Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
หน่วยงาน :งานสภานักเรียน
โครงการ :โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

หลักการและเหตุผล :
     ทุกวันนี้คนไทยกว่า 65 ล้านคน สร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี ขยะส่วนใหญ่มาจากวัสดุที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว นอกจากนี้ขยะยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคติดต่อมาสู่คนได้ และพิษภัย จากน้ำเสียมาจากกองขยะ ขยะ บางประเภทต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย ความสกปรกมีผลทำให้อากาศเสีย สิ่งแวดล้อมถูกทำลายไป ทำให้เกิดมลพิษในองค์กร ดังนั้น ทางคณะกรรมการนักเรียน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของขยะ เนื่องจากขยะบางอย่างมีประโยชน์ถ้าสามารถนำมาประยุกต์ ใช้และสามารถเปลี่ยนจากขยะมาเป็นเม็ดเงินได้ จึงได้ร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่ายจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
    2. เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
    3. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและมีส่วนรับผิดชอบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. 1. นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
   2. 2. นักเรียนประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
   3. 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและมีส่วนรับผิดชอบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
เชิงปริมาณ
   1. 1. สมาชิกมาใช้บริการจำนวน 200 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าป้ายธนาคารขยะ 1 *** ***
2    ค่าอุปกรณ์ประดิษฐ์ขยะรีไซเคิล 25 *** ***
3    ค่าตกแต่งห้อง 1 *** ***
4    ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ 20 *** ***
5    ค่าภาชนะใส่วัสดุอุปกรณ์ 10 *** ***
6    ค่าเอกสารสมุดฝาก 100 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     02.08.53 ม.รัดดาวรรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้นักเรียนบริหารงานธนาคารขยะรีไซเคิล จากกองส่งเสริมและเผยแพร่ 1 *** ***
2    ใบเบิกพัสดุ เสื้อสีชมพู 2 ตัว(600)เทปผ้า 1.5 นิ้ว 6ม้วน(126)สติกเกอร์ใส เอสี่ 2 รีม(240)แฟ้มสอด 1 รีม(28)กาวโฟม 2 หน้าหนา 2 ม้วน(330)คลิป 109 1กล่อง(26)คลิป 110 1กล่อง(16)ขอบบอร์ด 2 ม้วน(63.32)ปากกาเน้นข้อความ 2 แท่ง(70) 1 *** ***
3    ใบเบิกพัสดุ กรรไกรอันใหญ่ 10 อัน คัตเตอร์ใหญ่ 10 อัน 1 *** ***
4     06.09.53 มิสรจนา ดิศสังวร กระดิ่งเล็ก แม็กยิง เอ็นเบอร์เล็ก ฟอร่าเทป ใบไม้ 1 *** ***
5     09.09.53 รจนา ดิศสังวร เงินทดรองจ่าย งานประดิษฐ์ธนาคารขยะ 1 *** ***
6     15.09.53 เพิ่มเจริญ ฮาร์ดแวร์ คีมตัดลวด ลวด 1 *** ***
7     15.09.53 รจนา ดิศสังวร สีเพนท์แก้ว 5 ชุด 1 *** ***
8    ใบเบิกพัสดุ สติกเกอร์ใส A4 2 รีม สติกเกอร์ขาว 1 รีม กระดาษการ์ดขาว 1 รีม 1 *** ***
9     ค่าอุปกรณ์ทำกิจกรรมธนาคารขยะสี รองเท้ายาง รองเท้าบูธ ถุงมือ ฯลฯ 1 *** ***
10    ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำกระดาษPaper Mache งานพระราชทาน 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 30,000 บาท รายจ่ายจริง 18,233 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 11,767 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 18,233 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  พรกมล    กลกิจ (ออกเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ