Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

306 งานผลิตเอกสาร
หน่วยงาน :งานผลิตเอกสาร
โครงการ :306 งานผลิตเอกสาร

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
    2. เพิ่อผลิตเอกสารการสอนให้ถูกต้องตรงตามหลักสูตร
    3. เพื่อให้ เครื่อง Copy Printer มีความพร้อมต่อการใช้งาน

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กระดาษ A4 70 แกรม 3,170 *** ***
2    กระดาษการ์ดสี 70 แกรม 500 *** ***
3    หมึก Copy Printer 300 *** ***
4    Master Copy Printer 50 *** ***
5    หมึก Laser jet 1020 10 *** ***
6    หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 6 *** ***
7    ยางวงใหญ่ 30 *** ***
8    ลูกแม็ก No. 10 500 *** ***
9    ลูกแม็ก No. 1213 50 *** ***
10    เชือกฟาง 20 *** ***
11    กระดาษ A4 70 แกรม 2,245 *** ***
12    กระดาษการ์ดสี 70 แกรม 200 *** ***
13    หมึก Copy Printer 20 *** ***
14    Master Copy Printer 20 *** ***
15    หมึก Laser jet 1020 30 *** ***
16    หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 2 *** ***
17    ยางวงใหญ่ 15 *** ***
18    ลิควิด 20 *** ***
19    แผ่นยางรองตัด 30 X 40 cm. 2 *** ***
20    แฟ้มซองสอดพลาสติก F.A. 100 *** ***
21    ยางลบดินสอ สเติลเลอร์ 20 *** ***
22    ลวดเสียบกระดาษ 100 *** ***
23    ใบเบิกพัสดุ 10 *** ***
24    กาว UHU 10 *** ***
25    ถุงขยะดำ 30X 40 นิ้ว 20 *** ***
26    ถุงขยะดำ 12 x 20 นิ้ว 20 *** ***
27    ดินสอ 2B ตราลิเบอร์ตี้ 20 *** ***
28    ลูกแม็ก No 1213 20 *** ***
29    เชือกฟาง 20 *** ***
30    กระดาษ A4 156 *** ***
31    กระดาษการ์ดสี 80 *** ***
32    หมึก Copy Printer 5 *** ***
33    Master Copy Printer 2 *** ***
34    หมึกปริ๊น 2 *** ***
35    แลคซีน 80 *** ***
36    ค่าซ่อมบำรุงเครื่อง Copy Printer 3 *** ***
37    ค่าชุดอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร 1 *** ***
38    ซื้อเครื่อง Copy Printer 1 *** ***
39    อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 5 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    สมุดบัญชีสานฝัน 1 *** ***
2    ค่าเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระ 1 *** ***
3    อุปกรณ์งานผลิตเอกสาร 1 *** ***
4    ค.05.06.52 ค่าเย็บเล่มกระดูกงู ป.4 (4500), ป.5 (5250), ป.6 (5400), ม.1 (4650), ม.2 (4650), ม.3 (3100) 1 *** ***
5    หมึกพิมพ์สำเนา กระดาษไข 1 *** ***
6    ถ่านชาร์ท 2 ชุด 1 *** ***
7    เครื่องอัดเสียง MP3 1 GB 1 *** ***
8    ค.05.06.52 ค่าเย็บเข้าเล่ม Math ป.2 (4522), math ป.4 (3990),Science ป.6 (5593) Science ม.1 (5117), แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.4 (2660) 1 *** ***
9    ชุด Maintenance Kit Km4035 1 *** ***
10    ผงหมึก Km4035 1 *** ***
11    ยางถุงใหญ่ กระดาษการ์ดสี ลวดเสียบกระดาษ ปากกาสีน้ำเงิน ลิควิด ดินสอ 1 *** ***
12    กระดาษการ์ดสี (2880) ซีดี (270), กระดาษ F4 (3450), กระดาษการ์ดสี (1680), ซองสอดพลาสติก (64), แลคซีน (1008), ซองสอดพลาสติก (56) 1 *** ***
13    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
14     ค่าหมึกเครื่องปริ้น 1 *** ***
15    กระดาษเอ 4 70 แกรม 1 *** ***
16    หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 *** ***
17    ค่ากระดาษA4 1 *** ***
18     ค่าหมึกHPk850 1 *** ***
19    กระดาษร้อยปอนด์ (432) 1 *** ***
20    หมึกปริ้น (4900), ใบขอซื้อ (150), เชือกฟาง (120), กรรไกรขนาดกลาง (150ป, แท่นประทับสีแดง (17.50), หมึกเติมแท่นประทับ (6) 1 *** ***
21    อุปกรณ์สำนักงาน 1 *** ***
22     หมึก HP Pro k850 1 *** ***
23    ผงหมึก km-4035 (15600), ส่วนลด 15% (2340) 1 *** ***
24    หมึกเครื่องพิมพ์สำเนา 1 *** ***
25    อุปกรณ์สำนักงานผลิตเอกสาร 1 *** ***
26    Hard disk (3818), Mouse Optical (810) จัดซื้องานผลิตเอกสาร งานห้องสมุด บริหารแผนกปฐมวัย 1 *** ***
27    กระดาษ Photo paper 1 *** ***
28    กระดาษเอ 4 500 รีม * 79 1 *** ***
29    Mainboard P5KPL-AM (3900), Ram 2GB (3496) 1 *** ***
30    ปลั๊กสามตา 1 *** ***
31    ค่ากระดาษ A4 1 *** ***
32    ค่าเข้าเล่มเอกสารนักเรียน 1 *** ***
33    ค่าหมึกพิมพ์และกระดาษไข5/11/52 1 *** ***
34    ค่าเข้าเล่มเอกสารงานผลิตเอกสาร 1 *** ***
35    ค่ากุญแจประตูกระจก ห้องวิชาการ ห้องวัดผลงานผลิตเอกสาร 1 *** ***
36    ลูกแม็ก เชือกฟาง ยาง ที่หนีบกระดาษ 1 *** ***
37    หมึก (4900), วัสดุสำนักงาน (584.50) 1 *** ***
38    กระดาษ A4 40 รีม 1 *** ***
39    สติ๊กเกอร์ใส 1 *** ***
40    กระดาษเอ 4 (3160), แลคซีน (1260), คลิปดำเล็ก (9), คลิปดำใหญ่ (20) 1 *** ***
41    ค่ากระดาษA4 70g 1000รีม 1 *** ***
42    วัสดุสำนักงาน ตัวแมกซ์เย็บ 1 *** ***
43    พาน ผ้ารองพาน 1 *** ***
44    หมึกHP K850C 1 *** ***
45    ปากกาไวท์บอร์ด 6 ด้าม (76.02), หมึกเติมไวท์บอร์ด 12 ขวด (470.04), ลวดเสียบกระดาษ (69.60) 1 *** ***
46     ค่าหมึกHP k850 1 *** ***
47     ค่าผงหมึกKM4035เครื่องถ่ายเอกสาร 1 *** ***
48    ค่ากระดาษไข หมึกพิมพ์ 1 *** ***
49    ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 1 *** ***
50    กระดาษปรู๊ฟโรเนียว 1 *** ***
51    แผ่นซีดี 1 *** ***
52    หมึก ยาง 1 *** ***
53    ลูกแม็ก 48 กล่อง 1 *** ***
54    ถุงขยะดำ ลูกแม็ก หมึก สก๊อตเทป กรรไกรใหญ่ 1 *** ***
55    ค่าแท่นชาร์ท ปากกาเขียนCD เครื่องคิดเลข 1 *** ***
56    กระดาษA4 1 *** ***
57     ค่าชุดรางทรานเฟอร์ ลูกยางฟีดกระดาษ 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,532,500 บาท รายจ่ายจริง 1,119,960 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 412,541 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 1,119,960 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ