Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการค่ายวิชาการ
หน่วยงาน :งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
โครงการ :โครงการค่ายวิชาการ

หลักการและเหตุผล :
    เด็กในระดับการศึกษาปฐมวัยเรียนรู้จากประสบการณ์การตรง ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเล่น และบทบาทสมมติในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเหมาะสมกับวัยของเด็ก ฝึกปฏิบัติให้นักเรียนมีทักษะในการนำประสบการณ์ต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากภายนอกห้องเรียน และได้พัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาทั้ง 4 ด้าน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
    2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    3. เพื่อให้ฝ่ายปฐมวัยจัดหลักสูตรและประสบการณ์เน้นเด็กเป็นสำคัญด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
    4. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีพัฒนาทั้ง 4 ด้าน มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
   2. นักเรียนมีค่านิยมมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     23.06.53 ม.รจนา ค่าต้นโกสน ดิน กระถางฯลฯ 1 *** ***
2     23.06.53 ม.วลีลักษณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดฐานการเรียนรู้กิจกรรมวันอาชีพ 1 *** ***
3     17.06.53 ม.พวงทอง กุล ค่าวิทยากร(5000) เบ็ดเตล็ด(1753) กิจกรรมเข้าค่ายดูดาว 1 *** ***
4     09.07.53 ม.รจนา ป้าย VCD กราดาษโฟโต้ 1 *** ***
5     09.07.53 ม.รจนา หมวกดำ ค่าซัก 1 *** ***
6    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ เข้าค่ายดูดาว เบเกอรี่(1800) 1 *** ***
7    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ กิจกรรมวันอาชีพ อาหารจำหน่าย(2400)เบเกอรี่(400) 1 *** ***
8     23.08.53 มิสวัชรี เกิดท่าไม้ ค่ายวิชาการ(ทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1) บัตรผ่านประตูครู(1500)ค่าอาหารนักเรียน/ครู(6125)ค่าอาหารเลี้ยงสัตว์(3320)ป้ายทัศนศึกษา(300)เจลล้างมือ9ขวด(450)ถุงขยะดำ/ถุงหูหิ้ว/กระดาษทิชชู(803)ค่าทางด่วน(300)ค่าพวงมาลัย(200)ค่าบริการวิทยากร(200) 1 *** ***
9     23.08.53 มิสเพ็ญฤดี เพ็ชรประไพ ค่ายวิชาการ(ทัศนศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่2) บัตรผ่านประตูนักเรียน(5190)บัตรผ่านประตูครู(1380)ค่าอาหารเลี้ยงสัตว์(2500)ค่าอาหารครู/นักเรียน(7875)ป้ายทัศนศึกษา(300)ป้ายชื่อคล้องคอพร้อมเชือก(405)ค่าแบตเตอรี่(640)ถุงขยะดำ/ถุงหูหิ้ว/กระดาษทิชชู(442)เจลล้างมือ12ขวด(600)ค่าพวงมาลัย(200)ค่าทางด่วน(300)ค่าบริการวิทยากร(200) 1 *** ***
10     23.08.53 มิสพวงทอง กุลละวณิชย์ ค่าบัตรเข้าชมนักเรียน(24265)ค่าบัตรเข้าชมครู(4560)ค่าแบตเตอรี่ถ่านชาร์ท(320)ค่าถุงดำ/กระดาษทิชชู/ถุงหิ้ว/เจลล้างมือ(1018)ค่าป้ายทัศนศึกษาชั้นปีที่3(300)ค่าพวงมาลัย8พวง(80)ค่าให้บริการวิทยากรซาฟารีเวิลด์(600) 1 *** ***
11    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ประชุมเครือข่ายระดับชั้น อ.3 อาหารจำหน่าย(160)เบเกอรี่(80) 1 *** ***
12    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ ประชุมเครือข่ายระดับชั้น อ.2 อาหารจำหน่าย(160)เบอเกอรี่(80) 1 *** ***
13    ใบเบิกพัสดุ ใบประกาศเล็ก 700 แผ่น หมึก 12 A 1 กล่อง กระดาษAA 5 รีม กระดาษการ์ดขาว 4 รีม กระดาษการ์ดสี 4 รีม โพทอิท 2 อัน 1 *** ***
14    ใบเบิกพัสดุ โปสเตอร์แข็ง 16 แผ่น โปสเตอร์บาง2หน้า 36 แผ่น กาว 2 หน้าบาง 12 ม้วน ปากกาเคมี2หัว 24 แท่ง กาว 6 กระปุก หมึกปริ้น 12 A 1 กล่อง กระดาษเอสี่ 5 รีม กระดาษการ์ดหอม 2 รีม 1 *** ***
15    ใบเบิกพัสดุ ของที่ระลึกกิจกรรมวันอาชีพ เสื้อสีชมพู40 ตัว กระดาษห่อของขวัญ48 แผ่น 1 *** ***
16    ค่าอาหารทัศนศึกษา อ.3 1 *** ***
17    ค่าอาหารทัศนศึกษา อ.1 1 *** ***
18    ค่าอาหารทัศนศึกษา อ.2 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 142,484 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 142,484 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 142,484 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ