Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการโรงอาหารมาตรฐาน
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกบริการ
โครงการ :โครงการโรงอาหารมาตรฐาน

หลักการและเหตุผล :
    โรงอาหารของโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการให้บริการนักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป ดังนั้นการทำให้โรงอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานจึงเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้บุคคลกรทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรงอาหารและเป็นโรงอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะให้ผู้มาใช้บริการเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการใช้บริการโรงอาหารของโรงเรียนทุกครั้งที่ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้โรงอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสารณสุข
    2. เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้ใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
    3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนใช้บริการโรงอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานจากสาธารณสุข
   2. บุคลากรมีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน จำนวน 4,100 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้บริการโรงอาหารที่ได้รับรองมาตรฐานจากสาธารณสุข
   2. บุคลากรร้อยละ 80 มีความตระหนักในการใช้โรงอาหารอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร 1 *** ***
2    ค่าอาหารว่าง 1 *** ***
3    ค่าการประชาสัมพันธ์ 1 *** ***
4    ค่าเอกสาร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ใบเบิกพัสดุ ที่ระลึกเจ้าหน้าที่ตรวจโรงอาหาร แฟลต์ไดรฟ์ กางเขน 62 ปี 5 ชุด(2450) 1 *** ***
2    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ อาหารจำหน่าย(80)เบเกอรี่(340) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 2,870 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 17,130 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 2,870 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  ณฐาพัชร์    อัฐพรวรรักษ์
ผู้จัดทำ : มิส  ณฐาพัชร์    อัฐพรวรรักษ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ