Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกอาคารสถานที่
โครงการ :โครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล :
    การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคน เพราะถ้าสุขาภิบาลเป็นไปอย่างมีระบบและครบถ้วนตามาตรฐาน จะทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้ที่จะใช้บริการที่มีจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีการดูแล เอาใจใส่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไปได้เห็นความสำคัญ จึงจัดทำโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีระบบ ครบถ้วนและเป็นมาตรฐานสากล
    2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนมีระบบการพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างครบถ้วนและเป็นมาตรฐานสากล
   2. บุคลากรช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาด
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากรผู้ใช้บริการ จำนวน 4100 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ (6)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  ประธานกรรมการ
 มิส  นพรัตน์    รัตนบวร  กรรมการ
 มิส  ณัฐวีณ์    สารพันธุ์  กรรมการ
   ขวัญตา    จันทร์โต (ออกเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2553)  กรรมการ
 มิส  วาสนา    ตนานนท์ชัย  กรรมการ
   ผกาทิพย์    เยาวชิรพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2553)  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวัสดุอุปกรณ์ 1 *** ***
2    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
3    ค่าเอกสารการประเมินผล 1 *** ***
4    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
5    ค่ายานพาหนะ 1 *** ***
6    ค่าติดต่อประสานงาน 1 *** ***
7    ค่าเบ็ดเตล็ด 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 50,000 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,000 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :  ผกาทิพย์    เยาวชิรพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2553)
ผู้จัดทำ :  ผกาทิพย์    เยาวชิรพงศ์ (ออกเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2553)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ