Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

329 โครงการเพชร SL
หน่วยงาน :งานหลักสูตรการเรียนการสอน
โครงการ :329 โครงการเพชร SL

หลักการและเหตุผล :
    การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป้นสำคัญมากที่สุด ดังนั้นครูจะต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับแนวคิด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย รอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพัฒนาตนเอง มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมที่จะถ่ายโอนความรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความหมายนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทะภาพ นักเรียนพร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้รียนเป้นสำคัญมากที่สุด ดังนั้นครูจะต้องปรับกระบวนทัศน์ ปรับแนวคิด พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย รอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพัฒนาตนเอง มีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายพร้อมที่จะถ่ายโอนความรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์ และมีความหมายนำไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทะภาพ นักเรียนพร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ เรียนรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการที่หลากหลาย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. นักเรียนมีความรอบรู้ เรียนรู้และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการที่หลากหลาย
เชิงปริมาณ
   1. นักเรียนระดับการศึกษาปบมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4200 คน

KPI :
   1. นักเรียนร้อยละ 76 มีความรอบรู้ เรียนรู้ และรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
   2. นักเรียนร้อยละ 76 มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการที่หลากหลาย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าตอบแทนครูพิเศษติวนักเรียน 22 *** ***
2    ค่าพาหนะ 30 *** ***
3    ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 40 *** ***
4    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 200 *** ***
5    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน 400 *** ***
6    ค่าหมึกไวท์บอร์ด 50 *** ***
7    ปากกาไวท์บอร์ด 175 *** ***
8    เกียรติบัตร 1,125 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าอาหารและทางด่วนไปแข่งขันไทยประกันชีวิต คณิตคิดประลองณ.แฟชั่นไอซ์แลนด์ 13/9/52 1 *** ***
2    ค่าทางด่วนนักรียนแข่งขันทักษะวิชาการณ.ม.เกษตรศาสร์ 1 *** ***
3     เงินรางวัลแข่งขันAnimation Contest 1 *** ***
4    ตอบปัญหาทักษะวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 *** ***
5    ค่าอุปกรณ์แข่งขันหัวข้อ "โลกสวยด้วยมือเราเพื่อหยุดภาวะโลกร้อน" ระดับ ม.ต้น วันวิชาการ (481), ค่าจัดส่งพัสดุ ประกวดเรียงความหัวข้อ "แม่คือแสงประทีปแห่งแผ่นดิน" ระดับ ม.ต้น (92) 1 *** ***
6    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน (320), คนขับรถ (50), ค่าทางด่วน (60) แข่งขันระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 1 *** ***
7    ค่าเดินทางและอุปกรณ์ในการแข่งขันเล่านิทาน 1 *** ***
8    กระดาษการ์ดสี A4 40 รีม 1 *** ***
9    ค่าเบี้ยเลี้ยงครู นักเรียน (660),ครู(100 คนขับรถ (100)แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ร.ร.ดาราสมุทร 15/12/52 1 *** ***
10    ค่าอาหารครูนักเรียน คนขับรถแข่งขัน 1 *** ***
11    เบิกเงินรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทยงานACSPร.ร.อัสสัมสมุทรปราการ 1 *** ***
12    ค่าเช่ารถตู้ไปอัดเทปรายการ50:50ที่สตูดิโอมนตรี ลาดพร้าว10122/1/53 1 *** ***
13     ค่าเช่ารถตู้ไปแข่งขันฟุตบอลงานวันวิชาการร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ18/1/53 1 *** ***
14    ค่าอุปกรณ์ฝึกซ้อมการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมแข่งขันวิชาการACSP 18-19/1/53 1 *** ***
15    เงินรางวัลนักเรียนประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุงานJCSPร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 *** ***
16    ค่าอาหารครูนักเรียน คนขับรถแข่งขันทักษะวิชาการเด็กไทยสมองดีในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี2552 ณ.ร.ร.ค่ายนารายณ์ศึกษา จ.ลพบุรี 1 *** ***
17    ค่าเช่ารถตู้ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการร.ร.อัสสัมชัญ สมุทรปราการ(2คัน*2,000) 1 *** ***
18    ค่าเช่ารถไปแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ18/1/53 1คัน 1 *** ***
19    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ณร.ร.พุทธิรักงสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา 11/1/53 1 *** ***
20    ค่าเบี้ยเลี้ยงครูนักเรียนไปแข่งขันและบันทึกเทปรายการ50:50 สตูดิโอมนตรี 1 *** ***
21    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนครูไปแข่งขันฟุตบอลงานนิทรรศการACSPณ.ร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ15,18/1/53 1 *** ***
22    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนครูไปแข่งขันทักษะวิชาการร.ร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ 18-19/1/53 1 *** ***
23    ค่าเช่ารถตู้ไปแข่งขันวิชาการร.ร.เมืองปราจีนบุรี 1 *** ***
24    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนครูไปแข่งขันรายการ"เวทีคนเก่ง เดอะแชมเปี้ยน" 1 *** ***
25    ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียน ครูไปแข่งขันณโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 6/3/53 1 *** ***
26    ค่าอาหารครูนักเรียน คนขับรถแข่งขัน 1 *** ***
27    ค่าอาหารครู นักเรียนคนขับรถไปแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ 4/2/53ณ.ร.ร.เซนต์คาเบรียล 1 *** ***
28    ค่าเช่ารถตู้พานักเรียนไปแข่งขันรายการคณิตคิดประลอง31/1/53ณ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี 1 *** ***
29    เงินรางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตศาสตร์ คณิตคิดประลอง 1 *** ***
30    เบิกเงินรางวัลการแข่งขันอ่านบทร้อยแก้ว(ม.1-3) 1 *** ***
31    ค่าอาหารนักเรียน ครู คนขับรถ ทางด่วนไปแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ณ.อิมแพ็ค เมืองทองธานี 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แผนการเรียนรู้ 2. แบบรายงานผลการนิเทศและติดตามผล 3. แบบติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง ความสำเร็จของโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 141,000 บาท รายจ่ายจริง 40,884 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 100,116 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 40,884 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มิส  สุกัญญา    เล่าหลี (ออกเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ