ถูพื้น 2*153 แปรงทองเหลือง ไม้กวาดถนน 20 อัน 1 *** ***
174     03.11.53 ม.รจนา ดิศสังวร ถุงขยะดำ 18*20 20*28 45*60 1 *** ***
175     03.11.53 บ.พรีม่า โพลีเทค จำกัด น้ำยาลอกแว๊ก60*380 22800 น้ำยาขัดสนิม 20*100 2000 VAT 7% 1736 ชำระเงินวันที่ 27/11/53 1 *** ***
176    ค่ากำจัดปลวกและแมลง 1 *** ***
177    ค่าน้ำมันรถ(ไปส่งเอกสาร)300 ค่าอาหารนก+ไก่ 1,032 สกรู285ก๊อกสนาม 340กาวตราช้าง20อุปกรณ์ทำบอร์ด170อุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำประปาห้องพยาบาล174ซ่อมปั๊มอาคารเฉลิม40 1 *** ***
178    ค่าซ่อมปรับปรุงทำสีสนามเด็กเล่นอนุบาล(87,000)ค่าซิลิโคนลงพื้นสนามเด็กเล่นอนุบาล(5,700) 1 *** ***
179    ค่าติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องวิชาการHi Cool 1 *** ***
180    ค่าน้ำมันรถ(ไปส่งเอกสาร)300 ค่าอาหารนก+ไก่ 1,032 สกรู285ก๊อกสนาม 340กาวตราช้าง20อุปกรณ์ทำบอร์ด170อุปกรณ์ซ่อมท่อน้ำประปาห้องพยาบาล174ซ่อมปั๊มอาคารเฉลิม40 1 *** ***
181    ค่าซ่อมปรับปรุงทำสีสนามเด็กเล่นอนุบาล(87,000)ค่าซิลิโคนลงพื้นสนามเด็กเล่นอนุบาล(5,700) 1 *** ***
182     ค่าติดตั้งฟิล์มกรองแสงห้องวิชาการHi Cool 1 *** ***
183    ค่าปรับปรุงห้องรับรองผู้ปกครองแผนกอนุบาลพื้นไม้ลามิเนต(26,600) ม่านม้วน(15,800)ตู้เย็น(8,790)เปลี่ยนประตูเลื่อนของเดิมเป็นบานเปิดโดยใช้ประตูเก่า(14,500) 1 *** ***
184    เปลี่ยนพื้นไม้ห้องHappy room ทำผนังห้อง เปลี่ยนคิ้ว อัดขอบกระจก 1 *** ***
185     ค่ากระจกโต๊ะทำงานห้องสำนัก(4,200)กระจกโต๊ะทำงานห้องวิชาการ(11,498)กระจกโต๊ะทำงานห้องประชาสัมพันธ์ ธุรการแผนกอนุบาล(8,355) 1 *** ***
186     ค่าแก้ไขหน้าต่างกระจกเป็นบานเลื่อนห้องครูต่างชาติ(21,000)ติดฟิล์มกรองแสง(5,340) 1 *** ***
187    ค่าทาลีภายนอกอาคารมงฟอร์ต(117,900)ประตูไม้(10,500)งานเหล็กดัด(4,900)ค่าดำเนินการ(10,000) 1 *** ***
188    ค่าอุปกรร์ติดป้ายชื่อนก ที่สวนนก 1 *** ***
189    ไม้อัดสัก ดินสอพอง ฝุ่นเหลืองซ่อมตู้อนุบาล 1 *** ***
190    ค่าสมาร์ทบอร์ด สกรูปลายสว่าน ตะปูปรับปรุงเรือนเกษตร 1 *** ***
191    ค่าปรับปรุงถนนภายในหลังห้องน้ำอ.เฉลิม(12,200)ค่าปูกระเบื้องพื้นหอสมุดเก่า ปรับปรุงห้องแนะแนว(64,400) 1 *** ***
192    ค่าสเมลิ่ง น้ำยาฆ่าเชื้อ(4,800)น้ำยาล้างพื้น(4,000)น้ำยาเช็ดกระจก(1,300)ส่วนลด10% 1 *** ***
193    ไม้กวาดถนน ถังดำ 1 *** ***
194    ค่าต้นกล้วยไม้ตกแต่งโรงเรียน 1 *** ***
195     ค่าน๊อต(25)หลอดไฟติดบอร์ด(400)ดอกสว่าน(180)กระจกบานเลื่อน(1,265)เปลี่ยนน๊อตอัฒจันทร์(290) 1 *** ***
196    ใบเบิกพัสดุ ขาบานเกร็ด, เทปพันสายไฟ, เทปพันเกลี่ยว 1 *** ***
197    ค่าขึ้นป้ายไวนิลพระเจ้าอยู่หัว 1 *** ***
198    ค่าชั้นหนังสือห้องแนะแนว2ตัว*3,800ปรับปรุงห้องแนะแนว 1 *** ***
199     ค่าทำหลังคาโค้งMetal Sheetชั้น2อาคารสิรินธร งานเหล็กเสริมที่จอดรถ ทาสี 1 *** ***
200    กระป๋องใส่น้ำ96ใบ*29 1 *** ***
201    ค่าน้ำยากัดสนิม20*100 1 *** ***
202    ค่าทำป้ายหน้าห้องเรียน(3,500) บอร์ดสถิติหน้าห้องเรียนม.1-6(36,100) ชุดถาดหมุนบนโต๊ะอาหาร(8,580) 1 *** ***
203     งานตีเส้นสีขาว แดงและดำ 1 *** ***
204     งานตีเส้นจราจรม้าลาย ลูกระนาด ลานจอดรถและลูกศร 1 *** ***
205    ค่าน้ำมันรถส่งเอกสาร(300)อาหารไก่(686)ซ่อมถังน้ำดื่ม(17)สว่านมีสาย(125)ยางรถเข็น(350)เตารีดงานผูกผ้า(500)เกรียง(40)น้ำมันไปซื้อของ(150)ซ่อมท่อน้ำโรงอาหาร(220)ซ่อมปั๊มน้ำอ.เฉลิมฯ(525)น้ำมันตัดหญ้า(150) 1 *** ***
206    ค่าไฟฟ้าประดับต้นไม้ 1 *** ***
207    ทราย ปูน น้ำยาขัดหินอ่อน สีน้ำมัน 1 *** ***
208    ค่าน้ำมันรถ(120)คีมตัดลวด(90)สายน้ำดีชักโครก(250)อาหารไก่+นก(854)สะดืออ่าง(60)ล้อใส่ลดเข็นอัฒจรรย์(760)น้ำยารีดผ้าคลุมโต๊ะ(35) 1 *** ***
209    ใบเบิกพัสดุ ขาบานเกร็ด, ก๊อกกออ่างล้านหน้า ก๊อกสนาม สายชำระ 1 *** ***
210    ใบเบิกพัสดุ ก๊อกอ่างล้างมือ สายน้ำดี กีอกกดน้ำดื่ ซีลิโคน 1 *** ***
211    ใบเบิกพัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ปรับปรงห้องแนะแนว ม.ธงชัย 1 *** ***
212    ใบเบิกพัสดุ หลอดไฟนิออน เทปพันสายไฟ แปรงทาสี ลูกแม็กซ์ยิง 1 *** ***
213    ใบเบิกพัสดุ ขาบานเกร็ด เทปพันสายไฟ เทปพันเกลียว 1 *** ***
214    ใบเบิกพัสดุ ตลับเมตร 1 *** ***
215    ใบเบิกพัสดุ ก๊อกสนาม ลูกบิดโวเลค 1 *** ***
216    ใบเบิกพัสดุ ดอกสว่าน เทฟพันสายไฟ หลอดประหยัดไฟ หลอดนิออน 1 *** ***
217    ใบเบิกพัสดุ ปากกาไวท์บอร์ด น้ำหมึกเติมไวท์บอร์ด 1 *** ***
218    ใบเบิกพัสดุ น๊อตเกลียวปล่อย 1 *** ***
219    ใบเบิกพัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
220    ใบเบิกพัสดุ ถุงมือยางสีส้ม สัย้อมไม้ เชือกฟาง 1 *** ***
221    ใบเบิกพัสดุ อุปกรณ์ปรับปรุงห้องแนะแนว 1 *** ***
222    ใบเบิกพัสดุ อุปกรณ์ประดับต้นคริสต์มาสโรงอาหาร 1 *** ***
223    ใบเบิกพัสดุ อุปรณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
224    ใบเบิกพัสดุ เปลี่ยนอุปกรณ์ท่ชำรุด 1 *** ***
225    ใบเบิกพัสดุ อุปกรณ์ซ่อมบำรง 1 *** ***
226    ใบเบิกพัสด ซ่อมยำรุงทั่วไป เทฟพันเกลียว สายท่อน้ำดี 1 *** ***
227    ถุงมือแม่บ้าน (1060), ผงซักฟอก (1660) ฟองน้ำตาข่ายล้างแก้ว (208) 1 *** ***
228    ค่าอาหาร ค่าแท็กซี่ 1 *** ***
229    ค่าสเปรย์ปรับอากาศ(1006.5) เทปหุ้มสันปก(96) อาหารไก่(305)ไขควง(40)กุญแจ(30)เบเกอร์(670)เปลี่ยนรถเข็น(345) 1 *** ***
230    ค่าน้ำมันส่งเอกสาร(360)ค่าไขควง(110)เบเกอร์(105)ซ่อมระบบน้ำสนาม(50)หลอดไฟ(160)อาหารนก(1,033)ซ่อมประปา(165)ซ่อมรถเข็น(180)คีมผูกเหล็ก(90)ซ่อมแผงกั้นการจราจร(520)เกียง(40) 1 *** ***
231    ค่าก๊อกซิงค์ ท่อน้ำทิ้ง 1 *** ***
232    น้ำมันสน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ กรดเกลือ(2,530)ประตูไม้(2,040) 1 *** ***
233    ค่าสายไฟ หลอดตะเกียบ สีกันสนิม 1 *** ***
234    สีน้ำมัน6*600.- 1 *** ***
235    ค่าน้ำมันรถ(120)น้ำมันไปซื้อของ(150)ค่าอาหารนก(1,268)อุปกรณ์ซ่อมห้องน้ำ(663)ใบตัดเหล็ก(20)ซ่อมนาฬิกาหอนาฬิกา(160)ล้อยางเปลี่ยนแผงกั้นหน้าป้อมยาม(260) 1 *** ***
236    ใบเบิกพัสดุ ม.วาสนา อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
237    ใบเบิกพัสดุ ม.วาสนา อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
238    ใบเบิกพัสดุ ม.วาสนา อุปกณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
239    ใบเบิกพัสดุ ม.วาสนา อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
240    ใบเบิกพัสดุ ม.วาสนา อุปกณ์ซ่อมบำรุง 1 *** ***
241    ค่าทาสีผนังภายนอกอาคาร ภายในอาคารห้องแนะแนว อาคารสิรินธร อาคารJMLC อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเซนต์หลุยส์ 1 *** ***
242    ค่าแฟ้มตราช้าง12แฟ้ม*97 สีอะคริลิค 1 *** ***
243    ฝาหม้อน้ำ สุขภัณฑ์เด็ก 1 *** ***
244    บอลพลาสติก 25 ถุง 1 *** ***
245    ค่าผ้าปูที่นอน10ผืน*100.- 1 *** ***
246    ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(480)น้ำมันตัดหญ้า(150)น้ำมันไปซื้อของ(150) 1 *** ***
247    ค่าอาหารนกไก่(630)อุปกรณ์ซ่อมปั๊มอาคาร(160)อุปกรณ์ซ่อมรถเข็น(160)ค่าถ่ายเอกสาร(185)ค่าดูดไขมัน(800)น้ำมันพ่นหมอกป้องกันยุง(160)ฆ้อนยาง(95)อุปกรณ์ซ่อมก๊อก(150) 1 *** ***
248     แดทตอล16กล*720.- 1 *** ***
249    ค่าสีกันสนิม สีย้อมไม้ สีน้ำมันสีดำ ปูนสำเร็จรูป 1 *** ***
250    ค่าบริการกำจัดปลวกงวดที่2 1 *** ***
251    ค่าน้ำยาดักฝุ่น 1 *** ***
252    ค่าอุปกรณ์ซ่อมหัวสปริงเกอร์สนามฟุตบอล 1 *** ***
253    ปูนซีเมนต์3คิว*1400 1 *** ***
254    ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(420)ค่าอาหารนก+ไก่(823)เบเกอร์ซ่อมห้องเรียนม.4/2(680)ค่าน๊อต(20)น้ำมันตัดหญ้าเรือนริมน้ำ(270) 1 *** ***
255    ค่าซ่อมปั๊มบ้านพักต่างชาติ ปั๊มน้ำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 *** ***
256    เทปผ้า 1 *** ***
257    ผ้าม๊อบ (660), ฝอยแสตนเลส (700), สก๊อตไบรท์ (1345), ผงซักฟอก (1793) 1 *** ***
258    ค่าน้ำมันไปส่งเอกสาร(300)ค่าอาหารนก ไก่ ปลา7-25/2/54(2,625)น้ำมันไปซื้อของ(150) 1 *** ***
259     ค่าน้ำยาล้างรถ12กล*399.- 1 *** ***
260    ฟองน้ำ(190)สเปร์ปรับอากาศ6*79.50(477) 1 *** ***
261    ค่าน้ำยากัดสนิม12*107.-(1,284)น้ำยาดันฝุ่น24*428.-(10,272) 1 *** ***
262    ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร ซื้อของ(300)น้ำมันตัดหญ้า(1,000)น้ำมันก๊าด(50)อาหารไก่(114)อุปกรณ์ซ่อมบำรุง หลอดไฟ น๊อต ยาฆ่าแมลงใบเลื่อย หลอดไฟผ้าสักกะหลาด(1,185)ถ่ายเอกสาร(50)เหล็กดัดอ.เฉลิม(975) 1 *** ***
263    ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(120)ค่าน๊อตซ่อมโต๊ะนักเรียนอ.สิรินธร(210)อาหารนก+ไก่(1,330)ตะปูตีฝ้าห้องเรียนชั้น7(220) 1 *** ***
264    ค่าม้านั่งอัลลอยสีขาว10ตัว*6,200(62,000)+ค่าขนส่ง3,000มัดจำ40% 1 *** ***
265    ค่าทำห้องเรียนชั้น7อ.เฉลิมฯ 1 *** ***
266     กุญแจ 1 *** ***
267    ค่าน้ำมันส่งเอกสาร(180)น้ำมันตัดหญ้า(615)น้ำมันไปซื้อของ(100)อาหารนก+ไก่(1,090)อุปกรณ์ซ่อมโต๊ะ+เก้าอี้(470)เชือก(50)สวิทซ์ไฟ(20)พุกเหล็ก(120)ถ่านชาร์ท(518) 1 *** ***
268    ค่าน้ำมันไปซื้อของ(100)อุปกรณ์ซ่อมปั๊ม(675)ดอกสว่าน(120)อาหารนก ไก่(1,030)อุปกรณ์ล้างบ่อปลา(97)ลูกกุญแจ(105)เบกเกอร์(670) 1 *** ***
269    ค่าปรับปรุงห้องมุมสวัสดิการชั่วคราวใต้อาคารวันทามารี 1 *** ***
270    ค่าน้ำมันรถไปส่งเอกสาร(360)อาหารนก(1,565)ลมเป่าเหล็ก(100)ก๊อกอ่างซิงแบบตั้ง(595)อุปกรณ์ทำไวท์บอร์ดห้องGifted(1,980) 1 *** ***
271    ค่าติดตั้งและย้ายเครื่องปรับอากาศที่ห้องเรียนป.6 1 *** ***
272    ค่าต่อเติมหลังคาชั้น7อ.เฉลิมและทำที่บังฝนพร้อมงานไฟฟ้า 1 *** ***
273    ค่ารถบรรทุก6ล้อ 2คัน*4,000 ขนโต๊ะนักเรียนจากACT 27/4/54 1 *** ***
274    ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียนปีการศึกษา2554 ค่าอาหารทางด่วน 1 *** ***
275    ค่าทำห้องวิชาการชั่วคราวใต้อ.เฉลิม 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 11,647,831 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 11,647,831 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 11,647,831 บาท


ผู้รับผิดชอบ :  ผกาทิพย์    เยาวชิรพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2553)
ผู้จัดทำ :  ผกาทิพย์    เยาวชิรพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2553)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ