Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

224 โครงการโรงเรียนสีขาว
หน่วยงาน :งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการ :224 โครงการโรงเรียนสีขาว

หลักการและเหตุผล :
    เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนในสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพย์ติดและอบายมุขเข้าสู่โรงเรียน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โรงเรียนตระหนักในปัญหานี้ และเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปราศจากสารเสพย์ติดและอบายมุขต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รอดพ้นจาก มหันตภัยของสารเสพย์ติดและอบายมุข ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์เป็นคนทีมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ครู - ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียน สีขาว ปลอดสารเสพติด สื่อลามก การพนัน และการทะเลาะวิวาท
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. บุคลากร มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญามีความรู้ความเข้าใจ และปลอดจากสารเสพติด
เชิงปริมาณ
   1. บุคลากร จำนวน 4,500 คน ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และปลอดจากสารเสพติด

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าชุดตรวจปัสสาวะ และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตรวจ 12ก.พ. 6มี.ค.53 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
แบบประเมิน

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 9,000 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง สูงกว่า ประมาณการรายจ่าย 9,000 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 9,000 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์
ผู้จัดทำ : มิส  กัญญาวีร์    ทาทิตย์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ