Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการเด็กไทยทำได้
หน่วยงาน :งานสุขอนามัย
โครงการ :โครงการเด็กไทยทำได้

หลักการและเหตุผล :
    การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นกลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในโรงเรียนประถมและมัธยม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่อง อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี ดังนั้นจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำกิจกรรมเรื่อง อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี
    2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการรักษาสุขภาพ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำกิจกรรมเรื่อง อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่านใช้ และเด็กไทยฟันดี
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 2,000 คน

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ทำสบู่เหลว 1 *** ***
2    EM ดับกลิ่น 1 *** ***
3    ผู้พิทักษ์ความสะอาด 1 *** ***
4    ชมรมเด็กไทยทำได้ 1 *** ***
5    ตรวจสารปนเปื้อน 1 *** ***
6    ค่าวิทยากร 1 *** ***
7    ค่าเอกสาร 1 *** ***
8    ตรวจสุขภาพปากและฟัน 1 *** ***
9    อบรมให้ความรู้ 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ใบเบิกพัสดุ ชมรมเด็กไทยทำได้ แก้วชุด 6 ใบ 5 ชุด(475) 1 *** ***
2    อาหารจำหน่าย(240)เบเกอรี่(210) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 20,000 บาท รายจ่ายจริง 925 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 19,075 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 925 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้จัดทำ : มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ