Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการวันสำคัญ
หน่วยงาน :งานหลักสูตรการสอน
โครงการ :โครงการวันสำคัญ

หลักการและเหตุผล :
    วันสำคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สำคัญดังกล่าว เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ให้น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลัก ที่สำคัญ เพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจรรโลงให้พระพุทธศาสนา ดำรงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์ อันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งมิใช่จำกัดอยู่เพียงมนุษยชาติเท่านั้น จึงเห็นสมควรให้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
    2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
    3. เพื่อให้ฝ่ายการศึกษาปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญจากกิจกรรมที่หลากหลาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนเรียนรู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
   2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
   3. ฝ่ายปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นสำคัญจากกิจกรรมที่หลากหลาย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน ปฐมวัย จำนวน 600 คน เกิดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    18.06.53 ม.รจนา พานไหว้ครู 1 *** ***
2    02.06.53 ม.รจนา พานไหว้ครู 1 *** ***
3     31.05.53 ม.วลีลักษณ์ ค่าอุปกรณ์ในพิธีการไหว้ครู 1 *** ***
4    ใบเบิกพัสดุ กิจกรรมวันไหว้ครู(โครงการวันสำคัญปฐมวัย) หมอน 60 ปี 6 ใบ(390) 1 *** ***
5     19.07.53 ม.เพ็ญฤดี ค่าป้ายชื่องาน ดอกไม้สดวันเข้าพรรษา 1 *** ***
6    ใบเบิกพัสดุ วันแม่แห่งชาติ(ปฐมวัย) กระดาษการ์ดสีชมพู,ฟ้า,เหลือง 3 รีม(189) เชือกฟาง 4 ม้วน(80) ของที่ระลึกแฟลตไดร์ 1 กล่อง(490) 1 *** ***
7     02.08.53 ม.รจนา ค่าของรางวัลนักแสดง ไม้หนีบ ไปรษณียบัตร 1 *** ***
8     11.08.53 มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย ค่าชุดการแสดงรำอวยพรงานวันแม่ปฐมวัย 1 *** ***
9     11.08.53 มิสวลีลักษณ์ สืบต้อย เงินทดลองจ่ายพวงมาลัยกร 30 พวง(พิธีการวันแม่ปฐมวัย)ตัวแทนแม่บนเวที,เทปซีดีเพลงวันแม่(ปฐมวัย) 1 *** ***
10    ใบขอใช้บริการแผนกบริการ งานวันแม่แห่งชาติปฐมวัย อาหารจำหน่าย(1430)เบเกอรี่(140) 1 *** ***
11    ดอกพุทธรักษา650*2.30วันพ่อ 1 *** ***
12    ของรางวัลนักแสดง รางวัลการแข่งขันงานวันพ่อ 1 *** ***
13    กระดาษห่อของขวัญงานวันพ่อ 1 *** ***
14    ตกแต่งสถานที่อนุบาลงานคริสต์มาส ป้ายไวนิล 1 *** ***
15    ใบเบิกพัสดุ บองที่ระลึกคณะกรรมการวันคริสต์มาส 1 *** ***
16    ใบเบิกพัสดุ วันพ่อแห่งชาต อุปกรณ์ต่าง ๆ 1 *** ***
17    ค่าพวงมาลัย (900), ดาวเรือง (50), เทียน (50) (คริสต์มาสปฐมวัย) 1 *** ***
18    เบิกเงินโครงการเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ 1 *** ***
19    เงินบริจาคเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสปฐมวัย1-3สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ 1 *** ***
20    ค่าอาหารว่างงานวันพ่ออนุบาล 1 *** ***
21    ค่าตะไคร้หอมไล่ยุง25ขวด*100.- 1 *** ***
22    ค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ดอกไม้+อุปกรณ์ (วันสงกรานต์) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 115,985 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 115,985 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 115,985 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว
ผู้จัดทำ : มิส  วาสนา    แซ่โค้ว


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ