Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

324 โครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
หน่วยงาน :งานบริหารฝ่ายวิชาการ
โครงการ :324 โครงการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

หลักการและเหตุผล :
     โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับประถมศึกษา ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อีกทั้งด้านการบริหารจัดการ เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมสำหรับพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนดำเนินการกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานจัดการศึกษาได้ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กร บุคลากร ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษาที่ทรงเกียรติ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานของระดับประถมศึกษา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    2. เพื่อให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   2. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนจำนวน 4,100 คน

KPI :
   1. ร้อยละ 90 โรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   2. นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 รักและภาคภูมิใจในสถานศึกษา

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าวิทยากร 6 *** ***
2    ค่าของที่ระลึก 6 *** ***
3    ค่าอาหาร / ของว่าง 2 *** ***
4    ค่าตกแต่งสถานที่ 1 *** ***
5    ค่าล้างรูป 1,000 *** ***
6    หมึก 10 *** ***
7    หมึก 29 *** ***
8    แฟ้ม 130 *** ***
9    กระดาษการ์ดสี 30 *** ***
10    กระดาษกาวสองหน้าบาง 200 *** ***
11    น้ำยาลบคำผิด 100 *** ***
12    กาว UHU 100 *** ***
13    แลคซีน 200 *** ***
14    สติ๊กเกอร์ใส 100 *** ***
15    แผ่น CD 30 *** ***
16    ลวดเย็บกระดาษ 200 *** ***
17    ค่าเย็บเล่มเอกสาร 500 *** ***
18    ค่าถ่ายเอกสาร 30,000 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค.08.06.52 ค่าอาหารและค่าวิทยากร ประชุมคณะกรรมการ ร.ร.พระราชทาน 14 มิ.ย.52 1 *** ***
2    ค.13.07.52 ค่าวิทยากร (5000), ค่าอาหาร (1266) โรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
3    ค่าถ่ายเอกสารเตรียมรับประเมินพระราชทานระดับประถม 1 *** ***
4    ค่าอาหาร มิ.ย.52 1 *** ***
5    ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม มาตรฐานที่ 1 ฝ่ายกิจการนักเรียน 1 *** ***
6    ค.13.08.52 จัดนิทรรศการโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 9 ส.ค.52 1 *** ***
7     ร้านเอส.พี.วัสดุภัณฑ์ แฟ้มสอดตราช้าง 1 *** ***
8    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
9    ค่าที่ปรึกษาอ.เกื้อกูล ค่าวิทยากร (5000), อาหาร (1900), ค่าผลไม้ (1010), ค่าขยายรูป (15), ค่าอัดรูป (250), ค่าโคมไฟ (1000) 1 *** ***
10    ฟิวเจอร์บอร์ด 1 *** ***
11    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
12     แฟ้ม ไส้แฟ้ม 1 *** ***
13    ค.07.10.52 ค่าทำซุ้ม ค่าอาหารกรรมการ ค่าอุปกรณ์ทำแหล่งการเรียนรู้ ค่าอุปกรณ์จัดงานโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
14    อุปกรณ์จัดงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 1 *** ***
15    ขนมลอดช่องเลี้ยงงานพระราชทาน 1 *** ***
16    ค่าจัดกิจกรรมและฐานการเรียนรู้8กลุ่มสาระฯและนิทรรศการ 1 *** ***
17    ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้างานโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
18    ค่าอาหารกลางวันงานพระราชทานวันที่6 ก.ย.52 1 *** ***
19    ค่ากรอบรูปใส่เกียรติบัตรเครื่องราชย์ ใบประกาศครูดีเด่น 1 *** ***
20    ค.29.09.52 ค่าอัดรูปใส่กรอบติดใต้อ.เฉลิมพระเกียรติ (1224), ค่าน้ำมันรถ (550), ค่ากรอบ (1190) 1 *** ***
21     Toner Canon LBP5000 1 *** ***
22    ค่าวิทยากรอ.เกื้อกูล (5000) และอาหารรับรอง (1130), ค่าทิป (50) 1 *** ***
23    ฟิวเจอร์บอร์ด 1 *** ***
24     ฟิวเจอร์บอร์ด 1 *** ***
25    ค่าทำบอร์ดอลูมิเนียม 1 *** ***
26    ค่าเข้าเล่มกระดูกงู (250), ค่าช่อดอกไม้ (600), ค่าถ่ายเอกสาร (10377), ค่าป้ายอิงค์เจ็ต (1000) 1 *** ***
27    ค.08.09.52 ค่าล้างอัดรูป (312), ค่าอาหารวันเกิด (2734), ค่าทำโครงงานนักเรียน (600), ค่าอุปกรณ์ไฟซุ้ม (5373), ค่าอุปกรณ์ทำซุ้ม (5373), ค่าช่อดอกไม้ (600), ค่าผ้า (5500), ค่าอาหารเครื่องดื่ม (1360) 1 *** ***
28    หมึกปริ๊นเลเซอร์HP12A 1 *** ***
29    ค่าอุปกรณ์ไฟประดับซุ้ม (16229), ค่าอาหารกล่อง (1500), ค่ารับรองคณะกรรมการประเมินนักเรียน (3050), ค่าป้ายไวนิ่ว ด้าน 6 (3400) พวงมาลัยนักเรียน (400), ค่าอาหารครู (1000), ค่าล้างรูป ไวนิ่ว (4199) 1 *** ***
30    ค่าอาหาร 1 *** ***
31    ค่าผ้าทองและเข็มหมุด (32622), ค่าเชือกกระดาษสา (180), ค่าอัดรูป (984), ค่าอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน (1030), ค่ากระดานชนวน (110), ค่าอาจารย์ที่ปรึกษา (5000), ค่าอาหารต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษา (1835), ค่าอุปกรณ์ทำโครงงาน (1210), ค่าดอกไม้ตกแต่ง (1880), ค่าอาหารเลี้ยงครูทำซุ้ม (1405), พวงมาลัย (200), อุปกรณ์ทำผ้าบาติก (2715), ค่าปุ๋ย (550) 1 *** ***
32    กระดาษร้อยปอนด์ (30), กระดาษกาว (63), คัตเตอร์เล็ก (16.25), ไม้บรรทัดเหล็ก (15), สติกเกอร์ใส (288), สติกเกอร์ใสแผ่นใหญ่ (286), กาว 2 หน้าบาง (160), เทปผ้า (126), กระดาษการ์ดสีเขียว (60), โปสเตอร์สี (79.20) 1 *** ***
33    กระดาษห่อของขวัญ 1 *** ***
34    สติ๊กเกอร์เอ 4 ใส (360), กระการ์แข็ง (515), กาว 2 หน้าบาง (320), เทปผ้า (128), กาวยูฮู (84), กระดาษสติ๊กเกอร์ (480), กาว 2 หน้าบาง (160), สติ๊กเกอร์ใสเอ 4 (600), แผ่นใหญ่ (47) 1 *** ***
35    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
36    สติ๊กเกอร์สีน้ำเงิน (1200), กาว 2 หน้า (5940) 1 *** ***
37    การ์ดขาว (170), สติ๊กเกอร์ใส (480), กาว 2 หน้าบาง (64), หนา (660), ปากกา (135) 1 *** ***
38    อุปกรณ์จัดนิทรรศการโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 1 *** ***
39    อุปกรณ์ทำเอกสารรางวัลพระราชทาน 1 *** ***
40    กระดาษการ์ดขาว (330ฝป, กาวโฟม (328), กาว 2 หน้าบาง (80) 1 *** ***
41    กาว 2 หน้าบาง 1 *** ***
42    ไส้แฟ้ม 1 *** ***
43    ลวดเชื่อม (1160), ใบตัด 16 น้ว (480) 1 *** ***
44    ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ด้านที่ 3 1 *** ***
45     ค่าหนังสือกวีนิพนธ์ "ปรากฎการณ์บนแผ่นดิน" 1 *** ***
46     อุปกรณ์ Science Show งาน ร.ร.พระราชทน 1 *** ***
47    ค่าหมึกHPLaser cp2025 1 *** ***
48    ค่าผ้าเช็ดจาน แผ่นรองจาน 1 *** ***
49    ค่าชุดการแสดงนักเรียน วันต้อนรับกรรมการเขตพื้นที่ (30 ก.ย.52) 1 *** ***
50     01.10.52 ร้านบุญทวีพลัส ลูกฟูก สีชมพู (6 อัน*270) (1620) สีเหลือง 6 อัน*270 (1620) 1 *** ***
51     ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 1 *** ***
52    ป้าย inkjet นักเรียนพระราชทน 4 ป้าย (1200), ป้ายโครงสร้างพระราชทานหน้าโรงเรียน 1 ป้าย (14800) 1 *** ***
53    ค่ากรอบใส่รูปภราดามณฑล ด้านที่ 5 งานโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
54    สติ๊กเกอร์ (2400), ลูกฟูก (1620) 1 *** ***
55    ค่าอาหารโต๊ะจีนเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน (13800), ค่าเดินทง (2500) 1 *** ***
56    ค่าอัดรูปงานตรวจประเมินโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
57    ค่าตอบแทนพนักงานทำความสะอาดWalk Way 1 *** ***
58     ค่าเช่าชุดการแสดง เสลี่ยง 1 *** ***
59    ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม(เอกสารร.ร.พระราชทาน,นักเรียน,BSG) 1 *** ***
60    ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (10651), ค่าอาหารรับรองกรรมการ (8510), ค่าอหาร (1770), ค่าอุปกรณ์ทำโครงงาน (1645), ค่าป้ายไวนิ่ว (1000), ค่าอุปกรณ์การงาน (460), ค่าผ้าทองตกแต่งสาถนที่ (11550ป, ค่าสีทองตกแต่งซุ้ม (2000), ค่าตอบแทน อ.ที่ปรึกษา (10000), ค่าอาหาร (808), ค่าภูมิปัญญา (2025), อุปกรณ์แท่งแก้ว (3730), ค่าอุปกรณ์ทำไฟประดับ (1370) 1 *** ***
61    หมึก 1 *** ***
62    แฟ้มประถม (1824), ไส้แฟ้ม (280), สติ๊กเกอร์ใสน (280), กาวโฟม (2296),กรรไกร (35), กระดาษโปสเตอร์ (5), กาวสองหน้าบาง (130), สติ๊กเกอร์ใส (960), โปสเตอร์หนา (400) 1 *** ***
63    สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ 5 แผ่น (60), กระดาษกาว 2 หน้า 16 ม้วน (1312), สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ (36) 1 *** ***
64    ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม(เอกสารร.ร.พระราชทาน11ส.ค.52-11พ.ย.52 1 *** ***
65     ค่าหมึกปริ๊นงานโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
66    ค่าของที่ระลึก (14665), ค่าอุปกรณ์จัดทำบอร์ดโครงงาน (5758), ค่าอาหาร (3125), ค่าอุปกรณ์จัดห้องสมุด (3368), ค่ารูปและอุปกรณ์จัดบอร์ด (2150), ค่าผ้าทอง (3790), อุปกรณ์จัดสวนวรรณคดี (6410), ค่าอาหาร ที่ปรึกษา ค่าป้าย (10966) 1 *** ***
67    ค่าอุปกรณ์ภูมิปัญญา (4850), ค่าอุปกรณ์เอกสารจัดบอร์ดโครงงาน (19354), ค่าผ้าทอง (19960), ค่าอุปกรณ์อบรม (1513), ค่าป้ายไวนิ่ว (3000), ค่าอุปกรณ์จัดซุ้มรางวัล (1000), ค่าอาหาร (6735), ค่าป้ายสวนเกษตร (1510), ค่าอุปกรณ์ (200), ค่าถ่าน (960) ,ค่าอุปกรณ์กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 1 *** ***
68     ค่าผ้าและอุปกรณ์จัดโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
69    ค่าอัดรูปนก31ชนิดทำสวนนก 1 *** ***
70    ค่าทางด่วนไปรับป้ายที่AC 1 *** ***
71    ฟิวเจอร์บอร์ดแผ่นใหญ่ 1 *** ***
72    ค่าสติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด 1 *** ***
73    ค่าดอกไม้ตกแต่งรอบฐานแม่พระ,นักบุญหลุยส์ (ไม่ใช้) 1 *** ***
74    ค่าป้ายชื่อตั้งโต๊ะ 1 *** ***
75     ค่าเสื่อน้ำมัน(2000) ธงชาติ(600) กรอบรูปธงชาติ(4000) 1 *** ***
76    ค่าทิชชู 1 *** ***
77    ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ (7117), จัดนิทรรศการต่างประเทศ (878), ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน (6138), ค่าอุปกรณ์ตกแต่งอบรม (6814), ค่าอุปกรณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (2425), ค่าอาหาร (4216), ค่าตกแต่ง (520), ค่าเครื่องมือ (1680), ค่าป้ายไวนิ่ว (1100), ค่าอุปกรณ์ (484), ค่าป้ายไวนิ่ว (5900), ค่าอุปกรณ์ห้อง Happy Room (5103) 1 *** ***
78    ค่าโต๊ะจีน รับรองงานพระราชทาน 1 *** ***
79    ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดงานโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
80    หมึก Hp Color Laserjet cp 2025 1 *** ***
81    ค่าทางด่วนรับป้ายศิษย์เก่า (200), ค่าอาหารคนขับรถ (50) 1 *** ***
82    ค่าป้ายปณิธานโรงเรียน2ป้าย(60,000) 1 *** ***
83    ค่าพิมพ์ป้ายไวนิลป้ายพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ ป้ายกิจกรรมวันวิชาการ 1 *** ***
84     ค่าเช่าชุดการแสดง แต่งหน้านักแสดง 1 *** ***
85    ค่าป้ายจราจร51แผ่น(40,800)ป้ายอคิลิคสวนนก(4,000)อุปกรณ์ติดตั้ง(1,770) 1 *** ***
86    ค่าอุปกรณ์ทำซุ้ม โครงงาน 1 *** ***
87     ค่าอัดรูปครู แก้ไขทำเนียบบุคลากรครู 1 *** ***
88    ค่าอัดรูป ใส่กรอบ กรอบเกียรติบัตร ทำปกDVD 1 *** ***
89    ค่าป้ายไวนิลติดหน้าซุ้มโครงงาน ชมรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น(900)ป้ายไวนิลโครงไม้ผังงานวิชาการรวมติดหน้าอาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์นแมรี่(600)ป้ายไวนิลผลงานกอล์ฟเด็ก(135)ป้ายไวนิลยินดีต้อนรับคณะกรรมการติดอาคารเฉลิมฯ(23,000)ป้ายไวนิลกิจกรรมธุดงคศึกษา(1,728)สติ๊กเกอร์(50) 1 *** ***
90    ค่ากลีเซอรีน ทำสบู่งานโครงการ 1 *** ***
91    ค่าทางด่วนไปรับกล่องไม้ รับนก อุปกรณ์นก 1 *** ***
92    ค่าผ้าและอุปกรณ์จัดโรงเรียนพระราชทาน15/1/53 1 *** ***
93    แฟ้มนักเรียนพระราชทาน 6 แฟ้ม (576), สติ๊กเกอร์แผ่นใหญ่ 6 (72), สติกเกอร์ใส 40 แผ่น (480), แฟ้มประถม 7 แฟ้ม (672), ไส้แฟ้ม (140), ถุงขยะ (36)ฐ แฟ้มประกัน (96), ไส้แฟ้ม (70) เสื้อ 60 ปี 2 ตัว (940), การ์ขาว (55) 1 *** ***
94    ค่าอุปกรณ์ทำโครงงาน อาหารพนักงานงานโรงเรียนพระราชทาน 1 *** ***
95    ค่าผลิตPresentation แนะนำโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรารับการตรวจประเมินโรงเรียนเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีกศ.2552 1 *** ***
96    สติ๊กเกอร์ 1 *** ***
97    ค่าเดินทางไปร่วมงานอ.เกื้อกูล จ.สุราษฎร์ธานี 1 *** ***
98    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโบว์ชัวร์และเอกสารเล่มเล็ก 1 *** ***
99    ค่าพิมพ์ปกCDพร้อมกล่อง 1 *** ***
100    ค่าแว็กขัดพื้น15กล.*325 1 *** ***
101    ค่าอิฐบล็อก(840) ปูนตราลูกโลก(330) 1 *** ***
102     ค่าแผ่นป้ายอคลิลิคติดสติกเกอร์พระราชดำรัส 1 *** ***
103    กระดาษเอ 4 20 รีม 1 *** ***
104    สติกเกอร์ใส กระดาษการ์ดขาว กาว 2 หน้า กาวโฟม 1 *** ***
105    กรรไกรใหญ่ (35), สติ๊กเกอร์ใส (120), กระดาษห่อของขวัญ (18.70), กระดาษโปสเตอร์แข็ง (25.20), กาว 2 หน้าบาง (32), ฟิวเจอร์บอร์ด (45) 1 *** ***
106    สติ๊กเกอร์ (80), กาว 2 หน้า (164), สติ๊กเกอร์ (40) 1 *** ***
107    สติ๊กเกอร์ใส 2 แผ่น 1 *** ***
108    กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ใส คัตเตอร์เล็ก โฟม 1 *** ***
109    กาว โฟม ลูกแม็ก กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ 1 *** ***
110    กระดาษกาวย่น (95) ลูกแม็ก เทปผ้า กาว ใบมีด โฟม กระดาษโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ใส กระดาษโปสเตรอ์ 1 *** ***
111    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
112    ใบตัด 7 นิ้ว 1 *** ***
113    ซิลิโคลน ปากกาเคมี พุก กระดาษกาว ถุงดำ 1 *** ***
114    กระดาษโปสเตอร์ กาวลาเท็ก สติ๊กเกอร์ใส เชือกฟาง โปสเตอร์แข็ง เลื่ม โฟมกาว กาว กระดาษร้อยปอนด์ กาว 2 หน้าบาง สติ๊กเกอร์ใส 1 *** ***
115    หมึกเติม กระดาษกาว 2 หน้า 1 *** ***
116    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
117    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
118    ยางลบ สมุดปกขาวเล็ก 1 *** ***
119    อุปกรณ์ชมรมนิทานพาเพลิน 1 *** ***
120    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
121    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
122    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
123    กาวลาเท็กซ์ (38.34), กระดาษห่อของขวัญ (13.60) 1 *** ***
124    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
125    กระดาษโปสเตอร์ 1 *** ***
126    กระดาษ กรรไกร สติ๊กเกอร์ เทปผ้า ปากกา เทปใส สมุด 1 *** ***
127    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
128    ค่าอาหาร (เลี้ยงครู) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
- การประเมินผลการตรวจ แบบสอบถาม แบบติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง ความสำเร็จของโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 300,000 บาท รายจ่ายจริง 1,664,028 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 1,364,028 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,664,028 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ