Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

120 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก
หน่วยงาน :งานอภิบาล
โครงการ :120 โครงการฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิก

หลักการและเหตุผล :
    พฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์เป็นผลสืบเนื่องมาจากการถูกปลูกฝัง ถูกอบรมตั้งแต่วัยเด็ก สังคมจะเป็นสุขและมีสันติได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลในสังคมสะท้อนพฤติกรรมที่ดีในตัวตนออกมา การฟื้นฟูจิตใจบุคลากรช่วยพัฒนาคุณธรรมที่อยู่ในจิตใจของแต่ละคนให้เจริญงอกงามมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้บุคลากรคาทอลิกตระหนักถึงข้อความเชื่อที่แท้จริง และหลักธรรมปฏิบัติของคริสตชน
    2. เพื่อให้บุคลากรคาทอลิกดำเนินชีวิตคริสตชนใกล้ชิดสนิทกับพระเป็นเจ้า แสดงออกในกิจการแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์ และประกาศข่าวดีสู่สังคม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากรคาทิกลิกตระหนักถึงข้อความเชื่อที่แท้จริงและหลักธรรมปฏิบัติของคริสตชน
   2. บุคลากรคาทอลิกดำเนินชีวิตคริสตชนใกล้ชิดสนิทกับพระเป็นเจ้า แสดงออกในกิจการแห่งความรักต่อเพื่อนมนุษย์และประกาศข่าวดีสู่สังคม
เชิงปริมาณ
   1. ครู/นักเรียน/พนักงาน ที่เป็นคาทอลิก จำนวน 140

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่
 คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2552 (วันแรก) 11 ต.ค. 2552  1. ลงทะเบียน/ออกเดินทางจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
 2. ถึงบ้านสแตลลามารีส เพ จ.ระยอง เข้าที่พัก/เก็บสัมภาระ
 3. แนะนำสถานที่/ทักทายปราศรัยกันหน่อย
 4. สวดสายประคำร่วมกัน
 5. อาหารกลางวัน
 6. กิจกรรม 1 : แม่พระกับชีวิตคริสตชน
 7. อาหารว่าง
 8. กิจกรรม 2 : นักบุญหลุยส์ฯ แบบอย่างของครูคาทอลิก
 9. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 10. เล่นน้ำทะเล
 11. อาหารเย็น / พักผ่อน
 12. ชมภาพยนตร์ศักดิ์สิทธิ์ / แบ่งปัน
 13. ภาวนาค่ำ / หลับฝันดี
 คณะครูคาทอลิกเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2552 (วันสุดท้าย) 12 ต.ค. 2552  1. ภาวนาเช้า ณ ริมชายหาด
 2. อาหารเช้า / ธุรส่วนตัว / เก็บสัมภาระ
 3. "ความรู้คำสอนทั่วไป / ข้อคิด"
 4. ประเมินผล
 5. พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ / ปิดการฟื้นฟูจิตใจ /ขอบคุณวิทยากร
 6. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารตำนานป่า
 7. เดินทางไปศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง
 8. ถึงศูนย์คามิลเลียนฯ
 9. ถึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา โดยสวัสดิภาพ

คณะกรรมการโครงการ (12)
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 ภราดา  บัญญัติ    โรจนารุณ (ออกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554)  ที่ปรึกษา
   บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)  ประธานกรรมการ
   สุมาลี    วรอุไร (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2555)  รองประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ธงชัย    กิจเจริญ  กรรมการ
 มิส  สุนิภา    สวัสดิวงษ์  กรรมการ
 มาสเตอร์  สมพบ    คำมี  กรรมการ
 มิส  พรพิมล    อติชาติธานินทร์ (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2560)  กรรมการ
   วรัชญา    นิธิธานนท์ (ออกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553)  กรรมการ
 มาสเตอร์  การุณ    วรศิลป์  กรรมการ
 มิส  รัชนก    อบรม  กรรมการ
 มิส  รสสุคนธ์    กุลวิทย์  กรรมการและเลขานุการ
 มิส  วารุณี    คงวิมล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งบประมาณเก็บจากนักเรียน 100 *** ***
2    งบประมาณจากโรงเรียน 1 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 1 *** ***
2    ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 1 *** ***
3    ฟื้นฟูจิตใจพนักงานคาทอลิก 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค.06.08.52 ค่าสถานที่ อาหาร ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกที่วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ 1 *** ***
2    ค่ารถบัสพัดลมพานักเรียนคาทอลิกไปเข้าค่ายที่วัดแม่พระเหรียญ 1 *** ***
3    ค.06.08.52 ค่าตอบแทนวิทยากร (คุณพ่ออันเด ไชยเผือก) 1 *** ***
4    เบี้ยเลี้ยงครูและพนักงานขับรถไปซื้อหนังสือคำสอน 1 *** ***
5    ค.17.09.52 พระรูปพระ (4100), หนังสือศรัทธา (1427) ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก 11 ก.ค.52 1 *** ***
6    ค.15.10.52 ค่าที่พัก อาหาร (19980), ค่าทางด่วน (120), ค่าอาหารพิเศษ (4080), ค่าวิทยากร (10000), ค่าอาหาร (1790), ค่าถ้วยรางวัล (235), ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (1000), ค่าน้ำมันรถ (3000) คณะครูคาทอลิกฟื้นฟูจิตใจ 11 - 12 ต.ค.52 1 *** ***
7    ปากกาเคมีหลาสี 2 โหล 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 200,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 190,000 บาท รายจ่ายจริง 63,142 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 200,000 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 126,858 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 63,142 บาท


ผู้รับผิดชอบ :  บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)
ผู้จัดทำ :  บงกช    บุญเจริญ (ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ