Saint Louis School Chachoengsao
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

407 งานบริหารแผนกโภชนาการ
หน่วยงาน :งานบริหารแผนกบริการ
โครงการ :407 งานบริหารแผนกโภชนาการ

หลักการและเหตุผล :
    

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
    2. เพื่อให้การดำเนินงานโภชนาการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
    3. เพื่อให้สามารถทำตามนโยบายของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
      แผนพัฒนาโรงเรียน
         
      แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมและมัธยมศึกษา
         
      มาตรฐานการศึกษา FSG. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย
         
      มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพรอบ 3 ระดับพื้นฐาน
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ภาชนะใส่อาหาร 1 *** ***
2    อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 1 *** ***
3    ค่าอุปกรณ์ภายในครัว 1 *** ***
4    รถใส่ถาดอาหาร 1 *** ***
5    ที่ใส่เศษอาหาร 1 *** ***
6    น้ำยาทำความสะอาด 1 *** ***
7    ซ่อมเครื่องใช้ในครัว 1 *** ***
8    ซ่อมอุปกรณ์เตาแก๊ส 1 *** ***
9    ซ่อมรถเข็นอาหาร 1 *** ***
10    ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 *** ***
11    ปากกาลบคำผิด 6 *** ***
12    ปากกาเคมี 6 *** ***
13    ปากกาลูกลื่น 90 *** ***
14    คลิบดำ 6 *** ***
15    ลวดเสียบกระดาษ ชนิดกลม 50 *** ***
16    กาว 2 หน้า 6 *** ***
17    กรรไกรใหญ่ 4 *** ***
18    ตัวมีดคัตเตอร์เหล็ก/ใบมีด 9 *** ***
19    ตัวแม๊กซ์กลาง 2 *** ***
20    ลูกแม็กซ์ 10 *** ***
21    เทปผ้า 2 *** ***
22    สก็อตเทปใส 24 *** ***
23    สก็อตเทปใส 12 *** ***
24    สติ๊กเกอร์ใส 2 *** ***
25    สติ๊กเกอร์ 2 *** ***
26    กาว UHU 2 *** ***
27    ไส้แฟ้ม 6 *** ***
28    สมุดปกอ่อน 12 *** ***
29    สมุดปกอ่อน 6 *** ***
30    สมุดมุมมันคละสี 4 *** ***
31    หมึกพิมพ์ 4 *** ***
32    กระดาษ A4 15 *** ***
33    กระดาษ A4 2 *** ***
34    ใบขอซื้อ/ตรวจรับ ใหม่ 6 *** ***
35    ใบเคลียร์ทดลองจ่าย 4 *** ***
36    ใบเพิกพัสดุ 4 *** ***
37    ซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 *** ***
38    ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์(หนังสือ) 1 *** ***
39    ค่าถ่ายเอกสาร 1 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค.22.06.52 ที่ตีไข่ (170), หม้ออลูมิเนียม (2310), ที่ปอกผลไม้ (180), ที่ขุดผลไม้ (540), เครื่องบดสับมูลิเน็กซ์ (1690) จานเมลามีน (1630), จานเปล (3450), ถ้วยเมลามีน (4320), ชาม (14240), ช้อนส้อม (18000), ช้อนสั้น (540), ปืนยิงแก๊ส (40), ผ้าคลุมภาชนะ (500), ฟิลม์ถนอมอาหาร (858), ถ้วยเมลามีน (4320), ตะกร้าใส่ช้อมส้อม (100), ตะแกรง (1110), มีดหั่นผัก (445) 1 *** ***
2    ค่าพลาสติกเอี้ยม (1176), ค่าน้ำยาเครื่องล้างจาน (10343.69) 1 *** ***
3    ค่าน้ำยาล้างพื้น ผงซักฟอก 1 *** ***
4    แปรงถูพื้นด้ามยาม (828), ไม้กวาดดอกหญ้า (300), ไม้กวาดด้ามยาวกลากหยากไย่ (150) จัดซื้อของแผนกโภชนาการ 1 *** ***
5    ค่าเรือผลไม้ 1 *** ***
6    แปรงถูพื้นด้ามยาว (158), ค่าถ่านอัลคาไลน์ (51), ค่าอาหารพนักงาน (625) 1 *** ***
7    กรรไกรใหญ่ (90), มีดคัตเตอร์ใหญ่ (16.50), ใบมีด (7.50) 1 *** ***
8    ตัวมีดคัตเตอร์ (22), กรรไกร (22.50) 1 *** ***
9    กระดาษเอ 4 (60), กรรไกรใหญ (90), ตัวแม็กซ์ (190), เทปผ้า (42), แท่นประทับตรา (17.50), หมึก (5000), สติ๊กเกอร์ใส (120), ปากกาลบคำผิด (90), สก๊อตเทปใส (36) 1 *** ***
10    น้ำยาลบคำผิด เทปใส ปากกน้ำเงิน สก๊อตเทป เทปสันกาว ลวดเสียบกระดาษ สมุดปก่อน กระดาษปก 1 *** ***
11    ถุงดำ ใบเบิกพัสดุ ใบขอซื้อ ลูกแม็ค ใบมีดคัตเตอร์ กาวยูฮุ กระดาษเอ 4 สก๊อตเทป กระดาษการ์ดสีเหลือง กรรไกร 1 *** ***
12    ค่าไม้กวาดดอกหญ้า (300), ค่ากระดาษซับมัน ตะแกรง (1650), ค่าโหลแก้วฝาปิด (792), ค่าผ้าเย็น หม้อแขก (3935) 1 *** ***
13    เตาย่าง 1 *** ***
14    ฝอยเเลส 3เอ็ม (700), ถุงมือยาง (747), สก๊อตไบรท์ (627), ถุงขยะสีดำ (1100), หม้อหุงข้าวไฟฟ้า (980), แฟ้มสัน (1950), ตรายางวันที่ (65) 1 *** ***
15     ค่าหมึกเครื่องปริ้น 1 *** ***
16    ค่ากรอบรูปไม้สีทอง (300), ค่าแผ่นศีลเล็ก 500 แผ่น (100), ค่าจอดรถ (290) 1 *** ***
17     เบิกทดรองจ่ายซื้ออุปกรณ์โภชนาการ 1 *** ***
18    ปากกาไวท์บอร์ด หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด หมึกเติมแทนประทับตรา 1 *** ***
19    เทปติดกล่อง 1 *** ***
20    คลิบบอร์ด (34), ไส้แฟ้ม (85), สติ๊กเกอร์ใส (72) 1 *** ***
21    ค่าบริการตรวจชฺคและซ่อมเครื่องล้างจาน 1 *** ***
22    อุปกรณ์งานโภชนาการ 1 *** ***
23    ค่าน้ำยาล้างจานชิวชิว25แกลลอน*374.40 1 *** ***
24    ซื้อเขียงไม้ 1 *** ***
25    ค่าสบู่เหลวล้างมือดีแบค 23 แกลลอน 1 *** ***
26    ที่เปิดกระป๋อง 1 *** ***
27    กระดาษกาวสีแดง ใบเบิกพัสดุ กระดาษคาร์บอน กระดาษกาว 2 หน้า แม็กเย็บกระดาษ 1 *** ***
28    กรรไกร ตัวแม็ค ลูกแม็ค ปากกาเคมีสำนักงาน 1 *** ***
29    กระดาษเอ 4 ปากกาเคมี กาว 2 หน้า สติ๊กเกอร์ใส กระดาษการ์ดขาว สก๊อตเทป ปากกาลบคำผิด 1 *** ***
30    เทปผ้า 1 *** ***
31    กะละมัง (11366), กระติกใส่น้ำแข็ง (2142), กระชอน (2040), กระชอนตาห่าง (2400), ตะกร้าพลาสตริก (594), ผ้าม่าน (880) 1 *** ***
32    ค.10.10.52 ค่าอาหารเลี้ยงคุณครูและพนักงานในวันที่ 9 ต.ค.52 1 *** ***
33    ผงซักฟอก กล้วยทอด กรอบรูป อาหารพนักงาน น้ำยาขัดสนิม 1 *** ***
34     03.11.52 ม.รสสุคนธ์ ค่ากระดาษทิชชู 1 *** ***
35    ค่าเตาอังโล่ใหญ่ 1 *** ***
36     ค่าผ้าม๊อบ กระทะ ลูกกุญแจ 1 *** ***
37    ผ้าเช็ดตัว 1 *** ***
38    สมุดมุมมัน (235), ปากกาน้ำเงิน (36), เทปกาวย่น (84), สติกเกอร์ใส (120), สมุดปกอ่อน (53) 1 *** ***
39    ถุงดำ 1 *** ***
40    สก๊อตเทปใส 6 ม้วน (108), กระดาษเอ 4 (395), ปากกาเคมี (67.50), กรรไกรใหญ (70), ตัวแม็ก (88), ปากกาลูกลื่น (36), สก๊อตเทป (66) 1 *** ***
41    ลูกแม็ค (101), ลิควิด (74) 1 *** ***
42    ค่ามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำหน่ายใส่บาตรวันพ่อ 1 *** ***
43    ค่ารถไปส่งนักเรียนไปโรงพยาบาล1-11ธ.ค.52 1 *** ***
44    ดอกกระเจี๊ยบแห้ง (270), หวี (408), น้ำกีวี (60), ที่คั้น้ำมะนาว (440), มาม่า (2520), น้ำมันหยก (9125), น้ำมันคิง (9500), ซอสปรุงรส (8800), เต้าเจี้ยว (828) ผงชูรส (1546), นำปลา (1395), ผงซักฟอก (1785) 1 *** ***
45    ไม้ม๊อบ 12 อัน (510), กาแฟผง (570), ครีมบัดดี้ (294), ไม้จิ้มฟัน (255), กระดาษเช็ดหน้า (460) ค่าจอดรถ (60) 1 *** ***
46    จัดซื้อหลอดเครื่องดื่ม/เบียร์6หลอด 1 *** ***
47    ค่ากระดาษเช็ดปากพิมพ์โลโก้โรงเรียน 1 *** ***
48    ค่าหมึกHP21,22 1 *** ***
49    ที่ตักผง น้ำยาซักผ้าขาว 1 *** ***
50    ถุงดำ ลิควิด สก๊อตเทป 1 *** ***
51    ถาดสแตนเลส 12 นิ้ว 6 ใบ 1 *** ***
52    วัสดุสำนักงานบริหารแผนกโภชนาการ 1 *** ***
53    วัสดุสำนักงาน 1 *** ***
54    ค่าน้ำยาล้างจานชิว-ชิว 25ถัง*374.40 1 *** ***
55    ค่าน้ำยาล้างคราบตะกรันเครื่องล้างจาน 1 *** ***
56    ค่าอุปกรณ์โรงอาหาร ถ่านใส่โทรโข่ง ไม้กลอง กุญแจห้องเก็บของ 1 *** ***
57    ลังคว่ำแก้ว (1980), ตะกร้าพลาสติก (594) ผ้าเช็ดมือ (300) 1 *** ***
รวม***


ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 355,478 บาท รายจ่ายจริง 304,708 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 50,770 บาท
รายรรับจริง ต่ำกว่า รายจ่ายจริง 304,708 บาท


ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)
ผู้จัดทำ : มิส  วิภาจรี    บัวศรี (ออกเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2560)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ