Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

งานวัดผลและประเมินผล
หน่วยงาน :งานวัดและประเมินผล
โครงการ :งานวัดผลและประเมินผล

หลักการและเหตุผล :
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนสำคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ การวัดผลในระดับการศึกษาปฐมวัย จึงต้องมีการประเมินที่หลากหลาย ดังนั้นจึงต้องมีการประเมินผลพัฒนาการตลอดเวลา เพื่อจะได้ทราบว่าพัฒนาการด้านการเรียนการสอนของนักเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ เด็กได้รับการพัฒนา 4 ด้านตามศักยภาพและความสามารถ
    2. เพื่อให้เด็กได้รับ การประเมิน ติดตามรายงานผลการประเมินพัฒนาการและมีการส่งต่อข้อมูลเป็นระบบ
    3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษา
    4. เพื่อส่งเสริมให้ครูทำงานวิจัยและจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กได้รับการพัฒนา ครบทั้ง4 ด้านตามศักยภาพและความสามารถ
   2. เด็กได้รับ การประเมิน ติดตามรายงานผลการประเมิน พัฒนาการและมีการส่งต่อข้อมูลเป็นระบบ
   3. เด็กรักและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและสถาบันการศึกษา
   4. ครูทำงานวิจัยและจัดประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญ
เชิงปริมาณ
   1. เด็กปฐมวัย600 คนเข้าร่วมกิจกรรม

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     31.05.53 คุณกิตติธัช รุ่งเรืองไพศาลสุข หนังสือแบบประเมินสมศ. 1 *** ***
2     31.05.53 คุณกิตติธัช รุ่งเรืองไพศาลสุข สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน)สมุดพก 1 *** ***
3    ใบเบิกพัสดุ วัดและประเมินผล เกียรติบัตรขนาดเล็ก 200แผ่น(1000)เกียรติบัตรขนาดใหญ่ 80 แผ่น(640) 1 *** ***
4     02.08.53 ม.รจนา ค่าของรางวัลทักษะวิชาการ กิจกรรมทักษะปฐมวัย ขอบบอร์ด 1 *** ***
5     27.10.53 ม.ขวัญหทัย โตสุขเจริญ เงินทดรองจ่าย (แข่งขันทักษะปฐมวัย) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 3/11/53 จำนวน 3 ท่าน 1 *** ***
6    ใบเบิกพัสดุ แข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน กระดาษเอสี่ไอคิว 2 รีม แผ่นดีวีดี 8.5 10 แผ่น กาวTOA 2 กระปุก โปสเตอร์แข็ง 3 แผ่น โปสเตอร์ 2 หน้า 2 แผ่น กาว 2 หน้าบาง 1 นิ้ว 1 ดินสอ 3 โหล ยางลบ 50 ก้อน เสื้อนาโน 3 ตัว ใบเบิกพัสดุ 1 เล่ม กระดาษห่อของขวัญ 6 แผ่น 1 *** ***
7    ใบเบิกพัสดุ หมึกปริ้นเตอร์ ยินดีกับบัณฑิตน้อย ม.วิมล 1 *** ***
8    ซองจดหมายสีขาว ดินน้ำมัน 1 *** ***
9    ค่าดอกไม้ (5940), ค่าจราจร (300), ค่าคลิปบอร์ดและเข้าเล่มเอกสาร (960)ยินดีกับบัณฑิตน้อย 1 *** ***
10    ดินน้ำมัน 1 *** ***
11    ปกใบประกาศอนุบาล(234เล่ม*75.-) ใบประกาศอนุบาล(234เล่ม*12.-)ยินดีกับบัณฑิตน้อย 1 *** ***
12    ใบเบิกพัสดุ ม.เพ็ญฤดี วิจัยในชั้นเรียน 1 *** ***
13    ค่าเข้าเล่มเคลือบมันงานวิจัยในชั้นเรียน 1 *** ***
14    ค่าถ่ายรูปรับวุฒิบัตรจบการศึกษางานยินดีกับบัณฑิตน้อย 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 109,301 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 109,301 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 109,301 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ