Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หน่วยงาน :งานระเบียบวินัย
โครงการ :โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

หลักการและเหตุผล :
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลจากครูประจำชั้น และครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดกิจกรรมในการอบรมประจำสัปดาห์ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนมีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเยาวชนทั้งด้านปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่าง ๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อให้เกิดความเครียด และเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ดังนั้น สถานศึกษาในส่วนของฝ่ายกิจการนักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตเป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมชาติทางเพศ ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ มีปฏิภาณ ไหวพริบ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
    3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตลอดจนมีการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมชาติทางเพศ ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
   2. นักเรียนสามารถควบคุมอารมณ์ มีปฏิภาณ ไหวพริบ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
   3. มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตลอดจนมีการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียน จำนวน 3,500 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจ ธรรมชาติทางเพศ ดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม และมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
   2. - นักเรียนร้อยละ 90 สามารถควบคุมอารมณ์ มีปฏิภาณ ไหวพริบ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีมนุษย สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น และมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน
   3. มีการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตลอดจนมีการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1     23.09.53 ม.อาภรณ์ ค่าตอบแทนนายวิษณุ ม.6/1เดือนก.ย.53 1 *** ***
2     03.11.53 ม.กัญญาวีร์ ทาทิตย์ ค่าตอบแทน น.ร.(นายวิษณุ)จำนวน1*22 วัน เดือนพ.ย.53 1 *** ***
3     บัตรขออนุญาตแต่งกายผิดระเบียบ 1 *** ***
4    ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มแบบประเมิน20เล่ม*40.- 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 15,600 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 15,600 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 15,600 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ผู้จัดทำ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ